Länkstig

Kristian Daneback

Professor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
K208
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Prodekan

Samhällsvetenskapliga
fakultetsstyrelsen
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2a
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Kristian Daneback

Bakgrund

Jag är professor i socialt arbete och prodekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå. Jag är också ordförande i Utbildningsnämndens permanenta utskott för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet. Tidigare har jag varit viceprefekt vid institutionen för socialt arbete med ansvarsområde forskning och forskarutbildning och innan det var jag studierektor för forskarutbildningen vid samma institution. Genomgående i mitt arbete som lärare och forskare finns ett starkt fokus på internationella samarbeten. Bland annat var jag 2012-2015 anställd som forskare och lärare vid Masaryk University i Brno, Tjeckien och jag har varit gästforskare vid University of Texas, Houston, USA.

Forskning

Mitt forskningsintresse och mina pågående forskningsprojekt handlar om hur ny teknik påverkar olika sociala fenomen och aspekter av vardagslivet. Mer konkret har forskningen handlat om kärlek och sexualitet på internet, föräldraskap och internet samt nätmobbning. Jag forskar också om hur ny teknik kan använda för datainsamling och analys. Ett annat forskningsintresse är vetenskapsteoretiskt och rör den inomvetenskapliga utvecklingen av ämnet socialt arbete. Jag har avrapporterat mina forskningsresultat i ett knappt 100-tal publikationer, främst i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Undervisning

Jag har undervisat på samtliga nivåer inom ämnet socialt arbete och handlett studenter på B-, C- och D-nivå, samt doktorander på forskarutbildningen – såväl nationellt som internationellt. Idag undervisar och handleder jag framförallt på forskarutbildningen. Förutom undervisning inom mina forskningsområden undervisar jag främst i forskningsmetoder och vetenskapsteori.

Uppdrag

Jag har haft ett flertal förtroendeuppdrag inom vetenskapssamhället. Bland annat är jag biträdande redaktör för Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace och medlem av redaktionsrådet för den internationella tidskriften Journal of Sex & Marital Therapy. Utöver detta har jag haft uppdrag som opponent och betygsnämndsledamot. Jag har varit sakkunniggranskare för nationella och internationella forskningsråd samt vid tjänstetillsättningar och befordringsärenden. Jag anlitas regelbundet som reviewer för internationella vetenskapliga tidskrifter. Under 2022 ingick jag i den bedömargrupp som utvärderade samtliga forskarutbildningar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Länkar

Researchgate

Google Scholar