Bild
room4birth logga
Foto: Manuel Alejandro Leon
Länkstig

Room4Birth

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

En säker och trygg vårdmiljö är avgörande för optimala hälsoresultat. Det övergripande syftet med Room4Birthprojektet är att öka den evidensbaserade kunskapen om vårdmiljön i samband med förlossning avseende hur den påverkar mor och barn, vårdpersonal och stödjande följeslagare. Projektet drivs både i hög- och låginkomstmiljöer.

Room4Birth – ett multidisciplinärt forskningsprojekt

Room4Birth är ett multidisciplinärt projekt och ett samarbete mellan forskare och aktörer knutna till flera olika institutioner. Huvudansvarig för Room4Birth är Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Göteborgs universitet, och huvudansvarig forskare är Professor Marie Berg. De flesta av studierna och aktiviteterna genomförs i Sverige, men det finns också delprojekt i Demokratiska Republiken Kongo. Förutom forskning innefattar Room4Birth förbättringsprojekt. Resultat presenteras som vetenskapliga artiklar, magister- och masteruppsatser, presentationer vid vetenskaplig och populärvetenskapliga konferenser samt i dagstidningar och annan media. En doktorand är knuten till Room4Birth.  

Samarbetspartners

  • Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg
  • School of Nursing & Midwifery, Trinity College Dublin, Irland
  • Evangelical University in Africa, Bukavu D.R. Kongo
  • Borås högskola
  • Lantbruksuniversitetet I Uppsala
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Panzi sjukhuset, Bukavu, D.R Congo
  • Föreningen Birth Rights i Sverige.

Motiv och teoretisk grund

Att föda barn är en central livshändelse och ett minne som blir kvar och följer kvinnan genom livet. Barnafödande är en psykologisk, social, kulturell och fysiologisk process som alltid har varit, och alltid kommer vara förknippad med risk. Däggdjursmödrar, inklusive människor, har instinktivt alltid valt att föda barn i en miljö som uppfattats som trygg, säker och privat.

När en födande kvinna anländer till ett sjukhus för att föda kan rädsla och försvarsfunktioner aktiveras av faktorer såsom högt ljud, starkt ljus eller en främmande, ovänlig miljö. Delar av hjärnan (hjärnbarken och amygdala) kan då signalera fara. Detta ökar också aktiviteten i kroppens stress- och försvarssystem (HPA-axeln). Under sådana omständigheter kan frisättning av oxytocin hämmas och aktiviteten i det sympatiska nervsystemet öka. Detta kan ge starkare och smärtsammare livmodersammandragningar, eller så kan sammandragningarna helt upphöra.

Om den födande tvärtom upplever miljön som säker, ofarlig, vänlig och inbjudande så leder det till fysisk och mental avslappning, och till minskad rädsla och stressreaktion. Oxytocinfrisättningen ökar, liksom aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet. Detta leder till effektivare förlossningssammandragningar och till en god blodcirkulation i livmodern, vilket positivt påverkar förlossningens progress, ökar syresättningen av fostret och förhindrar kraftig blödning efter förlossningen. Ett annat hormon, melatonin som frigörs under mörker, främjar förlossningsprocessen genom att minska det sympatiska nervsystemets aktivitet och öka aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet. Detta främjar också oxytocininducerade livmodersammandragningar. Beröring, värme och närhet främjar också frisättningen av oxytocin, ökar det parasympatiska nervsystemets funktion och minskar stressnivåerna.

När trygghet råder kan den barnafödande lättare ge sig hän och låta kroppen driva förlossningsprocessen. Födseln kan då vara en upplevelse som stärker. Men födseln kan också lämna negativa avtryck relaterat till känslor av hjälplöshet, förlust av kontroll, osäkerhet, rädsla och objektifiering.

I Sverige föder de flesta kvinnor på sjukhus och valmöjligheterna är små. Målet med vården är en frisk kvinna, ett friskt barn och en, för kvinnan, positiv förlossningsupplevelse. Det är också att eftersträva så få medicinska interventioner i det fysiologiska förlossningsförloppet som möjligt.  Tyvärr är trenden den motsatta; fler och fler födslar startas artificiellt, över hälften av alla förstföderskor ges syntetiskt oxytocin på grund av långsam förlossningsprogress och andelen kejsarsnitt ökar, vilket är associerat med ökade hälsorisker för mor och barn. Trenden av ökad andel kejsarsnitt ses även i låg-inkomstländer såsom D.R Kongo.

Det finns vetenskaplig evidens för att vårdmiljön påverkar vård och behandlingsresultat hos patienter på sjukhus. Vårdmiljöns påverkan och innebörd relaterat till vård under förlossning är dock inte tillräckligt studerat. Detta är utgångspunkten för Room4Birth projektet. 

Publikationer och presentationer i Room4Birth

Vetenskapliga artiklar 

Goldkuhl L, Gyllensten H, Begley C, Nilsson, C., Wijk, H., Lindahl, G., Uvnäs-Moberg, K., Berg, M. (2023) Impact of Birthing Room Design on Maternal Childbirth Experience: Results From the Room4Birth Randomized Trial. HERD. 16(1):200-218. doi:10.1177/19375867221124232
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36239523/

Goldkuhl, L., Gyllensten, H., Begley, C., Wijk, H., Nilsson, C., Lindahl, G., Ringqvist, A.-K., Uvnäs-Moberg, K., Berg, M. (2022). Room4Birth - The effect of giving birth in a hospital birthing room designed with person-centered considerations: A Swedish randomised controlled trial. Sexual and Reproductive HealthCare, 32, 100731. doi:10.1016/j.srhc.2022.100731. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35500476/

Skogstrom, L. B., Vithal, E., Wijk, H., Lindahl, G., & Berg, M. (2022). Women's Experiences of Physical Features in a Specially Designed Birthing Room: A Mixed-Methods Study in Sweden. HERD, Mar 16:19375867221077097. doi:10.1177/19375867221077097

Goldkuhl, L., Dellenborg, L., Berg, M., Wijk, H., & Nilsson, C. (2021). The influence and meaning of the birth environment for nulliparous women at a hospital-based labour ward in Sweden: An ethnographic study. Women Birth. doi:10.1016/j.wombi.2021.07.005

Andrén, A., Begley, C., Dahlberg, H., & Berg, M. (2021). The birthing room and its influence on the promotion of a normal physiological childbirth - a qualitative interview study with midwives in Sweden. Int J Qual Stud Health Well-being, 16(1), 1939937. doi:10.1080/17482631.2021.1939937

Nilsson, C., Wijk, H., Hoglund, L., Sjoblom, H., Hessman, E., & Berg, M. (2020). Effects of Birthing Room Design on Maternal and Neonate Outcomes: A Systematic Review. HERD, 13(3), 198-214. doi:10.1177/1937586720903689

Berg M, Goldkuhl L, Nilsson C, Wijk H, Gyllensten H, Lindahl G, Uvnäs-Moberg K, Begley C. (2019) Room4Birth - the effect of an adaptable birthing room on labour and birth outcomes for nulliparous women at term with spontaneous labour start: study protocol for a randomised controlled superiority trial in Sweden. Trials. Nov 19;20(1):629. doi: 10.1186/s13063-019-3765-x

Magister- och masteruppsatser

Lisa Björnson Skogström & Emma Vithal (2021). Women’s experience of physical features in a specially designed birthing room – a mixed method study in Sweden. Master uppsats i Reproduktiv och Perinatal Hälsa vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Andrén Anna (2020). Förlossningsrummets påverkan på barnmorskans främjande av normalfysiologisk vaginal födsel - en kvalitativ intervjustudie med barnmorskor på en förlossningsklinik i Sverige. / Midwives´experience of the birthing room and its influence on the promotion of a normal vaginal birth - a qualitative interview study in Sweden. / Master uppsats i Reproduktiv och Perinatal Hälsa vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Ida Johansson, Linnea Maxon (2020). Som att komma in i en annan värld. Barnmorskors upplevelse av att vårda kvinnor i förlossningsarbete i ett specialdesignat förlossningsrum – en fenomenologisk intervjustudie. Magisteruppsats i Reproduktiv och Perinatal Hälsa vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Johansson Caroline, Söndergaard Julia (2019). Utarbetning och test av Room4Byirth studien - en genomförbarhetsstudie. Master uppsats i Reproduktiv och Perinatal Hälsa vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Gasslander Emma, Kamber Nesrin (2018). Översättning av BUDSET från engelska till svenska - ett verktyg för utvärdering av förlossningsmiljön. Magisteruppsats i Reproduktiv och Perinatal Hälsa vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Angervall Josephine, Wennerbäck Evelina (2018). Att utveckla vårdmiljön för att främja hälsa hos mor och barn - beskrivning av ett multidisciplinärt projekt på Panzisjukhuset i Demokratiska Republiken. Magisteruppsats i Reproduktiv och Perinatal Hälsa vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Höglund Lina (2017). Förlossningsrummets betydelse för fysisk och psykisk hälsa - En integrativ litteraturstudie. Magisteruppsats i Reproduktiv och Perinatal Hälsa vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Lundgren Caroline (2017). Birthing room experiences – a qualitative interview study of women who have given birth. Master Thesis May 2017. Master uppsats i Reproduktiv och Perinatal Hälsa vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Wibeck Axelsson Lisa (2017). Upplevelser av förlossningsrummet - Ur icke svensktalande kvinnors perspektiv. Magisteruppsats i Reproduktiv och Perinatal Hälsa vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Lundgren Caroline, Löfqvist Jennie (2017). Kvinnors upplevelser och önskningar. Magisteruppsats i Reproduktiv och Perinatal Hälsa vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Presentationer vid vetenskapliga kongresser

Lisa Goldkuhl, Caroline Johansson, Lisa Björnson Skogström, Marie Berg. An adaptable birthing room and its effect on labour and birth – feasibility study for the randomised controlled trial; Room4Birth in Sweden. 32'nd ICM Triennial Virtual Congress June 2021. (Abstract. Poster presentation by Lisa Goldkuhl)

Berg Marie, Ringqvist Anna-Karin, Wijk Helle, Johansson Caroline, Begley Cecily, Lindahl Göran, Nilsson Christina. A randomised controlled trial in Sweden comparing an innovative person-centered adaptable birthing room with standard birthing rooms – A study protocol. Nordic Jordemor (Midwife) Federation Congress Reykjavik 2-4 May 2019.  (Poster presentation, P35 Marie Berg)

Caria Cristiana, Orstadius Agnes, Berg Marie (2018). Concept design for a New Mother and Baby Unit at Panzi Hospital, in Bukavu, DRC. European HealthCare Design Research Policy and Practice. Royal College of Physicians London 12 June 2018. (Oral presentation by Caira, Orstadius Berg). https://www.salus.global/article-show/concept-design-for-a-new-mother-and-baby-unit-at-panzi-hospital-bukavu-dr-congo

Populärvetenskapliga publikationer och presentationer

Lisa Björnson Skogström och Göran Lindahl. Förlossningsrummet – erfarenheter från ett projekt. Muntlig presentation vid konferens: Dagens Medicin ”Smarta sjukhus” 2021-10-12.

Lisa Goldkuhl (2020). Förlossningsrumsstudien. Jordemodern 2020 No. 5, s 12-13.

A masterplan for a new mother baby unit at Panzi hospital. Presentation for Dr Denis Mukwege and team at Panzi General Referral Hospital at a workshop in Oslo 6th May 2017.  Oral presentation by Berg Marie, Cairo Cristiana, Saga Karlsson. 

Berg Marie, Fröst Peter, Hogenäs Maria (2016). Written report based on design workshop on developing an excellent maternal neonatal service at the Referral hospital of Panzi.  / Rapport Design Workshops concernant un Service Mère-Enfant à l´Hôpital de Panzi, Bukavu, D.R. Congo 31 Mars – 2 Avril 2016. University of Gothenburg and Chalmers University of Technology.

Andra mediala presentationer

Göteborgsposten. 2020-01-12. Rubrik: Hemliga rummet kan förbättra förlossningen på Östra sjukhuset. (Marie Berg, Lisa Goldkuhl intervjuas).

Dagens Nyheter 2020-01-07. Rubrik: Frank är född i himmelriket” - Linnea fick testa nya förlossningen.

Dagens Nyheter 2020-01-06. Rubrik: Framtidens förlossning testas redan nu på Östra sjukhuset i Göteborg. (Marie Berg, Lisa Goldkuhl intervjuas).

Medverkande forskare

Göteborgs universitet

Marie Berg
Lisa Goldkuhl
Hanna Gyllensten
Helle Wijk
Urban Berg

Övriga
Cecily Begley
Göran Lindahl
Christina Nilsson
Kerstin Uvnäs Moberg
Anna-Karin Ringqvist
Anna Andrén
Denis Mukwege Mukengere

logga