Göteborgs universitet

Vår forskarutbildning

Institutionens forskarutbildning täcker ett brett fält inom humaniora och erbjuder en levande och stimulerande forskningsmiljö i kontakt med både universitet och omvärld, nationellt och internationellt.

Forskarutbildningsämnen

Våra forskarutbildningsämnen är litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria och religionsvetenskap inklusive teologi. Inom ramen för litteraturvetenskap går det även att doktorera med inriktning mot teaterstudier. Inom alla tre ämnen antar vi doktorander i humaniora med utbildningsvetenskaplig inriktning i samarbete med forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning).

Utbildningen

Målet med forskarutbildningens är att upparbeta ett brett kunnande i forskningsämnet och specialistkunskap i den del av forskningsområdet som avhandlingen fokuserar på – samt färdigheter att självständigt och slagkraftigt kunna fortsätta en karriär som forskare och universitetslärare eller fylla andra roller i samhället som kräver djupa ämneskunskaper i kombination med goda färdigheter i analys, tolkning, projektarbete och förmedling.

Utbildningen mot doktorsexamen är fyraårig (240 högskolepoäng) och består i huvudsak av utarbetande av en doktorsavhandling som examineras vid en offentlig disputation. Motsvarande ett år utgörs av forskarutbildningskurser (60 högskolepoäng), som specificeras närmare i den allmänna studieplanen för varje ämne. Deltagande i seminarier och andra typer av akademiskt utbyte på institutionen och i nationella och internationella sammanhang ingår också.

Fler detaljer kring examensmål, innehåll, antagning och behörighet finns i de allmänna studieplanerna för respektive ämne. Se även universitetets och humanistiska fakultetens information och regelverk.

Antagning till forskarutbildningen

Alla doktorander vid institutionen antas i konkurrens genom återkommande öppna utlysningar. Detta gäller även doktorander som finansieras med externa medel från forskningsfinansiärer eller genom extern anställning (så kallad samverkansdoktorand). Se aktuella utlysningar under ’Om oss’.

Forskarstudierna bedrivs vanligtvis inom ramen för doktorandtjänst vid universitetet, men det går också att arbeta inom ett externt finansierat forskningsprojekt.