Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Ungdom som går i korridor på boende
Foto: Unsplash
Länkstig

Den fysiska och socio-spatiala miljöns betydelse för ungdomar som vårdas inom de särskilda ungdomshemmen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
Vårdmiljöer
Projekttid
2017 - pågående
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

På de särskilda ungdomshemmen som drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS) vårdas ungdomar enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). Ungdomarnas problematik är ofta mångfacetterad och består av en komplex väv av personliga och hem- och miljörelaterade faktorer. Att vårdas vid SiS innebär att vårdas utan samtycke under tvång. Det som särskiljer SiS från andra vårdformer är personalens tillgång till så kallade särskilda befogenheter, vilka exempelvis innebär att använda isolerande åtgärder vid hot och våld. Sammantaget innebär detta en komplex vårdmiljö som skall balansera vård, behandling, säkerhet, samhällsskydd, god arbetsmiljö och barns rättigheter. Forskning om vårdmiljön vid de särskilda ungdomshemmen är ett både nytt och angeläget forskningsfält.

Mer om projektet

Forskning visar att miljön spelar roll för rehabilitering och behandling, både direkt genom hur miljön är utformad och indirekt, genom de symboler och den mening miljön förmedlar.

Tidigare forskning om miljöns betydelse för ungdomar som vårdas på låsta institutioner är emellertid mycket begränsad, istället har kunskap tidigare hämtats från andra fält som exempelvis somatisk och psykiatrisk vård och rättspsykiatri. I det aktuella forskningsprojektet studeras dels de direkt fysiska aspekterna av miljön och hur dessa påverkar behandlingen av ungdomarna, men också de psykosociala aspekterna och interaktionerna mellan människor i miljön. Ungdomarnas levda erfarenheter av institutionsmiljön står i centrum, liksom personalens erfarenheter av att arbeta i en låst vårdmiljö. Syftet med projektet är att undersöka den fysiska och socio-spatiala (sammanflätade fysiska och sociala) miljöns betydelse för rehabilitering och behandling av ungdomarna som vårdas vid de särskilda ungdomshemmen.

Då forskning om vårdmiljön vid de särskilda ungdomshemmen är ny, ingår även metodutveckling som en del av forskningsprojektet. Projektet använder exempelvis etnografiska metoder som kombinerar bilder och sketchande, med intervjuer, för att underlätta för ungdomarna att uttrycka sina tankar och känslor om miljön. Övriga metoder som används inom projektet är fokusgruppsintervjuer och register- och enkätstudier, samt kategorisering av den fysiska miljön ur ett arkitektoniskt perspektiv. Etiska aspekter om forskning med barn och ungdomar som vårdas under tvång, är en angelägen och högt prioriterad fråga inom projektet.

 

Forskare 

Helle Wijk, forskargruppsledare Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa

Sepideh Olausson, forskare Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa

Göran Lindahl, forskare Chalmers Tekniska Högskola

Charlotta Thodelius, forskare, Chalmers Tekniska Högskola

Stefan Lundin, arkitekt White Arkitekter

Franz James, doktorand Högskolan för Design och Konsthantverk

Kajsa Nolbeck, doktorand Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa

Publikationer

James, F. och Olausson, S. (2018) Designing for care: employing ethnographic design methods at special care homes for young offenders – a pilot study, Routledge; Design for Health, 02 January 2018, Vol.2(1), p.127-141

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24735132.2018.1456783

James, F. och Olausson, S. (2018) “Fit and Re-Orientation” – Unpacking layers of carceral design heritage in contemporary design of special care homes for youth, and its impact on well-being, presenterad i dec på 3rd International Conference for Carceral Geography, 2018, University of Liverpool

https://gup.ub.gu.se/publication/288753

James, F. och Olausson, S. (2018) “Fit and Re-Orientation” – Unpacking layers of carceral design heritage in contemporary design of special care homes for youth, and its impact on well-being, DIMH, Maj UK 2018

James, F. och Olausson, S. (2018) “Fit and Re-Orientation” – Unpacking layers of carceral design heritage in contemporary design of special care homes for youth, and its impact on well-being, Centre for critical Heritage studies 11 Juni Göteborg CCHS, 2018

Nolbeck, K., Wijk, H.,  Lindahl, G. Olausson, S. (2019)’ ‘If you don’t behave, you’re in real shit, you don’t get outside the doors’—a phenomenological hermeneutic study of adolescents’ lived experiences of the socio-spatial environment of involuntary institutional care’. International journal of qualitative studies on health and well-being, 01 January 2020, Vol.15(1)

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2020.1726559

Nolbeck, K., James, F., Lindahl, G., Lundin, S., Olausson, S.,Thodelius, C., Wijk, H. (2019). Ethical challenges conducting research in environments for incarcerated children and adolescents. Presenterad i samband med ARCH 19 i Trondheim- Norge 12-14 Juni 2019

https://gup.ub.gu.se/file/207965

Nolbeck, K. och Thodelius, C. (2019). Ungdomshemmens fysiska miljö till stöd

för ungdomars hälsa och välbefinnande – en negligerad forskningsfråga. Socialmedicinsk Tidskrift, Vol 96, Nr 6.

https://socialmedicinsktidskrift.se/smt/index.php/smt/article/view/1999/2001

James, F. och Olausson, S. (2021). ‘Fit and Re-Orientation’: Carceral Heritage in Contemporary Design of Special Residential Homes  for  Youth, and Its Impact on Well-Being. Chapter 10. Brill journals: Heritage, Space and Well-Being. (kommande publikation)

Franz J. och Olausson, S. (2019) How carceral design ‘Fits’ –Unpacking layers of carceral heritage from the contemporary design of special care homes for youth. (kommande publikation)

Björk, M., Thodelius, C. & Nolbeck, K. (2019) Fragmentation in total institutions: Observation on Regulatory practice and risk management. Risk management for Innovation, 5th SAR Nordic Conference. Copenhagen, Denmark. November 2019

James, F. och Olausson, S. (2019) “I’m used to it” - Carceral Heritage and Design, its impact on Wellbeing for Incarcerated Children and Adolescents in Special Residential Youth Homes (SiS) in Sweden. KRUS, 2019

Nolbeck, K., Olausson, S., Lindahl, G., Wijk, H. (2019) Vårdmiljön för barn under tvångsvård – en fråga om rättigheter och etik. Upplägg och resultat från forskningsprojekt om vårdmiljön på SiS ungdomshem. Barnrättsdagarna, April 2019

Nolbeck, K., Olausson, S., Lindahl, G., Wijk, H., Thodelius, C. (2020) Vem kommer till SiS och vem kommer ut? Preliminära resultat från en kvantitativ studie av ungdomarna på SiS särskilda ungdomshem 2006 - 2016 Barnrättsdagarna, November 2020

 James, F. och Olausson, S. (2019) Design in Mental Health, Coventry, 2019