Göteborgs universitet
Bild
Language therapy for little girl
Foto: Africa Studio/Shutterstock.com
Länkstig

ESSENCE och språkstörningar

En översikt över våra tidigare, nuvarande och pågående studier i programmet om ESSENCE och språkstörningar.

Översikt

Inom detta forskningsprogram är det fokus på tidig upptäckt av språkstörning (Developmental Language Disorders, DLD) och övrig utveckling hos barn med DLD/ASD/ESSENCE, samt vilka långsiktiga följder DLD har för barnet och dess familj. 

Vi är intresserade av att följa barn med språkstörning över tid för att få en uppfattning om prognos, symtom- och funktionsutveckling, medicinsk (tex hörsel) och psykiatrisk samsjuklighet, kognition, livskvalitet, samt prognostiska faktorer från barndom till ungdom. Ett annat intresse är att studera vilket stöd/insatser barn och familjer fått.

Boy practicing to speak
Foto: Pixel-Shot/Shutterstock.com

Programansvariga

  • Carmela Miniscalco
  • Jakob Åsberg Johnels

Medarbetare

  • Elisabeth Fernell
  • Bibbi Hagberg
  • Fritjof Norrelgen
  • Emilia Carlsson
  • Charlotte Stübner
  • Ulrika Schachinger-Lorentzon
  • Gunilla Westman-Andersson
  • Nanna Gillberg

Tidigare projekt

Vi har i flera studier genom åren rapporterat att sen språkutveckling och språkstörning i tidig ålder signalerar risk för ESSENCE svårigheter och visat att överlappning mellan språkstörning och ESSENCE i skolåldern förekommer hos mer än hälften av alla barn med sen språkutveckling enligt BVC screening vid 2,5 års ålder.

I AUDIE-projektet (AUtism Detection and Intervention in Early life) som var ett samarbete mellan  Enheten för barnneuropsykiatri (BNK), BVC och habiliteringscenter i Göteborg 2009-11 screenades alla 2,5 år gamla barn både för språk eller autism vid samma besök på sitt BVC. Mer än 100 barn identifierades och diagnostiserades med ASD. Dessa 100 barn har också följts upp vid 5 och 8 års ålder med fokus att studera diagnostisk stabilitet. Projektet visade att majoritet av de som hade ASD diagnos vid 2,5 år hade kvar sin diagnos vid uppföljningen.

I en annan studie undersöktes ESSENCE hos skolbarn som antingen identifierats i enbart språkscreeningen  (och därför fått remiss till logoped) eller i autismscreeningen  (och därför fått remiss för neuropsykiatrisk teamutredning).  Vi fann att  fem år senare hade 40%  av alla barn ytterligare en eller flera ESSENCE symptom/diagnoser än det som de först identifierades med.

I ett tidigare doktorandprojekt var vi intresserade av att studera språkförmågan hos barnen i AUDIE med data från 3, 5 och 8 års ålder. Huvudresultatet var att det fanns tydliga kopplingar mellan barnets talspråksutveckling och läsförståelse vid 8 års ålder. Tydliga kvarvarande svårigheter fanns också med muntlig berättarförmåga.

I ett Stockholmbaserat projekt visades att barn med autism har liknande språkliga svårigheter som barn med språkstörning har. I en uppföljande studie med samma grupp barn har vi kunnat konstatera samma slutsats rörande barnens läs- och skrivsvårigheter.

I några kvalitativa studier har vi också fokuserat på föräldrarnas upplevelser av den neuropsykiatriska  utredningsprocessen, förskolans insatser och av samhällets stöd. Flera föräldrar rapporterar att de känner sig nöjda med den neuropsykiatriska utredningen men att de därefter känner sig lämnade ensamma och utan hjälp.

I samtliga studier gjordes detaljerade psykiatriska, logopediska, psykologiska och pedagogiska undersökningar av grupperna i  förskoleåldern.

 

Pågående projekt

I ett pågående doktorandprojekt om språkstörning och ESSENCE följs 100 barn med utfall i 2,5 års språkscreening, men inte i autismscreening,  prospektivt för att studera utvecklingsprofiler och livskvalitet  och sambanden mellan dessa. 

I ett annat doktorandprojekt studeras PFAS (ett hormonstörande ämne som läckt ut i dricksvattnet fram till 2013) eventuella påverkan på barns språkliga och kognitiva utveckling genom registerstudier av ett stort antal ~ 24 000  barn födda i Blekinge och utredda av logoped.

Ytterligare ett doktorandprojekt med professor Anette Lohmander, KI som PI, studerar ifall en enkel screening  på BVC av förekomst av stavelsejoller [da-da] vid 10 månader kan identifiera barn som senare, vid 2,5/3 års ålder har språkstörning.

I ett annat Göteborgsbaserat projekt studeras förekomsten av språkstörning hos barn i åldern 5-13 år med nydebuterad Epilepsi.

Framtida projekt

Bild
Drinking water in tall glass with lemon
Foto: klimkin/Pixabay.com

I PFAS projektet vill vi också studera språk, beteende och övrig utveckling i den redan etablerade Mor-Barnkohorten om ca 250  mor-barn par. Barnes utveckling kommer att följas  i åldern 0-5 år med årliga formulär samt med uppföljande testning av logoped och psykolog när de fyllt 5 år.  De första testningarna kommer att starta upp år 2021.

Vi planerar också att följa upp deltagarna i AUDIE-projektet när de är unga vuxna, samt göra ytterligare en kvalitativ uppföljande  intervjustudie av de föräldrar som deltagit i tidigare intervjuer.