Länkstig

Åsa Borgström

Universitetsadjunkt

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23 - 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
K213
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Åsa Borgström

Bakgrund Jag är doktorand och universitetsadjunkt vid institutionen för socialt arbete. Tidigare har jag arbetat i många år som socionom inom såväl socialtjänst som skola. Genomgående i mitt arbete är ett stort intresse för frågor som rör barn och unga. Innan jag påbörjade forskarutbildningen arbetade jag som skolkurator. Parallellt med detta hade jag uppdrag som forskningsassistent vid Högskolan Väst och utvärderare vid Göteborgs regionen (GR)/FoU Väst.

Forskningsintresse Mitt forskningsintresse ligger inom ramen för barn och unga med speciellt fokus på unga, funktionshinder, sociala arenor på internet, kvalitativ metod och etik.

Avhandlingsprojekt Mitt avhandlingsprojekt handlar om unga med intellektuell funktionsnedsättning och internet: självpresentationer och internet-relaterat stöd. Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och tolka erfarenheter som unga med intellektuell funktionsnedsättning gör i samband med sociala aktiviteter på internet, samt att diskutera metodologiska utmaningar och möjligheter i kvalitativ forskning om och med unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Avhandlingsarbetet har varit en del av forskningsprojektet Del@ktig på nätet? Särskoleelevers identitetsskapande aktiviteter på internet som finansierades av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/barn-och-ungdomar/del-kti…

Undervisning Jag undervisar på Socionomprogrammet: kurserna Fältanknutet vetenskapligt arbete SQ4133, Vetenskapsteori och vetenskaplig metod SQ4361, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) SQ4451, Vetenskapligt arbete (självständigt arbete) SQ4562, Socialpedagogik och social mobilisering SQ5175 (avancerad nivå), Samverkan för förskolelärare LÖFV40/LÖFÖ40.

Jag är kursansvarig på Masterprogrammet i socialt arbete och har tillsammans med Helena Johansson startat upp kursen Skolsocialt arbete SW2441.

https://www.gu.se/nyheter/skolsocial-konferens-blev-ett-uppskattat-avslut

Uppdrag Jag har haft flera olika förtroendeuppdrag. Under åren 2016-2020 var jag doktorandrepresentant i Arbetsmiljögruppen vid Institutionen för socialt arbete. Som skolkurator i Härryda kommun var jag representant i POSOM-gruppen (psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer) samt Mottagningsgruppen för grundsärskolan.