Göteborgs universitet
Länkstig

Religionsvetenskap och teologi

Forskning inom religionsvetenskap och teologi vid Göteborgs universitet omfattar studier av religioners funktion, föränderlighet och uttolkning i historia och nutid.

Om ämnet

Forskningen inom religionsvetenskap och teologi vid Göteborgs universitet är nära anknuten till ämnets grundutbildning, särskilt teologiskt program och religionslärarutbildning, men också till fristående kurser.

Inom dessa utbildningar genomförs undervisningen ofta men inte uteslutande utifrån fem inriktningar: bibelvetenskap (Gamla och Nya Testamentets exegetik), kristendomens historia (kyrkohistoria, missionsvetenskap och praktisk teologi), religionsbeteendevetenskap (religionssociologi och religionspsykologi), religionshistoria och systematisk teologi (dogmatik, etik och religionsfilosofi); till dessa inriktningar kan också läggas religionsdidaktik.

Den forskning som bedrivs inom dessa olika inriktningar har tydliga metodologiska beröringspunkter med annan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samtidigt som det inom inriktningarna har utvecklats ämnesspecifika teorier och metoder, i vilka ryms både deskriptiva och konstruktiva forskningsansatser.

Forskningen inom ämnet kännetecknas följaktligen av en bred teoretisk och metodisk räckvidd, vilket är nödvändigt för att kunna tillhandahålla forskningsbaserad undervisning inom de olikartade utbildningsprogram som vi ansvarar för. Denna bredd bidrar till en kreativ forskningsmiljö som helhet i vilken det också förekommer samverkan mellan de olika inriktningarna, vilket medför att religionsvetenskap och teologi såsom forskningsområde utgör en mångfaldig och integrerad helhet.