Göteborgs universitet
Länkstig

Miljöarbete

Verksamheten vid Kristineberg Center är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Genom vårt miljöledningssystem arbetar vi strategiskt, systematiskt och målinriktat för att förbättra vår miljöprestanda, minska negativ miljöpåverkan och stärka vårt arbete inom hållbar utveckling och därigenom uppnå ambitionerna i Göteborgs universitets Vision 2021–2030 och den övergripande miljöpolicyn.

Miljöledningssystem och Miljöcertifiering

Göteborgs universitet är miljöcertifierat enligt standarden ISO14001. Vårt miljöledningssystem är ett verktyg för att strategiskt och systematiskt arbeta med miljö och hållbar utveckling och uppfylla kraven i standarden.

Lokalt miljöarbete

Vid Kristineberg arbetar vi med olika specifika aktiviteter för att nå målen. Aktiviteterna arbetas gemensamt fram i den lokala hållbarhetsgruppen efter förslag från alla medarbetare. Aktivitetslistan följs upp och rapporteras årligen till Göteborgs universitets centrum för hållbar utveckling, GMV, som ansvarar för den centrala samordningen av miljöledningssystemet.

 

Miljörevision

Varje år genomförs både intern och extern miljörevision av olika verksamheter vid universitetet. Kristineberg revideras var tredje år. Vid revisionerna granskas verksamheten ur flera perspektiv. Uppfyller vi lagkraven? Uppfyller vi standardens krav på verksamheten? Följer vi våra egna dokumenterade rutiner?

Miljösamordningen

Varje institution eller enhet bidrar med en eller fler miljösamordnare till fakultetens miljöråd. Miljösamordnarna arbetar med aktiviteter på institutionerna som ytterst syftar till att nå universitetets miljömål. Från Kristineberg deltar Lars Ljungqvist i miljörådet.

Lokal hållbarhetsgrupp

Vid Kristineberg jobbar den lokala miljösamordningsgruppen med att hantera lokala miljö- och hållbarhetsfrågor, t ex att tillsammans med övriga anställda fastställa miljöaktivitetslistan.

Lokal naturvårdsgrupp

Vid Kristineberg jobbar den lokala naturvårdsgruppen med att värna lokala marina populationer, t ex skydda känsliga bottenhabitat från överexploatering i samband påverkan från forskningsrelaterade aktiviteter.