Länkstig

Kristina Hultegård

Universitetsadjunkt

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
B607
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Kristina Hultegård

Forskningsprojekt: Vänskapens kunskap och kraft Berättelser om vänskap från barn i straffprocessen

Jag kommer inom ramen för mitt avhandlingsprojekt studera betydelsen av engagerade och närvarande vänner för barn (under 15 år) som har utsatts för sexualbrott. I syfte att studera vilken betydelse vänner kan spela för ett sexualbrottsutsatta barn kommer jag studera förundersökningsprotokoll från mål som rör våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn och där dom meddelats i någon av Sveriges tingsrätter under åren 2013-2019. Genom att studera förhör med målsäganden och dennes vänner kommer jag att undersöka hur vännerna varit till hjälp för målsäganden innan, under och efter den brottsliga gärningen.

Personuppgifter hänförliga till målsäganden är sekretessbelagda i samtliga förundersökningsprotokoll. Jag har som huvudregel fått ut materialet med maskerade personuppgifter, vilket gör att jag inte har tillgång till uppgifter som medför att målsäganden inte kan identifieras av någon som är inblandad i projektet. Jag har emellertid, i ett fåtal fall, fått ut materialet med personuppgifter, mot ett s.k. sekretessförbehåll enligt 10 kap. 14 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta medför att jag, under straffansvar, får ta del av materialet med följande förbehåll:

1) De uppgifter som omfattas av sekretessen får inte lämnas vidare

2) Uppgifterna i handlingarna får endast användas på ett sådant sätt att målsäganden som förekommer där eller någon denne närstående inte lider skada

3) Målsäganden och dennes närstående som omnämns i handlingarna får inte kontaktas under åberopande av vad som framkommer i handlingarna

4) Handlingarna får inte fotograferas, kopieras, skannas eller annars mångfaldigas med hjälp av teknisk utrustning

Mot bakgrund av att

1) personuppgifter som berör målsägandens identitet som huvudregel har maskerats innan materialet har lämnats till mig och att

2) jag, mot bakgrund av sekretessförbehållet, är förhindrad att kontakta målsäganden eller dennes närstående, i de fall jag har tillgång till personuppgifter,

är jag förhindrad att inhämta samtycke från de personer som förekommer i mitt material. För det fall du är orolig att du eller någon i din närhet förekommer i mitt material är du välkommen att kontakta mig och ange det målnummer som avses. Jag kommer i dessa fall, utifrån era önskemål, undanta materialet från studien eller ge er möjlighet att ta del av de delar av förundersökningsprotokollet som kommer att återges i avhandlingen.

Sekretess

Jag som arbetar med detta och mina handledare omfattas av tystnadsplikt och sekretess. Göteborgs Universitet är ansvarig för personuppgifter vilka kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Hantering av förundersökningsprotokollen

Förundersökningsprotokollen kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Det insamlade materialet kommer inte att användas i något annat syfte eller under andra villkor än vad som beskrivs i detta dokument. Förundersökningsprotokollen kommer att överföras till lösenordsskyddade externa hårddiskar (en arbetsdisk och en backupdisk). Hårddiskarna, liksom minnesanteckningarna, kommer att förvaras inlåsta i skåp då de inte används, och endast jag och mina handledare har tillgång till dessa. Det kommer därmed att inte vara möjligt för obehöriga att ta del av materialet. När projektet har avslutats arkiveras det rättsliga materialet vid juridiska institutionen enlighet med Göteborgs Universitets regler för hantering och arkivering av forskningshandlingar.

Resultat och publikationer

Studiens resultat kommer att offentliggöras i form av en avhandling, vetenskapliga artiklar samt som konferensbidrag. Resultaten kan också komma att diskuteras på seminarier och i undervisningssammanhang. Resultaten kan vidare komma att användas i populärvetenskapliga sammanhang som t.ex. i debattartiklar, föredrag eller på annat sätt i offentliga kanaler eller sammanhang. Inte någonstans i detta kommer det finnas uppgifter som kan hänföras till några av de personer som förekommer i förundersökningsprotokollen

Forskningsområden

  • Rättsvetenskap
  • Barnrätt

Undervisningsområden

  • Rättsvetenskap
  • Straffrätt
  • Processrätt