Göteborgs universitet
Bild
School girl kid raising world globe and graduation cap doodle on green chalkboard
Foto: Chinnapong/Shutterstock.com
Länkstig

Att lyckas i skolan!

Ida Lindblads senaste blogginlägg

[Publicerat 30 maj, 2017 av Ida Lindblad]

Att gå i skolan är en rättighet men också en skyldighet för alla barn i Sverige. För en del barn innebär skoltiden stora utmaningar; att utsättas för det man har svårast för och samtidigt, kanske varje dag, misslyckas. Vilka konsekvenser får detta? Socialstyrelsen konstaterade 2010 att skolmisslyckanden innebär stora risker för framtida psykosociala problem.

Det är tydligt att elever med bristande exekutiva förmågor, d.v.s. med svårigheter att planera, organisera samt att vara uppmärksam och arbeta uthålligt, får svårt att klara skolans mål. Skolan ställer också ökade krav på förmågor som att analysera, dra slutsatser och att generalisera. För att nå målen i skolan krävs både väl fungerande exekutiva funktioner och god intellektuell förmåga.

Utbildningsministerns slutsats i ett uttalande i SvD (11 oktober 2016), i samband med att det konstaterades att införandet av betyg i årskurs 6 inte inneburit högre måluppfyllelse, och att de elever som inte nått målen i årskurs 6 inte heller gjort det i årskurs 9, var att skolan inte givit dessa elever tillräckligt stöd. I uttalandet framgick inte något om hur elevers egna förutsättningar påverkar möjligheten att nå målen i dagens skola. Isyn till de elever som har svaga exekutiva eller intellektuella förmågor.

Skolverket (2017) konstaterar att det behövs ett forskningsbaserat arbetssätt i skolan. Kunskap om utveckling av intellektuella och exekutiva förmågor hos barn måste finnas med i utformningen av skolans läroplan. Pedagoger måste ha möjlighet att stötta elever med exekutiva och/eller intellektuella svårigheter så att de kan ges förutsättningar att så långt som möjligt inhämta den kunskap som t.ex. mäts i PISA-undersökningarna.

Att lyckas i skolan måste få vara en möjlighet för alla barn – och det måste vara en skyldighet för skolan/utbildningsdepartementet att tillhandahålla en läroplan som möjliggör anpassad undervisning så att alla elever får lyckas utifrån sina förutsättningar. Som det ser ut på många håll i landet när detta skrivs är det en stor grupp barn som är dömda att misslyckas redan från början.

[Detta är en blogg. Syftet med bloggen är att informera och väcka tankar om angelägna ämnen. Åsikterna är skribentens och inte nödvändigtvis Gillbergcentrums.]

Ida Lindblad
Ida Lindblad
Foto: Berit Abrahamssons