Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Frida Petersson

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
D466
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Frida Petersson

Bakgrund Jag är socionom (fil.mag. i kriminologi) och har tidigare arbetat flera år inom missbruks- och beroendevården i Göteborg, bl.a. som handläggande socialsekreterare. I mars 2013 disputerade jag i socialt arbete på avhandlingen ”Kontroll av beroende. Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik”.

I min avhandling studerar jag – med utgångspunkt från tre substitutionsmottagningarnas verksamhet – hur makt utövas och klienter konstrueras i en lokal institutionell kontext. Studiens frågeställningar rör dels den institutionella vardagspraktiken, hur beslut fattas och motiveras, dels hur man som klient beskriver, förhandlar om och förhåller sig till denna praktik. Empirin samlades in genom olika kvalitativa metoder och frågeställningarna besvaras genom mikroanalyser av diskursiv, narrativ och konstruktionistisk art. Ett av studiens bidrag är en ökad förståelse för hur makt och kontroll utövas och erfars inom svensk missbruksbehandling.

Kompetensområden Mitt övergripande forskningsintresse ligger inom områdena social exkludering och kontroll, konstruktioner av sociala problem, missbruk och beroende, samt mötet mellan klient och system inom välfärdsstatens organisationer. Tillsammans med min kollega Tobias Davidsson har jag varit redaktör för en antologi om social exkludering som gavs ut av Studentlitteratur 2016.

Av särskilt intresse är att studera insatser riktade mot s.k. "problemgrupper" i samhället – t.ex. personer som använder droger, bostadslösa och/eller kriminella – med fokus på om det sker ytterligare exkludering eller utdefiniering som en konsekvens av sociala insatser. Hemlöshetsfrågor och hur denna problematik hanteras lokalt i en internationell kontext har även kommit att bli ett särskilt forskningsintresse för mig.

Tillsammans med Ronny Tikkanen, GU,  har jag intresserat mig för illegal droganvändning inom gruppen män som har sex med män (MSM). I en kvantitativ förstudie har vi visat att sådan droganvändning förekommer bland svenska MSM och att det är särskilt utbrett bland självidentifierat homosexuella yngre män från storstäder. Som fortsättning planerar vi en studie med kvalitativ design, vilken syftar till att beskriva och analysera droganvändningens former, funktioner och konsekvenser för ett antal svenska MSM som regelbundet använder narkotika.

Pågående projekt

Samverkan akademi och praktik för innovation i socialt arbete. Finansiär: Vinnova

Undervisning Min pedagogisk erfarehet omfattar samtliga samtliga nivåer i institutionens verksamhet. Huvudparten av min undervisning sker på avancerad nivå där jag ansvarar för kurserna"Teoretiska perspektiv på social exkludering och kontroll", "Interaktionistiska perspektiv – psykosocialt arbete, nätverk och samverkan", "Boende och hemlöshet" och "Missbruk och beroende - förändringsprocesser, psykosociala interventioner och samverkan", 15 hp. Jag handleder även studenter på grund-, master- och forskarutbildningsnivå.

Olika tvärvetenskapliga utbildningsprojekt jag medverkar i med anknytning till mitt forskningsområde, är bl.a. Masterprogrammet i kriminologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, GU.

Uppdrag

  • Sammankallande till Nätverket Social exkludering och kontroll vid min heminstitution.
  • Lärarrepresentant i institutionens utbildningskommitté (UK)
  • Medlem och session organizer i RC 25: Language & Society, International Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology 2014, Yokohama; Third ISA Forum of Sociology 2016, Wien; XIX ISA World Congress of Sociology 2018, Toronto, Canada.
  • Medlem i Sonad, nationellt socialvetenskapligt nätverk inom alkohol och drogforskning.