Länkstig

Åsa Borgström

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Åsa Borgström

Bakgrund Jag är doktorand vid institutionen för socialt arbete. Jag har arbetat i många år som socionom inom såväl socialtjänst som skola. Genomgående i mitt arbete är ett stort intresse för frågor som rör barn och unga. Innan jag påbörjade forskarutbildningen arbetade jag som skolkurator. Parallellt med detta hade jag uppdrag som forskningsassistent vid Högskolan Väst och utvärderare vid Göteborgs regionen (GR)/FoU Väst.

Forskningsintresse Mitt forskningsintresse ligger inom ramen för barn och unga med speciellt fokus på unga, funktionshinder, sociala arenor på internet, kvalitativ metod och etik.

Avhandlingsprojekt Mitt avhandlingsprojekt handlar om unga med intellektuell funktionsnedsättning och internet: självpresentationer och internet-relaterat stöd. Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och tolka erfarenheter som unga med intellektuell funktionsnedsättning gör i samband med sociala aktiviteter på internet, samt att diskutera metodologiska utmaningar och möjligheter i kvalitativ forskning om och med unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Avhandlingsarbetet har varit en del av forskningsprojektet Del@ktig på nätet? Särskoleelevers identitetsskapande aktiviteter på internet som finansierades av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/barn-och-ungdomar/del-ktighet-pa-natet-om-sarskoleelevers-identitetsskapande-aktiviteter-pa-internet/

Forskningsnätverk Jag är medlem i forskningsplattformen Normalitet, omsorg, rättigheter och makt (NORM) https://www.gu.se/forskning/norm samt forskningsnätverken Nationella nätverket för forskning om funktionshinder https://www.cff.uu.se/natverk/ och KritFunk https://kritfunk.blogg.lu.se/

Undervisning Jag har undervisat på Socionomprogrammet: Maktrelationer och kategoriseringar i socialt arbete SQ4111, Funktionshinder SQ4245, Fältanknutet vetenskapligt arbete SQ4133, Vetenskapsteori och vetenskaplig metod del II SQ4361, Människans livslopp – utveckling och samspel SQ4121, Verksamhetsförlagd utbildning SQ4451, Vetenskapligt arbete (självständigt arbete) SQ4562, Socialt arbete och funktionshinder SW2248, Socialpedagogik och social mobilisering SQ5175.

Samt Lärarutbildningen: Samverkan för förskolelärare LÖFV40, Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för lärare åk 7-9 L9K30G/LGK30G, Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för yrkeslärare LYK50G, Samverkan för förskolelärare LÖFÖ40.

Jag har även varit kursansvarig på Masterprogrammet i socialt arbete och har tillsammans med Helena Johansson startat upp kursen Skolsocialt arbete SW2441.

https://www.gu.se/nyheter/skolsocial-konferens-blev-ett-uppskattat-avslut

Uppdrag Jag har haft flera olika förtroendeuppdrag. Under åren 2016-2020 var jag doktorandrepresentant i Arbetsmiljögruppen vid Institutionen för socialt arbete. Som skolkurator i Härryda kommun var jag representant i POSOM-gruppen (psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer) samt Mottagningsgruppen för grundsärskolan.