Länkstig

Live Stretmo

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Studierektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Live Stretmo

Live Stretmo disputerade 2014 på en komparativ studie av mottagandet av ensamkommande barn i Norge och Sverige och har särskilt kommit att intressera sig för ensamkommande ungdomars situation i skolan och vardagslivet.

Från och med HT2015 är Live lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid IPKL och sedan HT2018 är hon verksam som studierektor för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - L1GFR, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem för studenter med yrkeserfarenhet och masterprogrammet i barn och ungdomsvetenskap, L2BUV.

Live Stretmos forskning berör barns och ungdomars livsvillkor generellt, med ett särskilt fokus på intersektionella aspekt, såsom nyanlända barn och ungdomars vardagsliv samt livssituationen för ungdomar som identifierar sig som Hbtqia+ personer och som växer upp i strukturellt utsatta områden.

Hon intresserar sig också för frågor som berör normkritik, intersektionalitet, jämställdhet och likabehandling. I perioden 2016-2019 hade Live Stretmo ett uppdrag som samordnare för IPKLs arbete med jämställdhetsintegrering tillsammans med docent Anette Hellman. Tillsammans har de undersökt hur studenter vid förskolelärarprogrammet respektive grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem ser på sitt studieval utifrån frågor om kön, klass, etnicitet etc.

Live Stretmo är också intresserad av frågor som berör professionella förhållningssätt i professionsutbildningar, pedagogiskt ledarskap och kollegial handledning.

Sedan 2021 är Live verksam som koordinator för forskargruppen "Childhoods & Migration". Tillsammans med gruppledaren Kerstin von Brömssen håller hon i ett nätverk som knyter ihop internationella forskare kring frågor om barn och unga och migration. Childhoods & Migration är en subgrupp inom den större strategiska satsningen Global Childhoods som Anette Hellman är projektledare för.

I perioden 2022-2023 har Live varit verksam i styrgruppen för forskarnätverket Migrant Youth, Education, Culture & Identity (MYECI). MYECI-nätverket är en internationell forskarmiljö som knyter samman forskare från Island, Norge, Danmark, Sverige & UK. Från och med 2024 och framåt är Live Stretmo projektledare för detta nätverk.