Göteborgs universitet

Second International Mathematics Study 1980

The Second International Mathematics Study (SIMS) var ett försök att främja matematikutbildningen genom internationella jämförelser av planerade läroplaner, genomförda läroplaner och studentprestationer. Studentprestanda rapporterades separat för innehållsområden.

Bakgrund

SIMS innehöll några funktioner som involverade replikering av objekt från First International Mathematics Study (FIMS) för att utforska förändringar i prestationsmönstren. Ett schema för matrisprovtagning tillämpades för testartiklar med ett kärntest och roterade tester. I studentenkäten ingick tre huvudområden: matematik i skolan, personlig uppfattning om matematik och matematik som ett process- och matematikverktyg. Lärarnas frågeformulär bestod av två attitydskalor: matematik i skolan och matematik som en process. Utbildningssystemen hade valet att administrera hela studien, dvs en longitudinell studie, som inkluderade förprov och posttest samt insamling av klassprocesser och lärares beteendedata, eller den "reducerade" studien, som var tvärsnittsvis efter test som enda kognitiva mått och utan processdata för klassrum.

Målpopulationer

Målpopulationerna var elever i den klass där majoriteten har fyllt 13 år vid mitten av läsåret och studenter i slutskolan i gymnasiet.

Deltagande utbildningssystem

Belgien (flamländska), Belgien (franska), Kanada (British Columbia och Ontario), England och Wales, Finland, Frankrike, Hongkong, Ungern, Israel, Japan, Luxemburg, Nederländerna, Nya Zeeland, Nigeria, Skottland, Swaziland, Sverige, Thailand, USA.

Data och dokumentation

Datafiler, instrument och länkar till övrig dokumentation finns enbart på den internationella sidan.