Göteborgs universitet
Länkstig

Platform for Research in Inclusive education and School development (PRIS)

PRIS är en utveckling av den specialpedagogiska forskningsmiljön med syfte att bidra med ett bredare anslag inom det specialpedagogiska området och väva samman frågor av specialpedagogisk karaktär med frågor präglade av ett skolutvecklings– och skolledarperspektiv.

Genom ett sådant angreppssätt integreras klassiska specialpedagogiska frågor i ett nytt koncept. Vi riktar oss därför brett till forskare från olika fält såväl som aktörer i verksamheten.

Inom PRIS är det uttalade syftet att i större utsträckning samspela med huvudmännen – att vara med i processen där problemen bearbetas och planeras. För att uppnå syftet är det viktigt att möta relevanta aktörer för att lyssna av vad som efterfrågas och samtidigt implementera projektidéer om exempelvis alternativa pedagogiska modeller.

Aktuellt

GÄSTPROFESSOR 2023: Prof Justin Powell, University of Luxembourg

ARTIKELKnowledge and belongingness: experiences of a programme for parents of children with autism

ARTIKEL: My point of view: Students with intellectual and communicative disabilities express their views on speech and reading using Talking Mats  

ARTIKEL: oMERO-projektet: ny utbildning till synpedagog har utvecklats på EU nivå 

ARTIKEL: Education of Children with Disabilities in Rural Indian Government Schools: A Long Road to Inclusion 

ARTIKEL: Will an app-based reading intervention change how teachers rate their teaching self-efficacy beliefs? A test of social cognitive theory in Swedish special educational settings

ARTIKEL: Whose voices are being heard? A scoping review of research on school experiences among persons with autism and attention deficit/hyperactivity disorder

ARTIKEL: SENCOs’ lived experiences of working through the COVID-19 pandemic in Swedish upper secondary schools
 

Forskningsfokus

PRIS forskning fokuserar karakteristika hos inkluderande utbildningssystem, hur behov av särskilt stöd konstrueras socialt med hänvisning till kön, klass, etnicitet, nationalitet, språk, funktionsnedsättningar etcetera, hur skolframgång kan uppnås och vilket ledarskap som krävs för att uppnå målet med en inkluderande skola, osv. PRIS har också ett tydligt fokus på forskning i samverkan med det omgivande samhället.

 

Medlemmar

Pågående forskningsprojekt

Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning: samskapande av vägar mot inkluderande studievardag 

KomLoss: Lästräning med digitala media för barn i träningsskola som använder AKK 2019-2023  

oMERO An EU Curriculum for Visual Disabilities Rehabilitator 2022–2023

Personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras tillfredsställelse, involvering och delaktighet med sina sociala insatser under COVID-19 pandemin 2021-2023

Ekolokalisering och åldrande 2022–2024

Vägen mot samverkan för bildning i grundsärskolan: i spänningsfältet mellan undervisning, omsorg, fysio- och arbetsterapi 2023-2024

Transdisciplinary provision for children with disabilities in the Global South: co-production of a culturally sensitive Professional Development Toolkit 2023

Livsvärldsbaserad rehabilitering vid synnedsättning eller blindhet: utveckling av praktikbaserad teori 2019–2024

Rehabiliteringens betydelse för möjligheten att skapa ett aktivt liv med synnedsättning: dagliga aktiviteter och arbetsliv 2022–2024

Student drop-out in Municipal Adult Education in Swedish for Immigrants (SFI) Study Track 1 

Visuellt stöd i skolan

Preparing teachers for inclusive teaching: the Swedish case

 

Doktoranders forskningsprojekt

Läraryrket i spåren av en föränderlig specialpedagogik - En historisk studie om ansvar och samarbeten 

När behov av stöd uppstår eller upphör: Elevers möten med varierande lärmiljöer vid gymnasial yrkesutbildning

Flickor med autism, deras möjlighet till, och upplevelse av, delaktighet pedagogiskt och socialt under högstadietiden

Skolans och lärares arbete med stödinsatser - Hinder och möjligheter för elevers utveckling och måluppfyllelse.

Lived Experiences of Being a SENCO - A Lifeworld Phenomenological study of Special Educational Needs Coordinators’ Lived Experiences of Agency in their Everyday Worklife in Swedish Upper Secondary School, projekttid 2019 – 2024

Competence to act? Possibilities and limitations in ‘making’ of the action competent student

 

Avslutade forskningsprojekt

ELSA-modellen - samverkan kring strukturerat språkstöd i förskolan

Equity re-examined during Covid-19: Children with disabilities and their education 

Hälsofrämjande skolutveckling