Länkstig

Kristina Alstam

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Kristina Alstam

Jag är filosofie doktor i socialt arbete och verksam som forskare och lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör sig kring strukturellt missgynnade förorter och då främst runt frågor om policyformering och resurstilldelning, samt kring skolans förutsättningar i samma typer av områden; här främst med fokus mot förebyggande arbete för att undvika s.k ”skolmisslyckanden”. Andra forskningsintressen behandlar exitprocesser ur kriminalitet och ideologiska och praxisrelaterade förändringar av välfärdsstatens transformering under åtstramningsregimer.

Jag medverkar för närvarande i två forskningsprojekt. Det ena är forskningsprogrammet "Mellan resignation och framtidstro: ett mångvetenskapligt forskningsprogram om utbildningsvägar och lärande bland unga i 'utsatta' stadsdelar". Programmet finansieras av STENA och är baserat vid Göteborgs universitet under ledning av professor Ove Sernhede. Det andra leds av professor Torbjörn Forkby på Linnéuniversitetet och går under namnet "Överskrida gränser i socialt arbete. Samverkan i partnerskap i interventioner i särskilt utsatta områden i Sverige". Studien är ett treårigt forskningsprojekt finansierat av FORTE. I studien kommer arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet i så kallade särskilt utsatta områden att studeras.