Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Miljöarbete

Miljöarbetet vid Kristineberg är miljöcertifierat. Det innebär att vi ständigt förbättrar verksamheten i syfte att minska vår negativa miljöpåverkan och stärka den positiva påverkan för hållbar utveckling genom forskning, utbildning och samverkan med samhället.

Miljöcertifiering

Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet är miljöcertifierat.

Utifrån universitetets miljömål arbetar vi med olika aktiviteter specifika för våra stationer för att nå målen. Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017-2020 för Göteborgs universitet.

Miljöpolicy

Allt miljöarbete vid stationer, institutioner och fakulteter strävar mot att följa miljöpolicyn som bland annat uppmanar alla att förebygga eller minska miljöbelastningen och att ta miljöhänsyn i alla beslut. Målet är att Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande i Europa för utbildning och forskning inom miljö och hållbar utveckling.

Miljöpolicy för Göteborgs universitet

Miljöhandböcker

Det finns rutiner gemensamma för alla institutioner vad gäller t ex kemikaliehantering och avfallshantering i syfte att minska risken för negativ miljöpåverkan. Dessa rutiner finns samlade i en gemensam miljöhandbok på fakultetens interna sidor.

För miljöarbetet vid forsknings- och utbildningsstationen Kristineberg finns också behov av speciella rutiner för t ex fartyg, provtagningar, akvarier eller för hur främmande organismer skall hanteras.

Laboratoriearbete

Labbregler Kristineberg

Länk till KLARA

Miljörevision

Varje år genomförs både intern och extern miljörevision av verksamheten vid universitetet. Kristineberg granskas var tredje år. Vid revisionerna granskas verksamheten ur flera perspektiv. Uppfyller vi lagkraven? Uppfyller vi standardens (ISO 14001) krav på verksamheten? Följer vi våra egna dokumenterade rutiner?

Miljösamordningen

Varje institution eller enhet bidrar med en eller fler miljösamordnare till fakultetens miljöråd. Miljösamordnarna arbetar med aktiviteter på institutionerna som ytterst syftar till att nå universitetets miljömål. Från Kristineberg deltar Lars Ljungqvist i miljörådet.

Lokal miljösamordningsgrupp

Vid Kristineberg jobbar den lokala miljösamordningsgruppen med att hantera lokala miljö- och hållbarhetsfrågor, t ex att tillsammans med övriga anställda fastställa miljöaktivitetslistan.

Lokal naturvårdsgrupp

Vid Kristineberg jobbar den lokala naturvårdsgruppen med att värna lokala marina populationer, t ex skydda känsliga bottenhabitat från överexploatering i samband påverkan från forskningsrelaterade aktiviteter.