Göteborgs universitet
Bild
ffl
Länkstig

Mary Colemans bidrag

En överblick av Mary Colemans bidrag till autismforskningen

Definition

  • Fastställde att autism var ett antal olika sjukdomar snarare än en enskild sådan (som man vid det laget trodde) genom en stor blindstudie där 100 barn med autism matchades mot 100 normala barn som utgjorde kontrollgrupper för variablerna ålder, kön och föräldrainkomst.
front cover of the book the Autisms
Interior of a laboratory

Laboratorieresultat

  • Påvisade att trots höga nivåer av 5-hydroxytryptofan (serotonin) i blodet hos många barn med någon av autismerna, var detta i själva verket beroende på barnets bakomliggande sjukdom. Andra barn som också hade någon av autismerna men vars övriga sjukdomar skilde sig åt, hade normala eller låga serotoninnivåer. Publicerade belägg för att höga nivåer av serotonin i blodet faktiskt reflekterar låga nivåer av serotonin i hjärnan
  • Fastställde att en stor underkategori av barn med autismerna hade hyperurikosuri (för mycket urinsyra i urinen).
  • Fastställde att en stor underkategori av barn med autismerna hade hypokalinuri (för lite kalcium i urinen).
  • Fastställde att en mycket liten underkategori av barn med autismerna hade laktatacidos.
Small child on a tricycle

Kliniskt

  • Betonade betydelsen av mindre fysiska avvikelser vid diagnos av barn med någon av autismerna.
  • Klassificering av stereotypa rörelser/stereotypier hos barn med någon av autismerna.
Books in a vortex

Professionell utbildning

  • Har redigerat eller medförfattat sex böcker om autismerna

Behandling

  • Fastställde att individer med autism som uppvisade tendenser att skada sina egna ögon även hade hypokalinuri, och att det självskadliga beteendet kunde fås att upphöra fullständigt, genom att ge individuella doser av orala flytande kalciumtillskott vid de nivåer som krävdes för att återställa normala nivåer av kalcium i berörda personers urin.