Göteborgs universitet
Länkstig

Hållbara villkor inom arbetslivet

Sekretariatet har flera uppdrag som rör hållbara villkor inom arbetslivet. De genomförs i samverkan med forskare och experter, inom ramen för NIKK, Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning.

Framtidens hållbara arbetsliv i Norden 

Förändrade villkor på arbetsmarknaderna i Norden, däribland nya anställnings- former och arbetsvillkor, förändringar i den nordiska modellen och ett större omsorgsansvar för en åldrande befolkning, påverkar bland annat kompetens- försörjningsbehov och relationen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft.

Könssegregeringen inom utbildningssystemen och på  arbetsmarknaden, den könade arbetsfördelningen och det traditionellt ojämställda omsorgsansvaret, gör det angeläget att belysa frågorna utifrån genusperspektiv.   

NIKK har tidigare lyft frågorna, bland annat inom ramen för satsningen på att belysa den demografiska utvecklingen i Norden. NIKK kommer fortsätta denna långsiktiga prioritering i detta projekt, som ska resultera i ett kunskapsunderlag som publiceras under hösten 2021.

Könssegregerad yrkesutbildning i Norden  

För att bidra till arbetet med att bryta könssegregeringen på yrkesutbildningar i Norden, samlar den nordiska studien Yrkesutbildning i Norden – Kunskap och insatser för att motverka könsuppdelning  kunskap och ger exempel på hur arbetet för att bryta könssegregeringen bedrivs i Norden.  Projektet är ett initiativ från det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2020.   

Studien beskriver övergripande hur yrkesutbildning i Norden är organiserad, innehåller en kunskapsintroduktion samt ger exempel på hur man arbetat för att bryta könssegregeringen och behålla studenter som tillhör underrepresenterat kön i Norden.  Studien  inkluderar även  en  avslutande  analysdel, där kartläggningens resultat diskuteras, med stöd i befintlig kunskap om fältet.   Studien publicerades våren 2022.  

Framtidens högteknologiska arbetsliv

Den framtida arbetsmarknaden kommer att digitaliseras, robotiseras och automatiseras. Det innebär att vissa yrken försvinner och allt fler arbetstillfällen efterfrågas inom specifika områden. Arbetstillfällen kommer efterfrågas inom den så kallade STEM-sektorn (Science, Technology, Engineering and Mathematics), det vill säga områden som naturvetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik. Med tanke på att arbetsmarknaden är könssegregerad och andelen kvinnor i sektorn är låg, kan detta på längre sikt få betydelse för jämställdheten på arbetsmarknaden i Norden.

Nordiska ministerrådets arbetslivs-, jämställdhets-, utbildnings- och forskningssektorer samt det nordiska samarbetsprogrammet Generation 2030 gav därför sekretariatet i uppdrag att, inom ramen för NIKK, ta fram ett kunskapsunderlag. Underlaget undersöker hur de nordiska länderna arbetar med att få bättre könsbalans på utbildningar och yrken som efterfrågas inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena och hur detta förväntas bidra till hållbarhet och jämställdhet på framtida arbetsmarknader.

Projektnamn: Hållbarhet och jämställdhet inom framtidens högteknologiska arbetsliv

Uppdragets mål

  • En nordisk forskningsöversikt över befintlig forskning kring könsbundna studieval inom STEM-området
  • En inventering av konkreta insatser i Norden för att minska könsobalansen inom STEM
  • En analys av inventerade insatser
  • En utblick hur ett urval av andra länder utanför Norden främjar könsbalans inom STEM

Sök finansiering: Nordisk forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet 

Våld, trakasserier och andra former av utsatthet i arbetslivet är genomgripande samhällsutmaningar med allvarliga konsekvenser för enskilda individer och arbetsorganisationer. Samtidigt finns stora kunskapsluckor när det gäller metoder för att förebygga och förhindra våld och trakasserier, skydda utsatta personer och verka proaktivt i arbetsmiljöer. För att utveckla nya och mer kraftfulla insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet är forsknings- och evidensbaserad kunskap nödvändig. 

Mot denna bakgrund har Nordiska ministerrådet beslutat om en nordisk forskningssatsning, i samverkan med flera sektorer inom det nordiska samarbetet. Samarbetssektorer är jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorn samt den nordiska barn- och ungdomskommittén. 
 
Under 2021-2023 administrerar NIKK denna forskningssatsning på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Satsningen har ett särskilt fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention genom branschstudier och -jämförelser. Utlysning av forskningsmedel har skett i två omgångar under 2021. 
 

Publicerat i ämnet

Framtidens hållbara arbetsliv i Norden – Genusperspektiv på möjligheter och utmaningar (PDF)
Författare: Young Håkansson, Susanna, Jansson, Ulrika, Sand, Jimmy och Simonsson, Angelica (2022)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 41
Yrkesutbildning i Norden – Kunskap och insatser för att motverka könsuppdelning (PDF)
Författare: Simonsson, Angelica (2022)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 55
Tillgänglig onlineversion av rapporten: https://pub.norden.org/temanord2022-503/
Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv – en nordisk forskningsöversikt om utbildningsval inom STEM (PDF)
Författare: Jansson, Ulrika och Sand, Jimmy (2021)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 176
Tillgänglig version av rapporten: https://pub.norden.org/temanord2021-518/
Genusperspektiv på regionala utmaningar, regionalpolitik och demografisk utveckling i en nordisk kontext: en kunskapsöversikt (PDF)
Författare: Grip, Lena (2020)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 36
Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv – en forskningsöversikt (PDF)
Författare: Simonsson, Angelica (2020)
Utgivare: Nationella sekretariatet för genusforskning för Kantar Sifo
Sidor: 90
Sexuellt trakasserad på jobbet. En nordisk forskningsöversikt (PDF)
Författare: Svensson, Malin (2020)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 79
Tillgänglig version av rapporten: https://pub.norden.org/temanord2020-511/
Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt i korthet (PDF)
Författare: Måwe, Ida (2020)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 15
Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study (PDF)
Authors: Magnusson Hanson, Linda L., Nyberg, Anna, Mittendorfer-Rutz, Ellenor, Bondestam, Fredrik, Madsen and Ida E. H. (2020)
Publisher: Bmj-British Medical Journal. 370
Pages: 8
Sexual Harassment in Higher Education. A Systematic Review (PDF)
Authors: Bondestam, Fredrik and Lundqvist, Maja (2020)
Publisher: European Journal of Higher Education. 10:4, s. 397-419
Pages: 24
Sexual Harassment in the Research and Higher Education Sector (PDF)
Authors: Lundqvist, Maja (2020) in cooperation with the subgroup on Gender Harassment in Academia
Publisher: European Research Area and Innovation Committee, ERAC
Pages: 74
Sexuella trakasserier i akademin. En internationell forskningsöversikt (PDF)
Författare: Bondestam, Fredrik och Lundqvist, Maja (2018)
Utgivare: Vetenskapsrådet
Sidor: 116