Göteborgs universitet
Navigate to video: "From Autism to ESSENCE"
Video (1:26:35)
"From Autism to ESSENCE"
Bild
Länkstig

Mary Coleman-föreläsning 2019

Professor Christopher Gillbergs föreläsning "From Autism to ESSENCE"

Sammanfattning

"From Autism to ESSENCE"

Mary Coleman-föreläsningen 2019, ”From Autism to ESSENCE”, gavs av senior professor Christopher Gillberg. Föreläsningen inleddes av Mary Coleman själv som höll en kort historisk exposé över konceptualiseringen av autism och avslutade med att understryka att tidig identifiering och intervention av den breda symptomkonstellelation som barn med autism uppvisar är fundamental för en positiv utveckling. Professor Gillberg fortsatte därefter med att berätta om Mary Colemans roll för förståelsen om biologins inverkan på autism och att de båda uppmärksammade att individer med autism uppvisade svårigheter från ”andra” diagnostiska domäner såsom intellektuell funktionsnedsättning och språkstörningar. Professor Gillberg gick sedan vidare med att berätta hur termen Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations (ESSENCE) myntades 2010 på basen av kliniska observationer och sin egen och andras forskning. ESSENCE refererar till hela gruppen av utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska störningar och inkluderar ADHD med eller utan trotssyndrom, autismspektrumtillstånd, motorisk koordinationsstörning, intellektuell funktionsnedsättning, specifik språkstörning eller Tourettes syndrom. Professor Gillberg gick grundligt igenom hur vissa av dessa störningar kan manifesteras och hur viktigt det är att identifiera den stora kliniska variationen av ESSENCE som kan finnas inom autism eftersom detta ger viktiga behandlingsimplikationer och kan ge värdefull prognostisk information. Vidare betonades det att flickor med autism ofta missas i kliniska sammanhang eller diagnostiseras med t.ex. depression och att autismen helt missas. Ett av många viktiga budskap var att det inte är autismen i sig som ligger till grund för negativa utfall utan snarare närvaron av symptom från ”andra” tillstånd (som ofta missas i den kliniska undersökningen och som det dessutom finns tillgänglig behandling för). Professor Gillberg beskrev också hur ett antal ”vuxenpsykiatriska” diagnoser kan ha sin grund i en autismspektrumstörning. Föreläsningen avslutades med en genomgång om hur man bäst identifierar och utreder ESSENCE följt av en genomgång av befintliga och framtida behandlingar.