Göteborgs universitet
Länkstig

Forskare på Kristineberg

Nedan hittar du de forskare som är stationerade på Kristineberg eller är här regelbundet som del i forsknings- eller innovationsprojekt.

Göteborgs universitet

Maria Asplund
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Min forskning fokuserar främst på grunda vegetationssystem kopplat till klimatförändringar. Jag jobbar även med nationell övervakning av vegetationsklädda bottnar längs den svenska västkusten.

Porträtt Maria Asplund

Susanne Pihl Baden
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Matz Berggren
Institutionen för marina vetenskaper

Mitt intresse är marin biodiversitet och inom detta område då främst eumalacostraca crustacea (dvs högre kräftdjur, som t.ex. räkor och krabbor, men även havsgråsuggor, pungräkor och tångmärlor).

Porträtt Matz Berggren

Isabel Casties
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Porträtt Diana Deyanova

Diana Deyanova
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Porträtt Diana Deyanova

Sam Dupont
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Jag arbetar med effekterna av mänsklig påverkan på livet i havet och med utvecklingen av innovativa strategier för vetenskapskommunikation och utbildning för att möta globala utmaningar.

Portrait Sam Dupont

Leon Green
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Jag har ett intresse i ekologi och evolution relaterat till förändringar i marina miljöer. Min forskning kretsar kring främmande invasiva arter och hur kunskap om deras ekologi kan stödja samhällets hantering av dem.

Porträtt Leon Green

Azizul Hakim

Jag är intresserad av aggregeringsprocesser i marina miljöer med fokus på partikelspridning under industriella operationer (t.ex. djuphavsgruvdrift och fiske).

Hakim Azizul

Martin Hassellöv
Institutionen för marina vetenskaper

Jag leder forskargruppen marin miljönanokemi studerar marina föroreningar i fast form, från nanometerskala till ekosystemnivå. Den marina miljön utsätts idag av multipla stressorer, bl.a. havsförsurning, klimatförändringar, överfiske och föroreningar. 

Porträtt Martin Hassellöv

Eduardo Infantes
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Min forskargrupp vid Seagrass Ecology Lab undersöker biofysiska interaktioner som påverkar bentiska ekosystem med nyckelprojekt som fokuserar på kustrestaurering, ekologiska återkopplingar, brytpunkter och interaktioner mellan växt-sediment och flöde.

Portrait Eduardo Infantes

Karin Mattsson
Institutionen för marina vetenskaper

Jag arbetar med mikro- och nanoplast samt andra antropogena partiklar i miljön. Jag är intresserad av metoder för att identifiera partiklar i miljön men även hur plast bryt ner, sprids och var de kommer ifrån.

Portrait Karin Mattsson

Ellen Schagerström
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Mitt forskningsområde är vattenbruk. Min specialitet och fokus är att föda upp och odla den inhemska röda havsgurkan Parastichopus tremulus. Jag har också en ekosystemåterställningsvinkel på min sjögurkforskning. Mitt mål är att producera och återuppbygga den lokala populationen i Gullmarsfjorden, för att avgöra vikten av sjögurkor i ett fjordekosystem.

Porträtt Ellen Schagerström

Linda Svanberg
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Arbetar som forskningstekniker i ett par olika projekt. Jag jobbar i ett miljövervakningsprojekt som provtar plankton i Gullmarn, här mäter jag primärproduktion och artar zooplankton. Jag jobbar även inom olika projekt där jag hjälper till med experiment och odlingar. Just nu är fokus på hummer och sjögurka, och utveckling av vattenbruk med dessa arter.

Porträtt Linda Svanberg

Elena Tamarit Castro
Institutionen för geovetenskaper

Som doktorand gör jag experiment med atlantisk torsk och stressfaktorer kopplade till klimatförändring.

Portrait Elena Tamarit

Laurenz Thomsen
Institutionen för marina vetenskaper

Jag är intresserad av hur den globala uppvärmningen påverkar havsbottarna. Med ett tvärvetenskapligt synsätt och fjärrstyrda robotar tar han sig an vår tids stora utmaningar.

Porträtt Laurenz Thomsen

Tim Wilkinson
Institutionen för marina vetenskaper

IVL Svenska Miljöinstitutet

Maria Granberg

Seniorforskare i marin ekotoxikologi och jobbar med förekomst och effekter av förorenande ämnen, som olja och mikroplast, i tempererade och arktiska marina ekosystem.

Porträtt Maria Granberg

Anna-Sara Krång

Seniorforskare i marin ekologi/ekotoxikologi som studerar hur olika föroreningar som mikroplast, tungmetaller och undervattensbuller påverkar livet i havet, framför allt kräftdjur och andra evertebrater. Arbetar även med utveckling av hållbart, marint vattenbruk.

Porträtt Anna Sara Krång

Åsa Strand

Seniorforskare med fokus på odling av musslor och ostron, förvaltning av vilda bestånd av dessa arter och hur de bidrar med ekosystemtjänster både i odling och i naturen.

Porträtt Åsa Strand

Anna-Lisa Wrange

Forskare och projektledare inom naturresurser och miljöeffekter.

Porträtt Anna-Lisa Wrange

Chiau Yu Chen

Som forskningsassistent är jag involverad i olika toxikologiska projekt på IVL. Just nu arbetar jag främst med en effektstudie av biologiskt nedbrytbar mikroplast på sandmask.

Portrait Chiau Yu

Maja Edenius

Forskare i marin ekotoxikologi med fokus på effekterna av föroreningar på organismer med tonvikt på att förstå och utnyttja de biologiska mekanismerna bakom föroreningstoxicitet.

Porträtt Maja Edenius

Mikael Dahl

Jag är marinbiolog i botten och mycket av min forskning har använt molekylärekologiska metoder. Populationsgenetik, bevarandegenetik, transkriptomik, helgenomsekvensering, jämförande genomik osv. Nu jobbar jag mycket med eDNA för att beskriva biologisk mångfald men använder även samma metod för att leta efter invasiva och hotade arter.  Jag har även jobbat som miljökonsult mot olika branscher och näringar, oftast med inriktning på frågor relaterat till vatten. På IVL ingår jag i oljejouren.  

Porträtt Mikael Dahl

Frej Gustavsson

Jag forskar på lågtrofiskt havsbruk, med specifikt intresse inom tång- och bivalvodling. Jag är intresserad av hur nya teknologier och tekniker kan utvecklas för att öka produktiviteten och hållbarheten inom det svenska havsbruket.

Porträtt Frej Gustavsson

Adrianus Both

Seniorforskare med fokus på odling av musslor, deras interaktion med den marina miljön, och hur det kan bidra till hållbar livsmedelsproduktion. Arbetar med en mängd analytiska tekniker såsom fettsyramarkörer och stabila isotoper för att förstå hur odling av musslor utnyttjar marina resurser (t.ex. fytoplankton och detritus) samt hur förändringar i miljön (förändringar i tillgången på föda, klimatförändringar osv.) påverkar tillväxten och kvaliteten på odlade musslor.

Portrait Adrianus Both

KTH

Fredrik Gröndahl
Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Forskar på hållbar användning av resurser från havet så som mat, foder, kemikalier och energi. Han är även expert på alger och manet.

Porträtt Fredrik Gröndahl

Evangelia Zioga
Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Som doktorand bedriver jag forskning inom fermentering av alger.

Portrait Evangelia Zioga

RISE Research Institutes of Sweden

Johan Lindén
Produktbeständighet

Forskare som arbetar med hållbarhet hos material, beläggningar och komponenter i marina miljöer. Erfaren inom accelererade tester för korrosions- och antifoulingskydd. Intresserad av elektrokemiska tekniker för korrosionsundersökningar och miljövänliga antifouling-strategier. 

Porträtt Johan Lindén

Jan Suchorzewski
Infrastruktur och betongbyggande

Forskare och ingenjör genom nya cement-baserade material med förbättrade hållbarhet och beständighet. Prover betongelementen i marin miljö mot bio-fouling och beständighet.  

Porträtt  Jan Suchorzewski