Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Straffrätt

Straffrätt som undervisnings- och forskningsämne på juridiska institutionen i Göteborg omfattar frågor av såväl praktisk som teoretisk natur och inbegriper analyser av straffrättens betydelse på en samhällsnivå liksom på individnivå.

Forskningen omfattar såväl traditionella rättsvetenskapliga perspektiv som kritiska perspektiv och bedrivs med inslag av samhällsvetenskapliga metoder och omfattar såväl nationella som internationella studier. För närvarande bedrivs bland annat forskningsprojekt om straffrätten i förändring, med fokus på påföljdsutvecklingen, om den rättsliga regleringen av hat och hot på internet med utgångspunkt i kön och om joint criminal enterprise i den internationella straffrätten.

Straffrättsgruppen bedriver delar av sin verksamhet i form av olika löpande evenemang. Här kan nämnas en forskningsanknuten lunchseminarieserie och en återkommande paneldebatt där aktuella teman diskuteras av särskilt inbjudna gäster. Paneldebatten riktar sig till såväl forskare som andra särskilt intresserade, däribland studenter.

Straffrättsgruppens medlemmar ansvarar för den straffrättsliga undervisningen på såväl grundnivå som fördjupningsnivå och omfattar även handledning och examination av examensuppsatser. Utöver det interna utbildningsuppdraget deltar gruppens medlemmar också i undervisning på andra institutioner, andra universitet och på fortbildningskurser av praktiserande jurister.

Utöver forsknings- samt utbildningsuppdraget kan nämnas at gruppens medlemmar deltar i olika omvärldskontakter.

Pågående forskning

Mikael Bernardini arbetar sedan hösten 2015 med doktorandprojektet Straffrätten i förändring– En studie av fängelse och samhällstjänst 1999-2015 med fokus på stratifiering och latenta funktioner.

Moa Bladini har fått i uppdrag från NIKK (Nordisk information för kunskap om kön) som i sin tur fått uppdraget av Nordiska ministerrådet om att skriva en rapport om Hat och hot på nätet i de nordiska länderna ur ett intersektionellt genusperspektiv. Rapporten ska vara klar i mars 2017.

Jørn Jacobsen arbetar för närvarande med straffrättens teoretiska grundvalar, särskilt i förhållande till den straffrättsliga ansvarslärans principer och begreppsstruktur.

Omvärldskontakter

Christer Ranch deltar sedan våren 2015 i ett stående inslag Vardagsjuridik som ingår i Förmiddag i P4 Göteborg.

Mikael Bernardini deltog i en paneldebatt inom ramen för Joakim Dungel Lectures in International Justice" den 2/2 2016 på temat "International Humanitarian Law and the Individual - Contemporary Challenges: Understanding and limiting the recruitment of voluntary fighters to non state actors”.

Moa Bladini deltog som en av tre inbjudna talare vid seminariet Våldet, hemmet, lagen och den blinda fläcken som anordnades av Fridhs advokatbyrå den 12 maj 2016.

Moa Bladini inledde ett bikupesamtal på temat den osynliga politiska diskursen samt deltog i paneldebatten om Bilden av juristen under konferensen Feministiskt juristforum, Folkets hus, Göteborg den 23 september 2016.

Moa Bladini ska hålla en föreläsning för Feminsitiska Juriststudenter i Lund om sitt arbete med rapporten Hat och hot på nätet – en kartläggning av den nordiska rättsliga regleringen ur ett intersektionellt genusperspektiv, Lund den 26 oktober.