Göteborgs universitet
Bild
Anna Lisa lägger ut bojar
Länkstig

Om oss

Kristineberg Center för marin forskning och innovation är beläget vid Gullmarsfjorden i mellersta Bohuslän. Här finns fartyg, fältutrustning, dykerifaciliteter, laboratorier, havsvattenssystem, lektionssalar, förläggningar, mäss, liksom kunnig och hjälpsam personal.

På Kristineberg bedrivs många olika typer av forsknings- och innovationsprojekt inom en rad marina områden. Några av dem innefattar att utveckla nya material och livsmedel från havet. Andra berör klimatets påverkan på det marina livet och omfattar både undervattensrobotar och digital teknik. Centret drivs och utvecklas gemensamt av Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och RISE Research Institutes of Sweden.

Omgivningar

Kristineberg är beläget vid Gullmarsfjordens mynning, vilket gör det lätt att snabbt nå såväl kustmiljöer som öppet hav.

Gullmarsfjorden är 30 km lång med ett maximidjup på 118 meter. Till de nyckelegenskaper som gör Gullmarn till en viktig marin miljö hör bland annat den utmärkta vattenkvalitén med tre ganska utmärkande vattenmassor; ytvattnet med varierande salthalt, orsakad av blandningen av lokal avrinning, Östersjövatten och ytvatten från Kattegatt/Skagerrak. Mellanlagret domineras av ytvatten från Skagerrak, medan bottenvattnet präglas av hög salthalt från Nordsjöns större djup.

Ett stort antal olika habitat - bland annat branta klippor, djupbottensediment, sand- och lerstränder, ålgräsängar, samt öppna och skyddade kuster - ger en mycket rik flora och fauna. Vetenskapliga studier har ägt rum i Gullmarsfjorden sedan 1830-talet, vilket gör att fjorden är väl dokumenterad. Gullmarn är naturreservat sedan 1983 samt ett EU BIOMARE referensområde.

Historik

Kristinebergs zoologiska hafsstation tillkom 1877 på initiativ av Sven Lovén, och är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning.

Under 1900-talet byttes namnet till först Kristinebergs marinbiologiska station och sedan Kristinebergs marina forskningsstation. Den har fram till och med 2007 drivits av Kungl. Vetenskapsakademien i nära samverkan med Göteborgs universitet. Åren 2008-2016 var stationen en del av Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, och 2016-2017 en del av Sven Lovén centrum för marin infrastruktur. Sedan 2018 ingår stationen i Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet. Sedan 2022 drivs och utvecklas stationen gemensamt av Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och RISE Research Institutes of Sweden, under namnet Kristineberg Center.