Göteborgs universitet

Straffrätt

Välkommen till straffrättsgruppen. Straffrätt som undervisnings- och forskningsämne på juridiska institutionen i Göteborg omfattar frågor av såväl praktisk som teoretisk natur och inbegriper analyser av straffrättens betydelse på en samhällsnivå liksom på individnivå.

Forskningen omfattar såväl traditionella rättsvetenskapliga perspektiv som kritiska perspektiv och bedrivs med inslag av tvärvetenskapliga metoder. Vår forskning omfattar såväl nationella, EU-rättsliga som internationella studier.

Straffrättsgruppen bedriver delar av sin verksamhet i form av olika löpande evenemang. Vi ordnar bl.a. en seminarie-serie, konferenser och en återkommande paneldebatt där aktuella teman diskuteras av särskilt inbjudna gäster. Paneldebatten riktar sig till såväl forskare som andra särskilt intresserade, däribland studenter.

Straffrättsgruppens medlemmar ansvarar för den straffrättsliga undervisningen på såväl grundnivå som fördjupningsnivå och omfattar även handledning och examination av examensuppsatser. Utöver det interna utbildningsuppdraget deltar gruppens medlemmar också i undervisning på andra institutioner, andra universitet och på fortbildningskurser av praktiserande jurister.

Utöver forsknings- samt utbildningsuppdraget kan nämnas att gruppens medlemmar deltar i olika omvärldskontakter, så som seminarier, konferenser, den allmänna debatten och skriver remissyttranden.

Seminarieserie

21 oktober 2020 kl 13-15, Prof Göran Duus-Otterström “Do Offenders Deserve Proportionate Punishments?”, seminar on Zoom

2 april 2020, kl 13-15, Prof Lorena Bachmaier Winter, Negotiated Justice in th EU and the European Convention on Human Rights, discussant Andreas Moberg. Inställt

februari 2020, Dr Görel Granström, docent vid Umeå universitet. Att forska om hatbrott, teoretiska och metodologiska utmaningar”, juridiska institutionen

2019 Lisa Flower , Lunds universitet och Anne Bitsch, Olso universitet, på temat Emotioner i domstol – försvararrollen. Samarrangerat med forskargruppen i emotionssociologi vid sociologiska institutionen.