Bild
Sjuksköterska med äldre patient i hemmet
Foto: Alterio Felidas
Länkstig

Säker vård i hemmet för sköra äldre

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
Vårdmiljöer
Projekttid
2017 - 2022
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Finansiär
Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Agneta Prytz-Folkes & Gösta Folkes stiftelse Stiftelsen Hjälmar Svenssons Forskningsfond

Kort beskrivning

Hemmet är en plats för alltmer avancerad och komplex vård och omsorg med höga krav på patientsäkerhet. Detta beroende på befolkningsutvecklingen med allt fler sköra äldre personer, organisatoriska förhållanden, och till den alltmer aktiva medverkan av vårdtagare i den egna vården. En viktig fråga är hur äldre personers säkerhet skall kunna tryggas vid kvarboende i hemmet trots skörhet, ett stort vård- och omsorgsbehov, och involvering av flera olika vårdgivare. Projektets övergripande syfte är att fördjupa kunskap om säker vård för sköra äldre personer som erhåller vård i hemmet utifrån äldre personers, personalens, och medicinskansvariga sjuksköterskors (MAS)/medicinskansvariga för rehabilitering (MAR) perspektiv.

Projektets fyra delar omfattar individuella intervjuer med äldre personer (delstudie I), gruppintervjuer med hemtjänstpersonal, hemsjukvårdspersonal, och rehabiliteringspersonal i hemmet (delstudie II), enkätstudie som undersöker patientsäkerhetskultur i kommunala vård- och omsorgsverksamheter (delstudie III), samt individuella intervjuer med MAS/MAR (delstudie IV).

Projektet förväntas lägga en grund för ett fortsatt utvecklingsarbete av säker vård för äldre personer i hemmet. Detta genom att delstudiernas resultat kan ligga till grund för rekommendationer till beslutsfattare och personal som arbetar i den patientnära vården om hur man kan främja sköra äldre personers delaktighet och personalens resurser för  utveckling av säker vård i hemmet..