Göteborgs universitet
Bild
Foto över Kristineberg och Gullmarsfjordens mynning.
Foto: Petra Kas
Länkstig

Ekosystem och Gullmarsfjorden

Kristineberg är beläget vid Gullmarsfjordens mynning, vilket gör det lätt att snabbt nå såväl kustmiljöer som öppet hav. Här finns ett stort antal olika habitat - branta klippor, djupbottensediment, sand- och lerstränder, ålgräsängar, samt öppna och skyddade kuster - vilket ger en mycket rik flora och fauna.

Gullmarsfjorden

Gullmarsfjorden är Sveriges enda riktiga tröskelfjord. Fjorden är 30 km lång med ett maximidjup på 118 meter. Till de nyckelegenskaper som gör Gullmarn till en viktig marin miljö hör bland annat den utmärkta vattenkvalitén med tre ganska utmärkande vattenmassor; ytvattnet med varierande salthalt, orsakad av blandningen av lokal avrinning, Östersjövatten och ytvatten från Kattegatt/Skagerrak. Mellanlagret domineras av ytvatten från Skagerrak, medan bottenvattnet präglas av hög salthalt från Nordsjöns större djup.

Vetenskapliga studier har ägt rum i Gullmarsfjorden sedan 1830-talet, vilket gör att fjorden är väl dokumenterad. Gullmarn är naturreservat sedan 1983 samt ett EU BIOMARE referensområde.