Länkstig

Frida Petersson

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
D466
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Frida Petersson

Bakgrund Jag är docent i socialt arbete och viceprefekt vid institutionen för socialt arbete med ansvarsområde forskning och forskarutbildning. I botten är jag socionom (fil.mag. i kriminologi) och har tidigare arbetat flera år inom missbruks- och beroendevården i Göteborg, bl.a. som handläggande socialsekreterare.

Forskning Mitt övergripande forskningsintresse ligger inom områdena social exkludering och kontroll, konstruktioner av sociala problem, substansbruk och missbruksbehandling, hemlöshet, samt mötet mellan klient och system inom välfärdsstatens organisationer. Av särskilt intresse är att studera insatser riktade mot s.k. "problemgrupper" i samhället – t.ex. personer som använder droger, bostadslösa och/eller kriminella – med fokus på om det sker ytterligare exkludering eller utdefiniering som en konsekvens av sociala insatser.

2013 disputerade jag i socialt arbete på avhandlingen ”Kontroll av beroende. Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik”. I min avhandling studerar jag – med utgångspunkt från tre substitutionsmottagningarnas verksamhet – hur makt utövas och klienter konstrueras i en lokal institutionell kontext. Ett av studiens bidrag är en ökad förståelse för hur makt och kontroll utövas och erfars inom svensk missbruksbehandling.

Pågående projekt

Intravenöst narkotikamissbruk bland minderåriga och barnets bästa: livsupplevelser, stöd och politiska ramar i höginkomstländer. Tillsammans med Damon Barrett, avd för samhällsmedicin och folkhälsa, och Russell Turner, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Finansiär: Forte

Allierad eller alienerad? Om hur samspelet mellan klienter, anhöriga och personal formeras och utvecklas under LVM-vården Tillsammans med Karin Berg och Anette Skårner, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Finansiär: Statens Institutionsstyrelse

Undervisning Min pedagogiska erfarehet omfattar samtliga samtliga nivåer i institutionens verksamhet. Huvudparten av min undervisning sker idag på forskarutbildningen. Jag handleder även doktorander. Olika tvärvetenskapliga utbildningsprojekt jag medverkar i med anknytning till mitt forskningsområde, är bl.a. Masterprogrammet i kriminologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, GU.

Uppdrag

  • Vice president RC 25: Language & Society, International Sociological Association (ISA)
  • Medlem i Sonad, nationellt socialvetenskapligt nätverk inom alkohol och drogforskning.