Göteborgs universitet
Länkstig

Kollegiet för livsvärldsfenomenologisk forskning

Kollegiet behandlar livsvärldsfenomenologiska frågor inom pedagogisk forskning i vid bemärkelse, men har även en öppenhet inför olika fenomenologiska riktningar såsom hermeneutisk fenomenologi, existensfilosofi, etc. I kollegiet behandlas metodologiska, metodiska och teoretiska frågor i anslutning till pedagogisk och specialpedagogisk forskning.

All empirisk pedagogisk forskning gör antaganden om den verklighet som man försöker få kunskap om. Därmed introduceras, inte sällan omedvetet, filosofiska grundantaganden av ontologiskt och epistemologiskt slag. För det mesta fungerar de som det osynliga filter varigenom forskningen först blir möjlig. Men om de inte är tematiserade och explicita, är de inte heller tillgängliga för eget ställningstagande och andras kritiska prövning, och detta är själva grunden för den typ av kunskapsbildning som kallas vetenskaplig. Av den anledningen bör de filosofiska grunderna göras explicita.

Den livsvärldsfenomenologiska forskningsansatsen har sin explicit redovisade utgångspunkt i det fenomenologiska livsvärldsbegreppet som innehåller en icke-reduktionistisk och integrativ syn på liv och värld, kropp och själ, objekt och subjekt, yttre och inre, fysiskt och psykiskt, sinnligt och kognitivt osv. Med denna utgångspunkt skapas en grund för metodologiska val och en humanvetenskaplig forskning på egna villkor: på jakt efter en komplex och mänsklig verklighet i dess skilda former.

Kollegiets syfte är att

  • utgöra ett forum för kunskapsutbyte i livsvärldsfenomenologisk forskning
  • vidareutveckla och fördjupa den livsvärldsfenomenologiska forskningen
  • initiera forsknings- och utvecklingsprojekt
  • anordna seminarier, workshops, kurser, konferenser osv. i livsvärldsfenomenologisk forskning
  • sprida kunskap om livsvärldsforskningen utanför universitetet
  • vara ett centrum för kontakter med omvärlden
  • främja samverkan med institutioner och personer på ett lokalt, nationellt och internationellt plan
  • vara öppet och tillgängligt för alla intresserade