Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
25 svar på frågor om vattenbruk.

1. Vad är vattenbruk

Vattenbruk är odling av fisk, kräftdjur, musslor och ostron samt alger i alla typer av vatten; söt- och saltvatten, i sjöar och i hav. Vattenbruk sker också i odlingssystem på land.

Odling kan ske öppet i kassodlingar i sjöar, hav eller i dammar. Det kan ske i slutna eller delvis slutna anläggningar på land, eller i vatten där vattnet recirkulerar och renas samt där endast en liten del av vattenvolymen byts ut (så kallade RAS-anläggningar). Det kan också ske i så kallade multitrofa system där flera olika typer av arter odlas tillsammans. Den senare typen kan till exempel kombinera havsbaserad fiskodling med odling av alger och/eller skaldjur.

Liksom inom lantbruket handlar vattenbruk om djuruppfödning, djurhållning och matproduktion med den skillnaden att produktionen sker i vatten. En annan skillnad jämfört med lantbruket är det stora antal arter fiskar och skaldjur som förekommer inom vattenbruket. Vattenbruk kan på samma sätt som lantbrukets djuruppfödning vara småskaligt eller storskaligt.

Vattenbruk omfattar verksamheter som kläcker arter i odling och/eller köper in yngel från sättfiskodlare som sedan odlas upp. Det kan också vara odling eller lagring av vildfångad, yngre fisk.

Vattenbruk är en snabbt växande global livsmedelsgren och försörjer jordens befolkning med ungefär hälften av den fisk, skaldjur och alger som konsumeras globalt. Men i Sverige är näringen liten. På västkusten förekommer odling av blåmusslor och ostron i liten skala. På ostkusten och i svenska insjöar odlas främst regnbåge och röding i begränsad mängd.

Den totala vattenbruksproduktionen i Sverige år 2012 låg på nästan 15 000 ton (12 500 ton matfisk, 1 000 ton sättfisk och drygt 1 300 ton blåmusslor).

Vattenbruket i Sverige och världen

 • Av den odlade fisken vi äter i Sverige, är drygt 90 procent importerad.
 • I Sverige odlar vi mest regnbåge och röding som matfiskar.
 • År 2017 åt vi nästan 35 000 ton odlad norsk lax.
 • Blåmusslor står för största delen av Europas vattenbruksproduktion, runt 40%.
 • En blåmussla filtrerar nästan 10 liter vatten per timme.
 • 1 ton odlad sockertång tar upp mellan 10 - 30 kg kväve från havet, och mer ju närmre en fiskodling de ligger.
 • Kina är absolut världsledande när det gäller fiskodling. 2014 odlade de 45 miljoner ton fisk, jämfört med Norge som odlade 1.4 miljoner ton lax.
 • 37 olika arter av makroalger odlas i 50 länder.
 • Globalt äts mer än 20 kg fisk och skaldjur per person och år, i Sverige är den siffran ca 12 kg.
 • 362 fiskarter och 104 mussel- och snäckarter har odlats eller odlas i världen.
 • Karpfiskar är de fiskarter som odlas mest i världen.

Statistik över vattenbruket internationellt

Europas vattenbruk i siffror