Länkstig

Inger Berndtsson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 171
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Inger Berndtsson

Min huvudsakliga verksamhet återfinns inom områdena specialpedagogik, lärande i samband med synnedsättning eller blindhet, samt användandet av en livsvärldsansats inom pedagogisk och specialpedagogisk forskning.

Forskningsintressen Min avhandling Förskjutna horisonter. Livsförändring och lärande vid synnedsättning och blindhet (2001) behandlade frågor om vad som händer när man får en synnedsättning eller blir blind som vuxen, samt hur man lär sig att hantera den nya livssituationen. Här visade sig lärande ingå som en central del för att på nytt ha möjlighet att hantera det dagliga livet. I studien visade sig lärande som en sammanflätad komplexitet bestående av existentiella, perceptuella och sociala aspekter samt aktivitet. Fortsatta studier genomförs inom området som ett led i teoriutveckling relaterat till lärande vid förändrad livssituation, t.ex. orientering och förflyttning. Ett annat intresse är delaktighet och hur personer med funktionsnedsättning kan och tillåts vara delaktiga i skola och samhälle.

Därutöver har jag ett allmänt intresse av specialpedagogiska frågeställningar inom skola och samhälle samt innebörden av ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Huvudsakligen använder jag mig av en livsvärldsfenomenologisk forskningsansats, där jag också arbetar med metodologiska frågor om hur det är möjligt att närma sig och försöka gestalta en annan persons perspektiv och livsvärld, samt kroppsliga och intersubjektiva aspekter av livsvärldsbegreppet.

Pågående forskningsprojekt: Livsvärldsbaserad rehabilitering vid synnedsättning eller blindhet: utveckling av praktikbaserad teori (2019–2024), Ekolokalisering och åldrande (2022–2024, medarbetare Leif Sunesson), Rehabiliteringens betydelse för möjligheten att skapa ett aktivt liv med synnedsättning: dagliga aktiviteter och vardagsliv (2022–2024, genomförs inom ForumVision styrelse) samt oMERO project EU Curriculum for Visual Disabilities Rehabilitators (2022–2023 Erasmus+ projekt med 5 deltagande länder).

Undervisning Jag arbetar bl.a. med och är intresserad av forskningsmetodologiska frågeställningar, främst inom det kvalitativa forskningsområdet. Jag handleder examensarbeten och uppsatser inom det specialpedagogiska forskningsfältet samt handleder doktorander.

2009–2012 utvecklade jag ett masterprogram i specialpedagogik med inriktning mot synpedagogik och synpedagogiskt arbete vid Stockholms universitet. Från 2015 arbetar jag med ett tvärvetenskapligt masterprogram i synpedagogik och synrehabilitering som bedrivs i samverkan med Universitetet i Sørøst-Norge.

Samverkan Jag är ordförande för ForumVision som är ett nätverk för forskare och professionella med intresse inom synområdet. Inom det Svenska nätverket för forskning om funktionshinder är jag kontaktperson för Göteborgs universitet. Sedan 2015 är jag ordförande för Kollegium för livsvärldsfenomenologisk forskning vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Internationellt ingår jag i Executive Committee för IMC International Mobility Conferences. Jag ingår i forskningsmiljön PRIS Platform for Research in Inclusive Education and School Development och POP Pedagogik och politik vid IPS.

Nyckelord Specialpedagogik, lärande, delaktighet, synnedsättning, livsvärldsfenomenologi, hermeneutik, livsberättelser.

https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/kollegiet-for-livsvarldsfenomenologisk-forskning

www.usn.no/mss

www.forumvision.se/

https://www.visualrehabilitator.eu/

ips.gu.se/forskning/forskningsmiljoer/pris