Göteborgs universitet
Länkstig

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om forskarutbildning vid institutionen för globala studier.

Hur ansöker jag?

Du ansöker genom Göteborgs universitets elektroniska ansökningssystem. Du behöver skicka med ett projektförslag (max 2000 ord) som beskriver vad du planerar att göra din doktorsavhandling om, samt en mastersuppsats och/eller andra relevanta uppsatser eller publikationer. Ett CV och kopior av examensbevis och/eller akademiska betyg efterfrågas också.

Hitta doktorandtjänster.

Antar ni nya doktorander löpande? Kan jag ansöka nu?

Vi utlyser vanligtvis nya doktorandtjänster en gång per år. Utlysningen publiceras på universitetets websida i december, och deadline är i februari. Intervjuer hålls ofta i april och de doktorander som antas börjar sin forskarutbildning i mitten av augusti.

Kan mitt projekt handla om vad som helst?

Vi utlyser tjänster inom specifika teman eller projekt, och ditt tänkta avhandlingsämne behöver vara relevant för det som anges i annonsen.

Behöver jag hitta en handledare på institutionen innan jag ansöker?

Nej. De doktorander som antas tilldelas handledare när de börjar sina studier.

Kan jag skicka in mitt CV eller projektförslag så att ni kan bedöma om jag är behörig och har ett relevant projekt?

Ansvarig för forskarutbildningen kan säga om ditt avhandlingsämne är relevant, men kan inte ge detaljerade kommentarer på ditt projektförslag och ansökan.

Hur stor chans har jag att bli antagen?

Våra doktorandtjänster är mycket populära och ibland får vi över hundra ansökningar till en tjänst. Men det varierar mycket beroende på ämne och eventuella språkkrav. Generellt behöver du ha ett utmärkt forskningsförslag och en mycket bra mastersuppsats och/eller andra relevanta publikationer för att komma i fråga för tjänsten.

Kan jag skicka med mer än en uppsats/publikation? 

Ja, du kan skicka med mer än ett akademiskt arbete. Vi använder dessa för att bedöma din skicklighet som forskare och rekommenderar därför att du skickar in texter som på ett bra sätt visar på din kompetens. Om du skickar in samförfattade texter ber vi dig att inkludera ett dokument som specificerar vad var och en har gjort.

Min uppsats är skriven på ett annat språk än engelska. Kan jag skicka med den?

I utlysningen står det att de uppsatser eller publikationer som du skickar med måste vara skrivna antingen på svenska eller engelska, och att originaltexten behöver bifogas om du skickar in en översättning. I princip brukar vi tillåta att sökande skickar med översättningar av centrala delar eller en sammanfattning av uppsatsen. Går du vidare till nästa steg i antagningsprocessen kommer ofta någon med relevant språkkunskap att titta på originalversionen.

Jag är intresserad av en annan doktorandtjänst vid Göteborgs universitet. Kan jag söka båda? 

Du kan söka flera doktorandtjänster på Göteborgs universitet samtidigt. Din ansökan bedöms då separat för varje tjänst.

Hur visar jag min språkkunnighet?

Det behöver framgå från din ansökan att du kan de språk som krävs, men vi begär inte att du har ett speciellt certifikat eller examen.

Jag är inte svensk medborgare. Kan jag söka?

Så länge du är behörig är din nationalitet och vilket land du bor i irrelevant. Blir du antagen till utbildningen kan du söka uppehållstillstånd för högre utbildning hos Migrationsverket. Institutionen för globala studier präglas av mångfald och vi har doktorander och andra anställda från mer än 25 olika länder.

Hur är programmet organiserat?

Forskarutbildningen löper över fyra år och innefattar 240 högskolepoäng. Det först året upptas till stor del av obligatoriska kurser. Doktorander kan (men behöver inte) förlänga sitt kontrakt med upp till ett år genom att undervisa eller göra andra former av institutionstjänstgöring.

Kan jag gå forskarutbildningen på distans?

Nej, vi förväntar oss att våra doktorander är aktiva medlemmar av vår forskningsmiljö. Förstaårsdoktoranderna har ett antal kurser att ta och alla doktorander förväntas delta i forsknings- och doktorandseminarier, om de inte är frånvarande på grund av till exempel fältarbete.

Vad kostar utbildningen?

Vår forskarutbildning har inga avgifter, utan är gratis för alla antagna doktorander.

Kan jag söka stipendier under mina forskarstudier?

Alla doktorandtjänster är helfinansierade och avlönade. För att täcka kostnader för fältarbete, doktorandkurser på annan ort och konferensresor kan du behöva söka stipendier internt eller externt. De flesta doktorander lyckas också få sådana stipendier.

Vilka anställningsförmåner har doktorandtjänsten?

Doktorander har en tidsbegränsad anställning med samma rätt till semester, föräldraledighet, sjukpenning och andra sociala förmåner som andra anställda vid universitetet.