Göteborgs universitet
Länkstig

Kollegiet för inkludering, likvärdighet och specialpedagogik (ILS)

Kollegiets övergripande syfte är att utgöra ett forum för kunskapsutbyte för forskare, yrkesverksamma pedagoger och andra som är intresserade av det specialpedagogiska kunskapsområdet.

Om Kollegiet

Kollegiets övergripande syfte är att utgöra ett forum för kunskapsutbyte för forskare, yrkesverksamma pedagoger och andra som är intresserade av det specialpedagogiska kunskapsområdet.

Mer preciserade syften är att:

  • ordna och inbjuda till seminarier där kunskapsområdet sätts under debatt genom att aktuell forskning, utvecklingsprojekt och specialpedagogisk verksamhet presenteras och diskuteras
  • bidra till samtal och utveckla kompetens inom det specialpedagogiska fältet
  • aktivt följa och medverka till utvecklingen av specialpedagogisk utbildning på olika nivåer i utbildningssystemet.

Öppna seminarier

Alla som är intresserade av det specialpedagogiska området är välkomna till våra öppna seminarier.

Det specialpedagogiska kunskapsintresset

Det specialpedagogiska kunskapsintresset rör sig över ett stort och komplext område och har influenser från framförallt pedagogik, men även från sociologi, psykologi och medicin. Forskning om funktionshinder har utgjort och utgör ett av flera intresseområden. Ett aktuellt forskningsområde handlar om att studera och kritiskt granska villkor och förutsättningar för delaktighet och lärande för "alla". Begrepp som inkludering, exkludering, normalitet och avvikelse är i detta sammanhang centrala. Forskningsintresset riktas såväl mot individers förutsättningar som mot faktorer som inverkar på möjligheterna att i pedagogiska verksamheter skapa optimala förhållanden för alla individers lärande och delaktighet. Kunskap från olika discipliner och flervetenskaplig samverkan mellan forskare och mellan företrädare för olika yrkeskategorier blir i detta perspektiv viktigt för specialpedagogik som forskningsområde och verksamhet

Forskningsmiljö

Kollegiet bedrivs inom ramen för forskningsmiljön PRIS - Platform for Research in Inclusive education and School development.

Nätverk och internationella kontakter

Samverkan och dialog på olika plan och nivåer är en förutsättning för en bred och djup kunskapsutveckling. Forskargruppen i specialpedagogik har samarbete med forskare vid andra enheter inom Institutionen för pedagogik och didaktik samt andra discipliner inom Gu. Samverkan förekommer även med andra universitet och högskolor såväl nationellt som internationellt.

Många medarbetare vid enheten är aktiva i nationella och internationella nätverk av skilda slag, vilket erbjuder ytterligare möjligheter till kunskapsutbyte och samverkan:

Evenemang vid IPS

Hitta alla
evenemang