Göteborgs universitet

Vår forskarutbildning

Vid institutionen bedrivs forskarutbildning i ämnena litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria och religionsvetenskap. Inom ramen för litteraturvetenskap går det även att doktorera i teaterstudier.

Vi erbjuder ämnesspecifika och tvärvetenskapliga kurser av såväl teoretisk som historisk art inom varje ämne. Sammantaget representerar forskarutbildningen vid institutionen ett brett fält inom humanistisk forskning.

Forskarutbildningen syftar till att ge doktoranderna en fördjupad kunskap i sina respektive ämnesinriktningar och sådana färdigheter att de självständigt och slagkraftigt kan formulera och genomföra forskningsuppgifter.

Examensarbetet är en doktorsavhandling, som försvaras vid en offentlig disputation.

Forskarutbildningen innehåller dessutom en obligatorisk kurs i högskolepedagogik och andra pedagogiska inslag som ska ge doktoranderna undervisningserfarenhet och förbereda för arbete som universitetslärare.

Forskarstudierna bedrivs vanligtvis inom ramen för doktorandtjänst vid universitetet, men det går också att arbeta inom ett externt finansierat forskningsprojekt.