Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Högre seminariet

Institutionen har ett Högre seminarium som är en angelägenhet för samtliga ämnen. Här möts doktorander, forskare och studenter för idéutbyte och perspektiv utöver ämnesgränserna.

Kontaktperson: Johan Kärnfelt

Högre seminariet vårterminen 2021, Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/62734102405

3/2 Så arbetar forskningsrådens beredningsgrupper

Göran Larsson, Katarina Leppänen, Håkan Möller & Anna Nordenstam (LIR)

Hur går det egentligen till när forskningsrådens beredningsgrupper sorterar ut de ansökningar som beviljas medel? Vid detta seminarium berättar några av LIR:s forskare om sina erfarenheter från olika beredningsgrupper.

Ordförande: Johan Kärnfelt, språk: svenska, sal C664 och Zoom.

10/2 Om att finansiera och driva stora forskningsprogram

Mats Fridlund, Johan Kärnfelt och Yvonne Leffler (LIR)

När vi söker forskningspengar gör vi det vanligen för individuella forskningsprojekt, men ibland kan det vara påkallat att skala upp anspråken. Vad krävs för att skriva programansökningar? Hur får man dem finansierade? Hur organiserar man arbetet i ett program? Vid detta seminarium berättar Fridlund om det nyligen finansierade programmet SweTerror, Kärnfelt om det KVA-baserade programmet ”Science and modernization” och Leffler om sina erfarenheter från bland annat ”Swedish Women Writers on Export in the Nineteenth Century”.

Ordförande: Johan Kärnfelt. Seminariet hålls på svenska i sal C664 samt på Zoom.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

3/3 Nordic cool

Med Gunilla Hermansson, Åsa Arping, Signe Leth Gammelgaard, Katarina Leppänen, Therese Svensson (LIR) och Andrea Castro (SPL).

”Nordic Cool” har under 2000-talet i stigande grad blivit använt som en slogan och varumärke för allt från nordiska kultursatsningar i utlandet till badrumdesign och turistkampanjer. I Exploring Nordic Cool – in Literary History utmanar 21 forskare den tillsynes naturliga kopplingen mellan ”nordisk” och ”cool”, och använder samtidigt elasticiteten och mångtydigheten i ordet ”cool” som en ingång till att utforska nordisk litteraturhistoria på nya sätt.

Ordförande: Jenny Bergenmar. Seminariet hålls på svenska i sal C664 samt på Zoom.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

24/3 ’Purg’d from Barbarism’: Den förvisade clownen i det tidigmoderna England

Med Peter Andersson, docent i historia, Örebro universitet.

Under den tidigmoderna tiden befann sig Englands professionella skrattmakare i ett limbo. Den elisabetanska teatern var en guldålder för clownen med stora namn som Will Kemp och Robert Armin. Men efter 1600 ansågs clownerna alltmer vulgära och opassande i en teater som mer och mer gör anspråk på enhetlighet och litterära ambitioner. Det här seminariet presenterar några preliminära resultat och problem från ett projekt som kretsar kring att utforska clownens tid i kylan, från tidigt 1600-tal till tidigt 1800-tal. Var fanns populärkulturens oborstade komiker innan de släpptes in på teatrarna igen?

Samarrangemang med Tidigmoderna seminariet.

Ordförande: Cecilia Rosengren. Seminariet hålls på svenska i sal C664 samt på Zoom.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

7/4 Ett seminarium om död och begravning

Daniel Enstedt, Jessica Moberg & Wilhelm Kardemark (LIR)

Vid seminariet presenteras två religions­vetenskapliga projekt som på olika sätt behandlar frågor om död, begravning, gravplatser, minnen och sorg. Daniel Enstedt presenterar Cultural and religious perspectives in palliative care, ett fältstudie­basert pilotprojekt om palliativ vård, med fokus på hemsjukvård. I projektet undersöktes bland annat normer och värderingar bland vårdpersonal i den palliativa hemsjukvården där männi­skor som har migrerat till Sverige vårdas. Jessica Moberg och Wilhelm Kardemark redogör för resultaten från Lek, rekreation och evig vila, ett pilotprojekt om göteborgares användande av begravningsplatser. I projektet undersöktes normer kopplade till platserna utifrån bland annat spatiala perspektiv.

Med avstamp i presentationerna av de två projekten välkomnar vi en diskussion om följande frågor: Hur kan framtida projekt om död, begravning, gravplatser, minnen och sorg i dagens Sverige utformas? Vilka erfarenheter kan vi dra från de tidigare studierna?

Ordförande: Martin Berntson. Seminariet hålls på svenska i sal C664 samt på Zoom.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

14/4 Ämneshistoria och att skriva en professors liv – Geo Widengren en biografi

Med Göran Larsson (LIR).

Geo Widengren (1907-1996) var professor i religionshistoria vid Uppsala universitet från 1940 till 1973. Genom sin forskning och sitt engagemang för ämnet kom han att påverka hur den svenska religionshistoriska forskningen utvecklades från andra världskrigets slut fram till våra egna dagar. Men hur skriver man ett forskarporträtt om en sådan person och varför är dessa frågor av relevans i dag? Kan vi lära oss något av att studera vår ämneshistoria och dess utvecklingar? Presentationen bygger på ett fyraårigt skrivprojekt om Widengren.

Ordförande: Johan Kärnfelt. Seminariet hålls på svenska i sal C664 samt på Zoom.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

28/4 Nyliberalism inifrån eller utifrån: Folkhemskultur och transnationella nätverk

Med Jenny Andersson, fil. dr i ekonomisk historia, Uppsala universitet.

Jenny Andersson presenterar pågående forskning inom programmet ”Nyliberalism i Norden”, med fokus på nyliberalism som en fråga om transnationell expertkultur eller inhemsk välfärdstatskritik.

Ordförande: Hjalmar Falk. Seminariet hålls på svenska i sal C664 samt på Zoom.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

5/5 Hem till gården: Idyllens ideologi och estetik i ett svenskt litterärt och populärkulturellt perspektiv

Med Ann-Sofi Ljung Svensson, fil. dr i litteraturvetenskap, Malmö universitet.

Ordförande: Yvonne Leffler. Seminariet hålls på svenska i sal C664 samt på Zoom.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

12/5 Gudomliga komedier

Med Ola Sigurdsson (LIR).

Vilket slags väsen måste en människa vara för att kunna uppfatta något som roligt? I tre volymer presenterar Ola Sigurdson relationen mellan humor, subjektivitet och transcendens ur idéhistoriska, filosofiska, litterära och teologiska perspektiv. Du blir kanske inte roligare av att gå på det här seminariet, men du fördjupar din insikt om vad som händer när det är roligt.

Ordförande: Johan Kärnfelt. Seminariet hålls på svenska i sal C664 samt på Zoom.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

19/5 What’s Your Sign?: Eleanor Kirk, Women’s Suffrage, and the Origins of Relationship Astrology

Med Crista Shusko, docent i religionsvetenskap, York College of Pennsylvania

Beginning in the late nineteenth century, astrology transitioned from an occult science used primarily for event prediction to one emphasizing reflection on inner character and the development of that character. I argue that Eleanor Kirk (1831-1908) was a major developer and popularizer of such ideas. Kirk especially innovated the use of astrology to determine relationship compatibility. Kirk’s activism in women’s suffrage and divorce rights movements in the 1860s shaped the relationship astrology she pioneered in the 1890s. My research contextualizes and analyzes Kirk’s astrological innovations, demonstrating the important influence of women’s rights movements on popular occult religions.

Ordförande: Martin Westerholm. The seminar will be held in English / Seminariet kommer att hållas på engelska. Venue: room C664 and via Zoom.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

26/5 (klockan 13.15-16, obs tiden!) Pedagogiskt seminarium: Kontroversiella frågor, bemötande och konflikter i undervisningen.

Ordförande Daniel Enstedt. Seminariet hålls på svenska i sal C664 samt på Zoom.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Doktorand- och forskarseminariet

Vid doktorand- och forskarseminariet ventilerar institutionens forskare och doktorander avsnitt ur sina kommande avhandlingar och böcker.

Doktorand- och forskarseminariet vårterminen 2021

19/1

26/1

2/2

9/2 Seminarieserien ”1600-talet – klimat och idé” fortsätter under våren med seminarium 4 rörande Olaus Magnus kyliga betraktelser i Historia om de nordiska folken (1555). Textutdrag distribueras en vecka före seminariet. Idéhistoria, språk: svenska. Ordförande: Cecilia Rosengren. Plats: sal C664 och Zoom.

9/2 Johanna Lindbo. Avhandlingsavsnitt (litteraturvetenskap) språk: svenska. Opponent: Mia Quirin. Ordförande: Olle Widhe.

16/3 Elin Thorsén, avhandlingsavsnitt (religionsvetenskap), språk: svenska. Ordförande: Henrik Bogdan. Opponent: Yusuf Muslim. Zoom.

22/3 Andrea Franchetto (Stockholms universitet), avhandlingsavsnitt: "The Ritual Space of Medieval Ritual Magic" (religionsvetenskap), språk: engelska. Ordförande: Henrik Bogdan. Opponent: Elin Thorsén. Zoom.

23/3 Johanna Damaris, avhandlingsavsnitt: ”Nyckeltexter och källmaterial i den engelska häxdebatten, 1580-1700” (idéhistoria), språk: svenska. Ordförande: Johan Kärnfelt. Opponent: Anton Svanqvist. Plats: sal C664 och Zoom.

30/3 Projektpresentationer:

Anton Jansson, ”Visioner om ett samhälle utan Gud: Ateismens historia i Sverige 1879-1968”

Anders Pedersson, ”’Av grundläggande betydelse för den fostran fängelsevistelsen avser att bibringa’: Utbildning av fångvårdens personal och framväxten av välfärdsstatens kriminalpolitik ca 1910-1965”.

Idéhistoria, språk: svenska. Ordförande: Johan Kärnfelt. Plats: sal C664 och Zoom.

13/4 Mats Fridlund, projektpresentation: ”Ting för att leva med terror (och virus)" (idéhistoria), språk: svenska. Ordförande: Johan Kärnfelt. Plats: sal C664 och Zoom.

20/4 Elin Thorsén, avhandlingsavsnitt: ”Modern advaita” (religionsvetenskap), språk: svenska. Ordförande: Henrik Bogdan. Zoom.

27/4 Tomas Wedin, titel kommer senare (idéhistoria), språk: svenska. Ordförande: Johan Kärnfelt. Plats: sal C664 och Zoom.

4/5 Lottie Eriksson, avhandlingsavsnitt (religionsvetenskap), språk: svenska. Ordförande: Henrik Bogdan. Opponent: Martin Westerholm. Zoom.

11/5 Anton Svanqvist, avhandlingsavsnitt: ”Protagoras: Frigörelse från begärens illusion” (idéhistoria), språk: svenska. Ordförande: Johan Kärnfelt. Opponent: Johanna Damaris. Plats: sal C664 och Zoom.

18/5 Mats Andrén, artikelutkast: "Was there an epoch of nation states in Europe?" (idéhistoria), språk: svenska. Ordförande: Johan Kärnfelt. Plats: sal C664 och Zoom.

25/5 Mia Quirin, avhandlingsavsnitt (litteraturvetenskap), språk: svenska. Opponent. Johanna Lindbo. Ordförande: Olle Widhe. Zoom.

25/5 Britas Benjamin Eriksson, avhandlingsavsnitt (idéhistoria), språk: svenska. Ordförande: Johan Kärnfelt. Opponent: Tove Andersson. Plats: sal C664 och Zoom.

2/6 Kristel Torgrimsson, avhandlingsavsnitt (religinsvetenskap), språk: svenska. Ordförande: Henrik Bogdan. Zoom.

Barn, barndom och kulturella praktiker (BABAKUL)

En seminarieserie med anknytning till forskningsområdet Barn, barndom och kulturella praktiker.

Kontaktpersoner: Olle Widhe och Anna Nordenstam

 25 februari, kl 13.15-15.00: "Vad är en enfant terrible? Om regelbrytande barn och generationskonflikter i fransk film"

 Fil dr Karolina Westling talar om sitt nyligen avslutade avhandlingsprojekt.

 Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/68971170924

Bibelvetenskapliga seminariet

Det bibelvetenskapliga seminariet är ett forum för att, utifrån en akademisk infallsvinkel, diskutera frågor som direkt eller indirekt berör bibelvetenskapen. Seminariet möts för närvarande en gång per månad och är öppet för alla som är intresserade.

Kontaktperson: Tobias Hägerland

Våren 2021

Seminarierna sker via Zoom och börjar, om ej annat anges, 13.15.

28/1

The Use of Nails in Crucifixion

Gunnar Samuelsson. Ordförande: Kamilla Skarström Hinojosa.

18/2

Legenderna om förbundsarken

Jan Retsö. Ordförande: Rosmari Lillas-Schuil.

11/3

Beyond the Black: Echoes of Scripture in the Lyrics of Metallica

Tobias Ålöw. Opponenter: Beata Agrell och Göran Larsson. Ordförande: Tobias Hägerland.

24/3 (obs! 10.15–12.00)

Streeter’s ‘other’ Synoptic Solution: gästföreläsning av Alan Garrow

(Vicar, st Peter's Church, Harrogate & member, Siibs, University of Sheffield).

25/3 (13.15–15.00)

Salvation by one Step or Two: The Didache, Actsand the Background to Galatians

Alan Garrow (University of Sheffield)

Opponent: Tobias Ålöw. Ordförande: Gunnar Samuelsson.

22/4

Föreståndaren och tjänarna: kommentar till 1 tim 3:1b–13

Tobias Hägerland. Opponent: Lennart Thörn. Ordförande: Kamilla Skarström Hinojosa.

20/5

Reading Romans, constructing Paul(s): Aconversation between Messianic Jews in Jerusalemand Paul Within Judaism Scholars

Jennifer Nyström (Lunds universitet). Opponent: Tobias Hägerland. Ordförande: Tobias Ålöw.

Ekogruppen

Ekogruppen vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion består av lärare, forskare och studenter som hyser ett intresse för miljö- och naturfrågor ur ett humanistiskt perspektiv. Gruppen anordnar seminarier, workshops och föreläsningar.

Ämnenas spännvidd är stor, men består bland annat av miljöhistoria, ekokritik, djurstudier, biosemiotik och litteraturdarwinism.

Kontaktperson: Camilla Brudin Borg

Ekoseminarier våren 2021

2 februari, kl. 15.30–16.00 Kortseminarium med Martin Hultman: Antropocen och maskulinitet

Martin Hultman är docent i vetenskaps-, teknik- och miljöstudier vid Chalmers. Seminariet fokuserar på vår tids socioekologiska kris ur ett genusperspektiv. Presentationen tar utgångspunkt i en antologi som ges ut våren 2021: Men, Masculinities, and Earth: Contending with the (m)Anthropocene.

Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/68932269016

6 april kl. 15.30–16.00 Kortseminarium med Thomas Laurien: Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker

Thomas Laurien är lektor på Enheten för design på HDK vid Göteborgs universitet där han också driver en rad forskningsprojekt. Han kommer att presentera det posthumanistiska projektet ”Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker": www.skimmerochharvor.net

Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/61291030434

4 maj kl 15.30–16.00 Kortseminarium med Margaretha Häggström: Miljö, hållbarhet, estetik och utbildning

Margaretha Häggström är doktor i pedagogiskt arbete och lektor i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska, och med bilddidaktik med estetiska uttrycksformer som specialområde. Hon kommer att berätta om en kommande antologi med tema ”miljö, hållbarhet, estetik och utbildning”.

Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/64713541154

LTS-seminariet (Lärande, text och språk)

Lärande, text och språk inom CUL:s forskarskola, samt seminariet Forum för svenskdidaktisk forskning.

Kontaktpersoner: Sylvana Sofkova Hashemi och Anna Nordenstam (inst. för didaktik och pedagogisk profession respektive inst. för litteratur, idéhistoria och religion)

Tisdagen den 2 mars kl. 15.15–17.00  Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/64625406338

Språk- och ämnesintegrerad undervisning på engelska i skolans mellanår

Eva Olsson, fil. dr., presenterar ett pågående forskningsprojekt om effekter av språk- och
ämnesintegrerad undervisning där engelska används som undervisningsspråk i vissa ämnen på
mellanstadiet. Elevers utveckling av svenskt respektive engelskt ordförråd undersöks liksom
kunskapsutveckling i matematik.

Kommande seminarier äger rum 20 april, 11 maj, 1 juni.

Seminarieserie om genus och religion

vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet VT&HT21

Varmt välkomna till denna seminarieserie om genus och religion, som framförallt riktar sig till doktorander och studenter på avancerad nivå. Syftet med seminarierna är att diskutera den praktiska tillämpningen av genusteorier i religionsvetenskapliga forskningsprojekt, som doktorsavhandlingar och examensarbeten. Seminarierna kommer att varvas med inbjudna föreläsare och diskussioner kring Donald L. Boisvert och Carly Daniel-Hughes (red), The Bloomsbury Reader in Religion, Sexuality, and Gender (London: T&T Clark/Bloomsbury Publishing, 2018).

Arrangörer: Henrik Bogdan, professor i religionsvetenskap (henrik.bogdan@lir.gu.se) Kristel Torgrimsson, doktorand i religionsvetenskap (kristel.torgrimsson@lir.gu.se)

14 april, kl. 15.15-17.00: Fil. Dr. Manon Hedenborg White (Södertörns högskola/Amsterdams universitet) presenterar The Eloquent Blood: The Goddess Babalon & the Construction of Femininities in Western Esotericism (Oxford University Press, 2020), Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/68612604545

21 april, kl. 15.15-17.00: Vi diskuterar The Bloomsbury Reader in Religion, Sexuality, and Gender (Bloomsbury, 2017), Part 1, Bodies. Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/66727516651

6 maj, kl. 15.15-17.00: Docent Per Faxneld (Södertörns högskola) presenterar Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture (Oxford University Press, 2017). Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/63222448938

15 september, kl. 15.15-17.00: Vi diskuterar The Bloomsbury Reader in Religion, Sexuality, and Gender (Bloomsbury, 2017), Part 2, Desires. Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/69476016699

20 oktober, kl. 15.15-17.00: Professor Lena Gemzöe (Stockholms universitet) presenterar sin forskning om genus och religion. Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/65447238837

17 november, kl. 15.15-17.00: Vi diskuterar The Bloomsbury Reader in Religion, Sexuality, and Gender (Bloomsbury, 2017), Part 3, Performances. Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/64596190647

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet är ett samarrangemang mellan avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers och institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Kontaktpersoner: Gustav Holmberg (Göteborgs universitet) och
Per Lundin (Chalmers).

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet VT21

Tid och plats om inte annat anges: torsdag 15.15-17.00 i seminarierum 2356, avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Vera Sandbergs Allé 8.

Vi räknar med att vårterminen präglas av pandemins begränsningar, varför seminariet hålls på Zoom. För zoomlänkar med mera: vänd er till Jens Millkrantz, jens.millkrantz@chalmers.se

28 jan: Jens Millkrantz, STS Chalmers, lägger fram avhandlingskapitlet ”Controlling Oil: Cartels, Monopolies, and SAP’s Socialisation Plans, 1944-1947”. Texten kan rekvireras från Jens Millkrantz, jens.millkrantz@chalmers.se, en vecka i förväg.

25 feb: Saara Matala, STS Chalmers, lägger fram texten ”Of Wind, Power, and Gods. Transnational development of the icebreaker, 1890-1954”. Texten kan rekvireras från Jens Millkrantz, matala@chalmers.se, en vecka i förväg.

25 mars: Jenny Ingemarsdotter & Camilla Eriksson, FOI, lägger fram texten ”’Vi får klara oss själva’ – hotbild och självbild i den svenska försörjningsberedskapen, 1928–2002”. Texten kan rekvireras från Jenny Ingemarsdotter, jenny.ingemarsdotter@foi.se, en vecka i förväg.

29 april: Staffan Bergwik, Idéhistoria Stockholms universitet, presenterar under rubriken ”Överblickens historia: Flygplan, georamor och Sven Hedin på berget”.

27 maj: Patrick McCray, Department of History, University of California, Santa Barbara presenterar sin bok Making Art Work: How Cold War Engineers and Artists Forged a New Creative Culture (MIT Press). Klockslag meddelas senare. Ett samarrangemang med högre seminariet vid LIR, Göteborgs universitet.

Tidigmoderna seminariet

Tidigmoderna seminariet är ett mångvetenskapligt och fakultetsgemensamt forum för forskare som på olika sätt studerar perioden från renässans till upplysning, men välkomnar alla som är intresserade av den tid som har kommit att kallas den tidigmoderna (ca 1400–1800).

VÅRENS PROGRAM 2021: Tidigmoderna iscensättningar

Tors 18 mars (13:15–15:00) Zoom (skriv till philip.lavender@lir.gu.se för länk)

Perry McPartland, Assistant Professor, University of Agder

“Death and Torture by Candlelight: John Webster and the New Performance Possibilities Offered by the Blackfriars Theatre”

(på engelska/in English)

Ons 24 mars (15:15–17:00) Zoom (skriv till philip.lavender@lir.gu.se för länk)

Peter K. Andersson, universitetslektor vid Örebro universitet

“Will Kemp och den moderna humorns framväxt”

(på svenska/in Swedish)

[Samarrangemang med LIR Högre seminariet. Ordförande: Cecilia Rosengren]

Tors 8 april (13:15–15:00) Zoom (skriv till philip.lavender@lir.gu.se för länk)

Anna Swärdh, universitetslektor vid Stockholm Universitet

“The Early Modern Formal Letter: Examples from the Correspondence of Helena, Marchioness of Northampton”

(på engelska/in English)

Tors 15 april (13:15–15:00) Zoom (skriv till philip.lavender@lir.gu.se för länk)

Elisabeth Lutteman, PhD och timlärare vid Uppsala Universitet

“The Seductress, the Lover, the Rogue: Singers and their Songs in John Marston’s The Dutch Courtesan

(på engelska/in English)

Tirs 11 maj (13:15–15:00) Zoom (skriv till philip.lavender@lir.gu.se för länk)

Hedvig Mårdh, lektor vid Uppsala Universitet

“Iscensättningar av det gustavianska – i stumfilm och teater”

(på svenska/in Swedish)

Arbetsgruppen för Tidigmoderna seminariet tar gärna emot förslag och önskemål om kommande program. Maila philip.lavender@lir.gu.se .

VitKrit

VitKrit är ett seminarium och forskarnätverk där medarbetare och studenter inom alla vetenskapliga discipliner vid Göteborgs universitet är välkomna.

Vårt övergripande syfte är att utgöra ett forum för kritiskt tänkande och vetenskaplig diskussion kring fenomen som relaterar till kolonialism och rasism.

Kontakt: vitkrit@gu.se

Nästa seminarium: Dekoloniala och vithetskritiska perspektiv på svenskspråkig prosa och scenkonst