Göteborgs universitet
Länkstig

Villkor och karriärvägar för genusvetare och genusforskare

Hur ser villkor och karriärvägar ut för de som har disputerat i genusvetenskap och för ämnesintegrerade genusforskare? Nu är den studie som påbörjades under 2021 klar.

Genusvetenskap är ett relativt nytt ämne i Sverige. Även om kurser i ämnet har funnits på svenska lärosäten sedan 1970-talet så var det inte förrän i början av 2000-talet som forskarutbildning i ämnet etablerades. Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne, vilket kan innebära att ämnesidentiteten för den enskilda forskaren kan bli oklar. De genusvetenskapliga miljöerna är fortfarande relativt små och det förekommer relativt få tillsvidareanställningar. Allt det här sammantaget gör att framtidsutsikterna för en nydisputerad forskare kan te sig osäkra. Nu finns ett 50-tal forskare i Sverige som har disputerat i genusvetenskap. Hur ser deras karriärvägar ut? 

En annan grupp är de som brukar kallas ämnesintegrerade genusforskare. De har ett genusperspektiv på sin forskning, men kan vara disputerade i så skilda områden som medicin, statsvetenskap och litteraturvetenskap. Även för denna grupp kan det finnas svårigheter att hitta sin karriärväg och till exempel veta inom vilket ämnesområde de ska söka forskningsmedel. 

Kartläggning i ny studie

I rapporten Karriärvägar och arbetsvillkor för genusvetare och genusforskare, Nationella sekretariatet för genusforskning 2023, undersöks karriärvägarna för de som disputerat i genusvetenskap, samt för ämnesintegrerade genusforskare, inom och utanför akademin. I studien kartläggs också hur ämnets och fältets finansieringsvillkor ser ut.

Rapporten visar att majoriteten av genusvetare och genusforskare är anställda inom högskolesektorn och att deras kompetens är efterfrågad även utanför akademin. Samtidigt vittnar många om stress och allt för hög arbetsbelastning inom akademin, särskilt tidigt i karriären.  

Enkät och fokusgrupper

Analyserna i rapporten bygger på uppgifter från två enkäter som skickades ut i december 2021. En enkät skickades till genusvetare och en till ett urval genusforskare.

Under hösten 2022 hölls även två fokusgruppsintervjuer med forskare från dessa två grupper, för att uundersöka hur företrädare för genusforskningsfältet har upplevt institutionaliseringen av genusvetenskap och möjligheterna till karriärutveckling inom ämnet. Här undersöktes också begrepp som har varit viktiga för framväxten av genusvetenskap, så som tvärvetenskap, samhälls- och vetenskapskritik, undersökas i förhållande till den dagliga verksamheten. 

Målgrupper för studien 

För de som planerar, just påbörjat/genomfört en forskarutbildning i genusvetenskap eller skrivit en avhandling med genusperspektiv kan en kartläggning av tidigare disputerades karriärvägar bidra med viktiga kunskaper inför karriärplanering.  

En annan viktig mottagare för studien är exempelvis forskningsfinansiärer, som behöver större förståelse för ämnets och fältets finansieringsvillkor, men också andra forskningspolitiska aktörer: myndigheter, politiker, fackförbund och organisationer. 

Vi samverkar med 

Undersökningen kom till efter ett initiativ från doktorand- och postdoktornätverket inom SGF, Sveriges genusforskarförbund. De har även konsulterats som referensgrupp under projektets gång, med även representanter från bestående av representanter från ÄG, Ämnesföreningen för genusvetenskap (i Sverige) och Kilden, Norges kunskapscentrum för köns- och genusforskning.