Länkstig

Anette Skårner

Professor emerita

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Anette Skårner

Bakgrund Jag är socionom, gruppterapeut och handledare i psykosocialt arbete och har tidigare arbetat kliniskt i många år inom missbruks- och beroendevården, bland annat som fältarbetare med uppsökande verksamhet och som kurator inom psykiatrisk öppenvård.

Forskningsintressen Mina centrala forskningsområden är missbruk och beroende, sociala nätverk, sexualitet samt social exkludering och kontroll. Gemensamt för mitt sätt att närma mig dessa områden är ett intresse för företeelser och processer i spänningsfältet mellan individen och den omgivande sociala kontexten. Ett centralt forskningsintresse är exitprocesser från drogmissbruk och de relationsmässiga utmaningar som människor ställs inför i samband med ett uppbrott. Andra spår i min forskningsverksamhet är det professionella mötet i socialt arbete och den dubbla funktionen av stöd och kontroll som utmärker den professionella relationen mellan behandlare och klient samt studier med fokus på anhöriga till personer med missbruksproblem.

Pågående projekt Allierad eller alienerad? Om hur samspelet mellan klienter, anhöriga och personal formeras och utvecklas under LVM-vården Tillsammans med FD Karin Berg och FD Frida Petersson, Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete. Finansiär: Statens Institutionsstyrelse 2017-19

Developement in adolesence – a prospective longitudinal research program to study teenagers’ social network, substance misuse, psychological health and schooladjustment. Forskningsprogram tillsammans med Arne Gerdner, Mats Granlund Jönköping University, Claudia Fahlke, Göteborgs universitet, psykologiska institutionen. Programmet samlar ett tjugotal forskare varav sju doktorander och en postdoc. Finansiär: FORMAS/FAS/VR/VINNOVA: 2013-18

Avslutade projekt Skilda världar? En studie av narkotikamissbrukares sociala relationer och sociala nätverk. Avhandlingsarbete, 2002

LVM-vårdade narkotikamissbrukares sociala nätverk. Finansiär: Statens institutionsstyrelse.

Är droger coolt? En studie av ungdomars navigeringsstrategier i det svenska droglandskapet Tillsammans med professor Sven-Axel Månsson, Malmö högskola, hälsa och samhälle och fil mag Ylva Donning institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Finansiär: Mobilisering mot narkotikas forskningssatsning

En påtvingad relation? – en studie av kontaktmannaskapet inom LVM-vården Tillsammans med FD Leila Billquist, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Finansiär: Statens institutionsstyrelse.

Att mäta personliga nätverk; utveckling av ett instrument baserat på nätverkskartan Tillsammans med professor Arne Gerdner, Hälsohögskolan i Jönköping samt professor Stig Holmberg och docent Anita Håkansson, Mittuniversitetet. Finansiär: FAS

Sexualitet, parrelationer och rusmedelsanvändning i samband med exitprocessen från narkotikamissbruk Tillsammans med professor Bengt Svensson och professor Sven-Axel Månsson, Malmö högskola. Finansiär: VR

I gränslandet mellan hem och institution: Hyresgästers perspektiv på att ha bostad med särskild service. Finansiär: FoUiVäst/GR

Trestad 2 – förebyggande insatser mot cannabis i Stockholm, Göteborg och Malmö Tillsammans med docent Björn Andersson, Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete, docent Anders Tengström, Karolinska institutet, FD Johanna Gripenberg, Centrum för psykiatriforskning, professor Mats Berglund och FD Claes Andersson, Malmö högskola. Finansiär: Socialdepartementet

Undervisning Min pedagogiska erfarenhet omfattar samtliga nivåer i institutionens verksamhet, dvs undervisning och handledning av studenter på grund, avancerad och forskarnivå. Jag har också omfattande erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete, såväl på programnivå som för enskilda kurser. Idag undervisar och handleder jag framförallt på avancerad nivå samt på forskarutbildningen. Jag har också medverkat i olika tvärvetenskapliga utbildningssammanhang vid GU bland annat i det tvärvetenskapliga masterprogrammet i missbruks- och beroendevetenskap samt i masterprogrammet i kriminologi.

Samverkan Förutom forskning och undervisning ser jag samverkan med det sociala yrkesfältet som en central uppgift. Jag har stort intresse för kliniskt socialt arbete och har kontinuerligt under min yrkesverksamma tid genom olika engagemang; föreläsningar och seminarier vid konferenser och utbildningsdagar för yrkesverksamma inom området, handledning av utvecklings- och utvärderingsprojekt, klinisk handledning och konsultation inom såväl klientrelaterat arbete som arbetsledning och organisationsfrågor, försökt bidra till det sociala arbetets utveckling, och till att skapa och utveckla kontaktytor mellan universitet och fält dvs. mellan forskning och praktik. På senare tid har jag medverkat i expertkommittén för SKL:s riksomfattande projekt ”Kunskap till praktik” samt i den senaste revideringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd till personer med missbruksproblem som områdessakkunnig gällande psykosociala stödinsatser

Uppdrag och nätverk

  • Ledamot i styrgruppen för den tvärvetenskapliga centrumbildningen CERA (Center for Education and Research on Addiction) vid Göteborgs universitet
  • Ledamot i Institutionsrådet, institutionen för socialt arbete
  • Ledamot (ersättare) i Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg
  • Medlem i Systembolagets utvecklingsgrupp för alkoholforskning
  • Medlem i forskarnätverket Social exkludering och kontroll vid institutionen för socialt arbete
  • Medlem i Sonad, nationellt socialvetenskapligt nätverk inom alkohol och drogforskning
  • Medlem i det internationella forskarnätverket SUAB (Substance Use and Addictive Behaviours) European Research Network
  • Ledamot i styrelsen för Skyddsvärnet Göteborg; en idéburen verksamhet som driver ungdomsboende för ensamkommande ungdomar, halvvägshus för kriminalvårdens klienter, utslussboende och referensboendes för personer som behöver olika former av psykosocialt stöd samt socialmedicinsk mottagning.
  • Reviewer för Nordic Journal of Alkohol and Drugs, Journal of Social Intervention: Theory and Practice, Journal of Nordic Social Work Research, Sex Education, Socialvetenskaplig Tidskrift, Arbetsmarknad & Arbetsliv