Länkstig

Philip Hwang

Seniorforskare

Psykologiska institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
405 30 Göteborg

Om Philip Hwang

Bakgrund

  • Fil. kand. i psykologi, 1975
  • Leg. psykolog, 1979
  • Fil. dr. i psykologi, 1981
  • Docent i psykologi, 1984
  • Leg. Psykoterapeut, 1990
  • Professor i psykologi, 1994

Undervisning och handledning

Mina undervisningsintressen är koncentrerade till följande områden: (1) utvecklingspsykologi, exempelvis barns och ungdomars socioemotionella utveckling, föräldraskap (med särskilt fokus på papparollen), identitetsutvecklingen hos ungdomar och unga vuxna; (2) organisationskultur och jämställdhet, exempelvis familjepolitikens betydelse för jämställdheten, arbetsplatsens betydelse för pappors uttag av föräldraledighet). Jag har varit handledare för ett trettiotal doktorander som slutfört sin forskarutbildning (se min CV för mer information).

Forskningsintresse

Jag har min bakgrund inom utvecklingspsykologin, särskilt forskning kring barns, ungdomars och unga vuxnas utveckling och livsvillkor. Problemen är av såväl teoretisk som praktisk art och forskningen sker ofta i internationella tvärvetenskapliga samarbeten med exempelvis andra samhällsvetare samt medicinare. Jag är för närvarande involverad i ett flertal forskningsprojekt:

The Gothenburg Longitudinal study of Development (GoLD) som jag startade tillsammans med den brittiske forskaren Michael E. Lamb 1981/1982. I denna pågående longitudinella studie medverkade från början 144 1-2 år gamla barn. När den senaste datainsamlingen genomfördes var deltagarna 38–39 år gamla och vi hade då träffat dem sammanlagt drygt ett 20-tal gånger bland annat i hemmet, förskolan och skolan, samt på psykologiska institutionen. Projektet har genererat ett stort antal doktorsavhandlingar samt närmare ett hundratal publikationer, varav merparten är i internationella vetenskapliga tidskrifter. Sedan 2009 drivs projektet av Professor Ann Frisén; I projektet Fäders föräldraengagemang från tidig barndom till vuxenår (FIECA), som delvis utgår ifrån GoLD, intresserar vi oss för hur pappors föräldraengagemang utvecklas över lång tid, det vill säga hur de som föräldrar till vuxna barn ser på föräldraskapet och dess utveckling över tid. Docent Maria Wängqvist är huvudansvarig för denna studie. Arbete, familj och samhälle är ett projekt som jag och den amerikanska sociologen Linda Haas startade 1993. I en serie studier, nu senast 2019, har vi med medel från FORTE undersökt organisationskultur och jämställdhet i stora svenska företag. Här har vi särskilt intresserat oss för arbetsplatsens betydelse för kopplingen mellan arbete och familj, samt pappors uttag av föräldraledighet; Depression, ångest och stress hos nyblivna pappor är ett longitudinellt projekt som knyter an till mitt intresse för spädbarnets psykologi och den tidiga relationen mellan pappa – barn. Här studerar vi depression, ångest och stress hos föräldrar och i vilken utsträckning förekomsten av dessa symptom påverkar barnet under de första levnadsåren. De ovan nämnda forskningsprojekten har finansierats och finansieras av bland annat FORTE, Vetenskapsrådet samt Riksbankens Jubileumsfond.

Jag är slutligen involverad i ett omfattande forskningsprogram med titeln, Etnisk identitet – Unga människors livsmöjligheter och hur de kan förbättras. Detta program leds av professor Ann Frisén och finansieras av Sten A. Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. Det övergripande syftet med programmet är att öka förståelsen för hur etnisk identitet utvecklas och hur man kan förbättra unga människors möjligheter att hantera sina utmaningar och därmed öka sina livsmöjligheter. Detta femåriga projekt ska i förlängningen bidra med ny kunskap som direkt eller indirekt kan tillämpas i svenska skolor.

Ytterligare information

I anslutning till dessa och flera tidigare forskningsprojekt har jag publicerat ett par hundra vetenskapliga artiklar samt ett tjugotal böcker på svenska och engelska . För mer information se: The Gothenburgh Research Group in Developmental psychology (GRiD); se även Child & Family Blog