Göteborgs universitet

Straffrätt

Välkommen till straffrättsgruppen. Straffrätt som undervisnings- och forskningsämne på juridiska institutionen i Göteborg omfattar frågor av såväl praktisk som teoretisk natur och inbegriper analyser av straffrättens betydelse på en samhällsnivå liksom på individnivå.

Forskningen omfattar såväl traditionella rättsvetenskapliga perspektiv som kritiska perspektiv och bedrivs med inslag av tvärvetenskapliga metoder. Vår forskning omfattar såväl nationella, EU-rättsliga som internationella studier.

Straffrättsgruppen bedriver delar av sin verksamhet i form av olika löpande evenemang. Vi ordnar bl.a. en seminarie-serie, konferenser och en återkommande paneldebatt där aktuella teman diskuteras av särskilt inbjudna gäster. Paneldebatten riktar sig till såväl forskare som andra särskilt intresserade, däribland studenter.

Straffrättsgruppens medlemmar ansvarar för den straffrättsliga undervisningen på såväl grundnivå som fördjupningsnivå och omfattar även handledning och examination av examensuppsatser. Utöver det interna utbildningsuppdraget deltar gruppens medlemmar också i undervisning på andra institutioner, andra universitet och på fortbildningskurser av praktiserande jurister.

Utöver forsknings- samt utbildningsuppdraget kan nämnas att gruppens medlemmar deltar i olika omvärldskontakter, så som seminarier, konferenser, den allmänna debatten och skriver remissyttranden.

Forskargrupp

Anställda i ämnet

Andreas Anderberg, universitetslektor
Moa Bladini, docent, universitetslektor
Ester Herlin-Karnell, professor
Kristina Hultegård, adjunkt, doktor i allmän rättslära
Wanna Svedberg Andersson, universitetslektor

Afilierade forskare

Svitlana Rak, forskare

Projekt

Pågående projekt
 

- Domarens autonomi i teori och praktik - för domstolens självständighet och oberoende [Autonomy of the Judge in theory and practice – strengthening the independent judiciary] (2023-2025), financed by Vetenskapsrådet [Swedish Research Council] (4 470 000 Skr) Participating researchers Moa Bladini (PI), Wanna Svedberg Andersson and Sara Uhnoo, (Dept. of Sociology and Work Science).

- Profiling Nordic Perpetrators of Gendered Online Abuse: Who, Why and How to Curb the Harm. The comparative research project is under the regime of NORDREF (Nordic Digital Rights and Equality Foundation) and financed by NIKK (500 000 Dkr) and co-funded by JI [Department of Law] and Adlerbertska forskningsstiftelsen. Participating researchers: Wanna Svedberg Andersson, Moa Bladini (PI of the Swedish part of the project).

- Våldtäkt eller samtycke? Effekter av den nya våldtäktslagstiftningen på juridiskt tänkande och praktik [Rape or consent? Effects of the new rape legislation on legal reasoning and practice] Riksbankens jubileumsfond. Participating researchers: Åsa Wettergren (Dept. of Sociology and Work Science) (PI) Sara Uhnoo, (Dept. of Sociology and Work Science) and Moa Bladini.

- Punitive turn, Swedish style: Den straffrättsliga lagstiftningsprocessen i Sverige 1980-2020. Participating researchers: Anderas Anderberg et al.

"Be or not to be eloquent during a trial? The influence of oration on a court's decision making”  https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/svitlanarak. Participating researchers: Svitlana Rak.

Seminarieserie

21 oktober 2020 kl 13-15, Prof Göran Duus-Otterström “Do Offenders Deserve Proportionate Punishments?”, seminar on Zoom

2 april 2020, kl 13-15, Prof Lorena Bachmaier Winter, Negotiated Justice in th EU and the European Convention on Human Rights, discussant Andreas Moberg. Inställt

februari 2020, Dr Görel Granström, docent vid Umeå universitet. Att forska om hatbrott, teoretiska och metodologiska utmaningar”, juridiska institutionen

2019 Lisa Flower , Lunds universitet och Anne Bitsch, Olso universitet, på temat Emotioner i domstol – försvararrollen. Samarrangerat med forskargruppen i emotionssociologi vid sociologiska institutionen.