Bild
insulin
Foto: David Moruzzi
Länkstig

Stepstones: Diabetes

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Projektet avser att utvärdera ett personcentrerat övergångsprogram för unga med typ 1 diabetes och att undersöka effekten av ett sådant program på individens delaktighet, självbestämmande och egenvårdsförmåga.

Hypotesen är att unga som får genomgå ett personcentrerat övergångsprogram under en 2.5-årsperiod (16-18.5 år) ökar sin empowerment och visar högre delaktighet och självbestämmande avseende sin hälsa än unga som får sedvanlig vård. Detta utvärderas vid 18.5 års ålder.

Arbetsplan 

Studien är en multicenterstudie, vid de två enheterna i Stockholm randomiseras ungdomar med typ 1 diabetes som samtyckt till deltagande, till vård enligt rådande rutiner eller till en personcentrerad strukturerad överföring, motsvarande den som tidigare genomförts i gruppen unga med medfödda hjärtfel. Projektet förväntas pågå till 2025.

En processutvärdering och en kvalitativ studie genomförs parallellt med den randomiserade studien. Ett relaterat projekt utgörs av utveckling och utvärdering av ett instrument som avser att undersöka ungas erfarenheter av överföring till vuxensjukvård.  

Betydelse

Studien kommer att ge vetenskapligt stöd för om övergångsprogram är effektiva eller ej. Om man uppnår ökad delaktighet och självbestämmande kan detta påverka egenvårdsförmåga och därmed långsiktigt förbättra förutsättningarna till att unga med hjärtfel och diabetes kan leva ett gott och längre liv.

Resultatet har också betydelse för fördelningen av sjukvårdsresurser. Om programmet inte är effektivt kan svensk sjukvård besparas ineffektiva insatser.

 

Projektet genomförs vid Astrid Lindgrens Barn- och ungdomssjukhus- Huddinge och Solna, Karolinska sjukhuset och en del även vid Sachsska barnsjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm.

Medarbetare i projektet

Projektledare: Carina Sparud Lundin

Projektkoordinator: Anna Lena Brorsson, Karolinska institutet

Doktorand i projektet: Mikaela Hällström

Övriga samarbetspartners:

Inom forskargruppen: Mariela Acuna Mora, Ewa-Lena Bratt, Philip Moons, Markus Saarijärvi.

Utanför forskargruppen: Anna Ek, Elisabeth Jelleryd, Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barn- och ungdomssjukhus, Karolinska sjukhuset, Stockholm

Martina Persson, Karolinska institutet och Sachsska barnsjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm