Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Högre seminariet

Institutionen har ett Högre seminarium som är en angelägenhet för samtliga ämnen. Här möts doktorander, forskare och studenter för idéutbyte och perspektiv utöver ämnesgränserna.

Kontaktperson: Johan Kärnfelt

Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/62734102405

Doktorand- och forskarseminariet

Vid doktorand- och forskarseminariet ventilerar institutionens forskare och doktorander avsnitt ur sina kommande avhandlingar och böcker.

Barn, barndom och kulturella praktiker (BABAKUL)

En seminarieserie med anknytning till forskningsområdet Barn, barndom och kulturella praktiker.

Kontaktpersoner: Olle Widhe och Anna Nordenstam

BABAKUL HÖSTEN 2021

23 september kl. 15.15–17
Läsning och flickskap: Läsande flickor, läspolitik och det genomlysta subjektet
Sara Andersson, fil. dr. i barn- och ungdomsvetenskap och universitetslektor i sociologi vid Göteborgs universitet. Via Zoom.

21 oktober kl. 15.15–17 (lokal/zoom)
Att gestalta migration – barnteater, kulturpolitik och barndom
Ylva Lorentzon, fil dr. och universitetslektor, Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet

2 december kl. 15.15–17 (lokal/zoom)
Läsa vuxenpoesi med barn: är det meningsfullt och hur kan man forska på det?
Presentation av diktantologin En bro av poesi
Ann Boglind, pensionerad universitetslektor i svenskämnets didaktik vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, och Anna Nordlund, docent i litteraturvetenskap och universitetslektor i didaktik med särskild inriktning svenska vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Bibelvetenskapliga seminariet

Det bibelvetenskapliga seminariet är ett forum för att, utifrån en akademisk infallsvinkel, diskutera frågor som direkt eller indirekt berör bibelvetenskapen. Seminariet möts för närvarande en gång per månad och är öppet för alla som är intresserade.

Kontaktperson: Tobias Hägerland

Ekogruppen

Ekogruppen vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion består av lärare, forskare och studenter som hyser ett intresse för miljö- och naturfrågor ur ett humanistiskt perspektiv. Gruppen anordnar seminarier, workshops och föreläsningar.

Ämnenas spännvidd är stor, men består bland annat av miljöhistoria, ekokritik, djurstudier, biosemiotik och litteraturdarwinism.

Kontaktperson: Camilla Brudin Borg

LTS-seminariet (Lärande, text och språk)

Lärande, text och språk inom CUL:s forskarskola, samt seminariet Forum för svenskdidaktisk forskning.

Kontaktpersoner: Ann-Christin Randahl och Anna Nordenstam (inst. för svenska språket respektive inst. för litteratur, idéhistoria och religion)

Program hösten 2021

Tisdag den 21 september kl. 15.15–17.00 Lokal: Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/62635084633
Seminarium: Legitimation Code Theory – introduktion av ett ramverk för att undersöka kunskapspraktiker
Vid Göteborgs universitet finns ett nätverk av forskare som är intresserade av ett relativt nytt teoretiskt ramverk, LCT (se t.ex. Maton, 2014). På seminariet den 21 september kommer medlemmar i nätverket (Anki Randahl och Anna-Maria Hipkiss med flera) att presentera några verktyg för analys och ge exempel från sin egen forskning på hur ramverket kan användas för att undersöka undervisning i olika ämnen, kollegiala samtal och texter.

Vecka 42
Skrivarinternat för LTS-doktorander

Tisdag den 19 oktober kl. 15.15–17 Lokal: Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/67658349425
Gästföreläsning: Läromedelsbruk – möjligheter och utmaningar
Caroline Graeske, bit. professor vid Luleå tekniska universitet, berättar om sin rapport Läromedelsbruk i skolan. En kunskapsöversikt – perspektiv och forskning som ingår i utredningen Stärkta skolbibliotek och läromedel, Dir 2019:91.

Tisdag den 16 november kl. 15.15–17.00 Lokal: Zoom/Irl
Program meddelas senare.

Tisdag den 14 december kl. 15.15–17.00 Lokal: Zoom/Irl
Framlägg: Anna Backman presenterar ett artikelmanus om barns perspektiv på faktaböcker i förskolan.

Seminarieserie om genus och religion

vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet VT&HT21

Varmt välkomna till denna seminarieserie om genus och religion, som framförallt riktar sig till doktorander och studenter på avancerad nivå. Syftet med seminarierna är att diskutera den praktiska tillämpningen av genusteorier i religionsvetenskapliga forskningsprojekt, som doktorsavhandlingar och examensarbeten. Seminarierna kommer att varvas med inbjudna föreläsare och diskussioner kring Donald L. Boisvert och Carly Daniel-Hughes (red), The Bloomsbury Reader in Religion, Sexuality, and Gender (London: T&T Clark/Bloomsbury Publishing, 2018).

Arrangörer: Henrik Bogdan, professor i religionsvetenskap (henrik.bogdan@lir.gu.se) Kristel Torgrimsson, doktorand i religionsvetenskap (kristel.torgrimsson@lir.gu.se)

14 april, kl. 15.15-17.00: Fil. Dr. Manon Hedenborg White (Södertörns högskola/Amsterdams universitet) presenterar The Eloquent Blood: The Goddess Babalon & the Construction of Femininities in Western Esotericism (Oxford University Press, 2020), Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/68612604545

21 april, kl. 15.15-17.00: Vi diskuterar The Bloomsbury Reader in Religion, Sexuality, and Gender (Bloomsbury, 2017), Part 1, Bodies. Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/66727516651

6 maj, kl. 15.15-17.00: Docent Per Faxneld (Södertörns högskola) presenterar Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture (Oxford University Press, 2017). Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/63222448938

15 september, kl. 15.15-17.00: Vi diskuterar The Bloomsbury Reader in Religion, Sexuality, and Gender (Bloomsbury, 2017), Part 2, Desires. Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/69476016699

20 oktober, kl. 15.15-17.00: Professor Lena Gemzöe (Stockholms universitet) presenterar sin forskning om genus och religion. Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/65447238837

17 november, kl. 15.15-17.00: Vi diskuterar The Bloomsbury Reader in Religion, Sexuality, and Gender (Bloomsbury, 2017), Part 3, Performances. Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/64596190647

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet är ett samarrangemang mellan avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers och institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Kontaktpersoner: Gustav Holmberg (Göteborgs universitet) och
Per Lundin (Chalmers).

Tidigmoderna seminariet

Tidigmoderna seminariet är ett mångvetenskapligt och fakultetsgemensamt forum för forskare som på olika sätt studerar perioden från renässans till upplysning, men välkomnar alla som är intresserade av den tid som har kommit att kallas den tidigmoderna (ca 1400–1800).

Arbetsgruppen för Tidigmoderna seminariet tar gärna emot förslag och önskemål om kommande program. Maila philip.lavender@lir.gu.se .

VitKrit

VitKrit är ett seminarium och forskarnätverk där medarbetare och studenter inom alla vetenskapliga discipliner vid Göteborgs universitet är välkomna.

Vårt övergripande syfte är att utgöra ett forum för kritiskt tänkande och vetenskaplig diskussion kring fenomen som relaterar till kolonialism och rasism.

Kontakt: vitkrit@gu.se

Nästa seminarium: Dekoloniala och vithetskritiska perspektiv på svenskspråkig prosa och scenkonst