Göteborgs universitet
Länkstig

Platform for Research in Inclusive education and School development (PRIS)

PRIS är en utveckling av den specialpedagogiska forskningsmiljön med syfte att bidra med ett bredare anslag inom det specialpedagogiska området och väva samman frågor av specialpedagogisk karaktär med frågor präglade av ett skolutvecklings– och skolledarperspektiv. Genom ett sådant angreppssätt integreras klassiska specialpedagogiska frågor i ett nytt koncept. Vi riktar oss därför brett till forskare från olika fält såväl som aktörer i verksamheten. Inom PRIS är det uttalade syftet att i större utsträckning samspela med huvudmännen—att vara med i processen där problemen bearbetas och planeras. För att uppnå syftet är det viktigt att möta relevanta aktörer för att lyssna av vad som efterfrågas och samtidigt implementera projektidéer om ex vis alternativa pedagogiska modeller.

Forskningsfokus

PRIS forskning fokuserar karakteristika hos inkluderande utbildningssystem, hur behov av särskilt stöd konstrueras socialt med hänvisning till kön, klass, etnicitet, nationalitet, språk, funktionsnedsättningar etcetera, hur skolframgång kan uppnås och vilket ledarskap som krävs för att uppnå målet med en inkluderande skola, osv. PRIS har också ett tydligt fokus på forskning i samverkan med det omgivande samhället.

 

 

Pågående forskningsprojekt

 

Ekolokalisering och åldrande

Livsvärldsbaserad rehabilitering vid synnedsättning eller blindhet

En etnografisk studie som utforskar – Den relationella dimensionen av skolledaryrket, 2020-2023

ELSA-modellen - samverkan kring strukturerat språkstöd i förskolan 2020-2022

Equity re-examined during Covid-19: Children with disabilities and their education, 2020-2021

Relationellt lärarskap i undervisningen, 2020-2022

KomLoss: Lästräning med digitala media för barn i träningsskola som använder AKK, 2019-2021

Hälsofrämjande skolutveckling, 2017-2022

Participation for all? School and post-school pathways of young people with functional disabilities (PAL), 2016–2020
 

Doktorand forskningsprojekt
 

The Special Needs Educator’s Agency and Space of Action – A Lifeworld Phenomenological Study of the Special Needs Educator’s Worklife (Beräknas vara färdigt våren 2024)

Flickor med autism, deras möjlighet till, och upplevelse av, delaktighet pedagogiskt och socialt under högstadietiden

Stödåtgärder i klassrummet (Sofia Moström)

 

Avslutade forskningsprojekt
 

Språkstöd på Onsjö förskolor i Vänersborg, 2019-2020

Specialpedagogik för lärande (SFL): Utvärdering, 2018-2020 

Elevhälsoarbete i praktiken - att förebygga problem och skapa förutsättningar för god omsorg och rätt stöd, 2016-2020

En skola för avvikare: En studie av undervisningspraktiker och identitetsformering i särskilda undervisningsgrupper, 2015–2018

Specialpedagogik och policyförändringar: en studie av sex jurisdiktion, 2011–2016