Länkstig

Kristian Daneback

Professor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Kristian Daneback

Bakgrund

Jag är professor i socialt arbete och tillförordnad dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, med ansvar för fakultetens ekonomi, kvalitetsarbete, arbetsmiljö, miljö samt samverkansfrågor. Jag är ordförande i fakultetsstyrelsen, lärarförslagsnämnden, prefektrådet, den lokala arbetsmiljökommittén och lokalkommittén. Utöver det är jag ledamot i rektors ledningsråd och i universitetsbiblioteksstyrelsen. Tidigare har jag varit prodekan med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå samt ordförande i utbildningsnämndens permanenta utskott för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet. Dessförinnan var jag viceprefekt vid institutionen för socialt arbete med ansvarsområde forskning och forskarutbildning. Jag har också varit studierektor för forskarutbildningen vid samma institution. Genomgående i mitt arbete som lärare och forskare finns ett starkt fokus på internationella samarbeten. Bland annat var jag 2012-2015 anställd som forskare och lärare vid Masaryk University i Brno, Tjeckien och var under höstterminen 2010 gästforskare vid University of Texas, Houston, USA.

Forskning

Mitt forskningsintresse och mina pågående forskningsprojekt handlar främst om hur ny teknik påverkar olika sociala fenomen och aspekter av vardagslivet. Mer konkret har forskningen handlat om kärlek och sexualitet på internet, föräldraskap och internet samt nätmobbning. Jag forskar också om sexualitet, föräldraskap och mobbning i vidare mening. Ytterligare intresseområden rör vetenskaplig metod och vetenskapsteori. Mina forskningsresultat har avrapporterats i ett knappt 100-tal publikationer, främst i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Undervisning

Jag har undervisat på samtliga nivåer inom ämnet socialt arbete och handlett studenter på B-, C- och D-nivå, samt doktorander på forskarutbildningen – såväl nationellt som internationellt. Idag undervisar och handleder jag framförallt på forskarutbildningen. Förutom undervisning inom mina forskningsområden undervisar jag främst i forskningsmetoder och vetenskapsteori.

Uppdrag

Jag har och har haft ett flertal förtroendeuppdrag inom vetenskapssamhället. Bland annat är jag medlem av redaktionsråden för de internationella tidskrifterna Journal of Sex & Marital Therapy samt International Journal of Sexual Health. Utöver detta har jag haft uppdrag som opponent och betygsnämndsledamot. Jag har varit sakkunniggranskare för nationella och internationella forskningsråd samt vid tjänstetillsättningar och befordringsärenden. Jag anlitas regelbundet som reviewer för internationella vetenskapliga tidskrifter. Under 2022 ingick jag i den bedömargrupp som utvärderade samtliga forskarutbildningar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Länkar

Researchgate

Google Scholar