Göteborgs universitet
Bild

Seminarier

Här följer en presentation av de olika seminarieserier som ges vid institutionen, samt aktuella seminarieprogram. Alla intresserade är välkomna!

Institutionen har ett Högre seminarium som är en angelägenhet för samtliga ämnen. Här möts doktorander, forskare och studenter för idéutbyte och perspektiv utöver ämnesgränserna. Alla är välkomna, ingen föranmälan behövs!
Plats: Sal C664 om inget annat anges
Kontaktperson: Johan Kärnfelt

Våren 2023

18/1 15-17 Odödlighetspolitik: samhälle, liv och död
Mårten Björk, Fil. Dr vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet och Associated Fellow vid Campion Hall, Oxfords universitet.

Mårten Björk presenterar sin bok The Politics of Immortality in Rosenzweig, Barth and Goldberg: Theology and Resistance Between 1914-1945 (Bloomsbury). I boken visar han hur judiska och kristna teologers spekulationer om evigt liv mellan 1914 och 1945 blev ett försök att kritisera tanken om att livet först och främst är en kamp för överlevnad. Den religiösa förhoppningen om evigt liv blev ett sätt att diskutera det sekulära förhållandet mellan samhälle, liv och död och därmed ett filosofiskt försök att definiera vad ett mänskligt liv innebär.

Ordförande: Arne Rasmusson

8/2 15-17 Konsten att kontextualisera
Staffan Bergwik, professor i idé- och lärdomshistoria, Stockholms universitet

Ordet ”kontextualisering” används ofta för att beskriva grundarbetet i ett brett fält av humanistiska studier. Trots det är det ett ord och arbete som sällan diskuteras i detalj. Seminariet kretsar runt en antologi med titeln Konsten att kontextualisera i vilken tolv idéhistoriker diskuterar vad kontextualisering kan betyda i undervisning, forskning och vetenskaplig produktion. Framför allt behandlas bokens övergripande argument och perspektiv om kontextualisering som en aktivitet som är i rörelse och genomsyrar historiska studier på alla nivåer.

Boken i PDF: https://www.stockholmuniversitypress.se/site/books/10.16993 /bbt/download/8480/

Ordförande: Anders Pedersson

 

15/3 15-17 Kärnbränsle och exegetik: hur studiet av antika texter kan illustrera kommunikation till avlägsna framtider

Ola Wikander, lektor i Gamla testamentets exegetik, Lunds universitet

I ett projekt finansierat av Svensk kärnbränslehantering AB har Ola Wikander undersökt vad studiet av antika texter och språk kan lära oss om bevarande av information över mycket lång tid – något som är av vital betydelse för frågan om hantering av kärnavfall, där livsviktig information måste hållas tillgänglig i tusentals år.

Ordförande: Tobias Hägerland

 

22/3 15-17 Monsterkategorin i svensk medicin och vetenskap

Maja Bondestam, Docent i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Presentationen utgår från boken De utomordentliga: Normaliseringen av monster och naturens utkant, 1600-1830 (Makadam förlag, Göteborg, 2022) och beskriver hur den så kallade monsterkategorin har använts i svensk medicin och vetenskap, vad den haft för innebörder, och varför den försvann ut ur läkarnas och naturalhistorikernas arbeten från och med det sena 1700-talet.

Ordförande: Johan Kärnfelt

 

29/3 15-17 Begreppshistoria, svenska språket och digital humaniora

Jonas Hansson, Docent i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet

Boken Svenska begreppshistorier: Från antropocen till åsiktskorridor (red. Jonas Hansson och Kristiina Savin) involverar ett fyrtiotal forskare som skriver om begrepp inom sina specialområden. Frågor som kommer att diskuteras vid seminariet är: Hur kom boken till? Vilka humanistiska metoder ger den exempel på? Vad är det samlade resultatet och på vilket sätt kan det vidareutvecklas inom forskningen? Och var tog egentligen Koselleck vägen?

Ordförande: Gustav Holmberg

 

5/4 15-17 Redefinitions of democracy in Britain, France and Germany since 1968: A digital conceptual history approach

In English

Pasi Ihalainen, Professor in Comparative European History, University of Jyväskylä, Finland,

This paper demonstrates how conceptual history, by making use of digitised sources and computer-assisted reading techniques, can help us to understand some of the main redefinitions of democracy as part of political struggles since the late 1960s. We focus on parliaments, and especially plenary debates in Britain, France and Germany, understanding them as conceptual nexuses where various (re)definitions of democracy put forward by representatives of the people compete and where the mea-

ning of democracy is constantly negotiated. We introduce the digital humanities methods applied in the interface, reflect on their application on the practices of conceptual history and carry out contextual analyses on changing discourses on democracy.

Chair: Mats Andrén

 

12/4 15-17 Thinking about ice on the coasts of Iceland: Documentary evidence of climate variability in early modern Iceland

In English

Astrid E. J. Ogilvie, Research Professor at the Institute of Arctic and Alpine Research (INSTAAR), University of Colorado at Boulder, USA

Drawing on evidence from a variety of documentary historical sources, this presentation will discuss the past climate of Iceland during the period ca. AD 1500 to 1800. Particular emphasis will be placed on variations in the sea ice that was a frequent visitor to the coasts of Iceland during this period. Climate and sea-ice impacts on Icelandic society during this period will also be noted.

Samarrangemang med Tidigmoderna seminariet

Chair: Philip Lavender

 

26/4 15-17 Om kritiken mot och främjandet av populärromantik

Elin Abrahamsson, doktor i genusvetenskap, Stockholms universitet

Elin Abrahamsson berättar om sin forskning om romance. Pre- sentationen utgår dels från hennes avhandling Enahanda läsning: En queer tolkning av romancegenren (Ellerströms 2018) i vilken hon studerade den nedsättande synen på kvinnors läsning av populärromantik med utgångspunkt i det svenska mediala mottagandet av roman- och filmserierna Twilight och Fifty Shades of Grey. Presentationen utgår också från hennes nuvarande postdok-projekt Vad sägs om romance? Om konstruktionen och främjandet av samtida svensk populärromantik (VR 2019-) i vilket hon koncentrerar sig på senare års framväxt av svensk romance och på det i Sverige alltmer positiva sättet att framhålla genren. Abrahamsson fokuserar på såväl det romantiska innehållet i texterna som den inlevelsefulla läsningen av dem, men även på hur feminism används som ett centralt ledord i kritiken mot och i försvaret av genren.

Ordförande: Yvonne Leffler

 

3/5 15-17 Atmosfär mellan arkitektur och fenomenologi

Ola Sigurdsson, professor i teologi, Göteborgs universitet

Vad innebär det att erfara ett rum? Den filosofiska diskussionen av stämning och atmosfär har fått ett nytt fokus genom den nya fenomenologin hos Hermann Schmitz, Gernot Böhme och Tonino Griffero. Här blir det tydligt varför vår existentiella orientering i rummet handlar om dess atmosfär snarare än dess geometriska konstruktion. Utifrån sin nya bok Atmosfärer: En introduktion diskuterar Sigurdson ett begrepp som kommit att röna stor uppmärksamhet inom allt från filosofi till arkitektur.

Ordförande: Johan Kärnfelt

 

 

Vid doktorand- och forskarseminariet ventilerar institutionens forskare och doktorander avsnitt ur sina kommande avhandlingar och böcker.

Vårterminen 2023

25/1 kl 15.15–17.00, lokal J675
Douglas Mattsson och Vera Ericson von Bahr, doktorander i religionshistoria från Södertörns högskola. Ordförande: Ola Sigurdson

1/2 kl. 13-15:00, lokal J675
Jens Norrby: “Interlude: The Empire practiced.” Ordförande: Michael Azar

22/2 kl. 13-15:00, lokal J675
Carl-Filip Smedberg (fil. Dr Uppsala): “Klassriket: Socialgruppsindelningen som skillnadsteknologi under 1900-talet"
Ordförande: Michael Azar.

22/2 kl. 13-15:00, lokal J664
Johanna Larsdal: Avhandlingsframlägg Ordförande: Ola Sigurdson. Opponent: Johannes Börjesson

9/3 kl. 13-15, lokal J675
Fredrik Bjarkö (gästdoktorand från Nationella Forskarskolan och SH): Presentation av avhandlingsprojekt om 1800-talets filosofihistorieskrivning
Ordförande: Michael Azar

22/3 INSTÄLLT
Lisa Svensson: “Madame La Mode som teoretiker” Ordförande: Michael Azar

22/3 kl13-15.00, lokal 629
Olle Widhe: “Retoriska praktiker på en barnboksreaktion. Sv Vilka kunskaper kan ett förslagsperspektiv ge om
utgivningen i Barnbiblioteket 1899-1950?
Ordförande: Yvonne Leffler

5/4 kl. 13-15.00, lokal J675
Anton Svanqvist: Slutseminarium: Frigörelse genom insikt hos Platon
Opponent: Prof. Mats Persson (Uppsala)
Ordförande: Michael Azar.

12/4 kl. 13-15.00, lokal C664
Terese Kerstinsdotter: Framlägg av avhandlingsavsnitt Ordförande: Yvonne Leffler

19/4 kl.13-15, lokal J675
Henrik Björck: “Diskussion: finalen på den vetenskapshistoriska hattparaden”
(slutkapitlet på bok om forskarutbildningarnas historia) Ordförande: Michael Azar

3/5 kl. 13-15.00, lokal C664
Maria Hymne Ramnehill: Framlägg av avhandlingsavsnitt Ordförande: Yvonne Leffler

3/5 kl. 13-15.00, lokal J675
Jens Norrby: “Federal Union and the Second World War, 1938-1945"
Ordförande: Mats Andrén

24/5 kl. 13-15.00, lokal C664
Mia Quirin: Framlägg av avhandlingsavsnitt Ordförande: Yvonne Leffler

31/5 kl. 13-15.00, lokal C664
Sabina Ivernäs Dyverfeldt: Framlägg av avhandlingsavsnitt Ordförande: Yvonne Leffler

31/5 kl. 13-15.00, lokal J675
Anton Jansson: “Ateismens svenska idéhistoria” (bokkapitel)
Ordförande: Michael Azar

7/6 kl. 13-15, lokal C664
Anders Framlägg av Simmelkliaer Laraignou (gästdoktorand Aarhus): Gästdoktorand Yvonne Leffler

7/6 kl. 13-15, lokal J675

En seminarieserie med anknytning till forskningsområdet Barn, barndom och kulturella praktiker.

Kontaktpersoner: Kristina Hermansson och Anna Nordenstam.

VÅREN 2023

19 januari kl. 13.1515 – C444
Zulmir Bečević, författare och universitetslektor i socialt arbete, Göteborgs universitet: ”Språk, kreativitet, identitet: att skriva skönlitterärt och akademiskt."

23 februari kl. 13.1515 – C 254
Maria Nilsson, docent i litteraturvetenskap, Linnéuniversitet: ”PIXI – från minibok till jätte på det svenska barnlitterära fältet?”

4 maj kl. 1315 – J336
Carina Hermansson, professor i språkdidaktik, Högskolan i Borås: ”Att läsa e-böcker med yngre barn. Röst och kropp – lässtrategier och empati.

Det bibelvetenskapliga seminariet är ett forum för att, utifrån en akademisk infallsvinkel, diskutera frågor som direkt eller indirekt berör bibelvetenskapen. Seminariet möts för närvarande en gång per månad och är öppet för alla som är intresserade.

Kontaktperson: Tobias Hägerland

Våren 2023 2022

Tid: 15.15–17.00

Plats: C629, om ej annat anges

 

Tors 26/1 If someone is not in the sanctuary he lacks the bread of God” – the Temple as Boundary-Maker for the Christ Groups in Ignatius of Antioch
Martin Landgren, Enskilda Högskolan Stockholm
Opponent: Gunnar Samuelsson
Ordförande: Jennifer Nyström
 

Tors 16/2 Pseudo-Filons Liber antiquitatum biblicarum
Ordförande: Jennifer Nyström

 

Ons 15/3 Kärnbränsle och exegetik: hur studiet av antika texter kan illustrera kommunikation till avlägsna framtider
Samarrangemang med Högre seminariet.
Plats: C664
Ola Wikander, Lunds universitet
Ordförande: Tobias Hägerland

 

Tors 16/3 The Horse that said W: Northwest Semitic ss(w), an Indo-European (Luwian) Plural, and Poetic Motifs in Ugarit and the Hebrew Bible
Ola Wikander, Lunds universitet
Opponent: Jan Retsö
Ordförande: Kamilla Skarström Hinojosa
 

Tors 13/4 Body Trouble: Revisiting Σάρξ in 1 Corinthians
Linda Joelsson, Universitetet i Oslo
Opponent: Tobias Ålöw
Ordförande: Tobias Hägerland
 

27/4–28/4 NT-doktoranddagar 2023
(Arrangeras av LIR)

För handledare och doktorander. Se särskilt program.
                

Tors 11/5 Metaphor or Symbol? Revisiting the Temple and Garden Imagery in the Serekh ha-Yahad
Kamilla Skarström Hinojosa, Göteborgs universitet
Opponent: Tobias Hägerland
Ordförande: Tobias Ålöw
 

Tors 8/6   Textseminarium: Justinus Dialog med Tryfon
Ordförande: Johanna Larsdal
 

Ekogruppen har sedan 2015 anordnat seminarier, workshops och föreläsningar, där både inbjudna gäster och gruppens egna medlemmar presenterar pågående forskning och texter för gemensam läsning läggs fram.

Ämnenas spännvidd är stor, men består bland annat av miljöhistoria, ekokritik, djurstudier, ny-materialism och klimatperspektiv. LIR:s Ekoseminarier organiseras av Ekogruppen. För att få mer information om gruppens aktivitet via mail – kontakta Camilla Brudin Borg: camilla.brudin.borg@lir.gu.se

Seminarieserien är öppen och välkomnar nya deltagare.

 

16 Mars 1-2 pm. CET on zoom

Please send an email to Camilla.brudin.borg@lir.gu.se to get the zoom link.

“Envisioning Proximity Tourism with New Materialism”

How to stay proximate with other earthly creatures? 

During the talk, we share our thoughts from a joint journey that has focused on exploring possibilities of proximity tourism, proximate methodologies, and conceptualisations that enable us to stay proximate with other earthly creatures. Our journey has been driven by curiosity on how staying proximate may provide theoretical and epistemological openings to attend to the current planetary tensions and to diversify the ways we enact research – and tourism. By drawing on feminist new materialism, we weave together stories and narratives that can enhance care within multispecies communities.

Outi Rantala, Professor, Responsible Arctic Tourism, University of Lapland and Adjunct professor, Environmental Humanities, University of Turku.
Her ongoing research project Envisioning proximity tourism with new materialism (www.ilarctic.com) involves collaboration of tourism researchers, anthropologists, sociologists, economists, and ecologists. Together the group has been developing more-than-human methodologies.

Emily Höckert, Postdoctoral researcher in Envisioning proximity tourism with new materialism - project (www.ilarctic.com) at the University of Lapland, Finland. Her research approaches questions of hospitality at the crossroads of postcolonial philosophy and environmental humanities, exploring how multispecies communities welcome and take care of each other in tourism settings.

The seminar, hosted by the One by walking network https://www.onebywalking.net, are also welcoming the followers of the Eco-seminar.

 

13 April (13-15 CET)

Ubiquitous Walking: Blending of online and offline approaches towards climate action.

Professor Joane Serrano, University of the Philippines Open University
Plats: Annedalsseminariet, room 326, The School of Global studies and at zoom.

Please send an email to Camilla.brudin.borg@lir.gu.se to get the zoom link.

There is enough evidence that shows the threatening impact of climate change specially to developing countries like the Philippines. But there is also a low level of public awareness about climate change. It is therefore imperative to understand why.

Dr. Serrano’s talk will explore the concept of ubiquitous walking as an approach in addressing the climate crisis and promoting climate action. Ubiquitous walking refers to the blending of online and offline approaches to use walking as a reflexive and learning tool in promoting climate action. The talk will show how ubiquitous walking can be a method to work collaboratively with classmates in producing an OER that reflects the groups’ collective efforts of understanding their chosen topic through walking. She will discuss how it is possible to produce a ‘renewable’ or ‘valuable’ output that can be used by others in science communication, and how science communication practitioners can help address the challenges that is a result of climate changes.

Professor Joane Serrano, is the current dean of the Faculty of Management and Development Studies, University of the Philippines Open University.

She teaches Environmental Advocacy, Communication of Scientific and Technical Information, and Socio-Cultural Perspectives on the Environment. She has a wide array of research interests including sustainability, socio-cultural perspectives on the environment, development and environmental communication, health promotion, gender and indigenous knowledge, and open and distance eLearning (ODeL). She is currently the editor in chief of the UPOU-managed Journal of Management and Development Studies.

Arranged by The walking resarch network One by walking (https://www.onebywalking.net) together with The School of Global studies at Gothenburg university.

 

 

Lärande, text och språk inom CUL:s forskarskola, samt seminariet Forum för svenskdidaktisk forskning.

Kontaktpersoner: Ann-Christin Randahl och Anna Nordenstam (institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi respektive institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)

Vi återkommer med information om eventuella länkar i samband med kallelsen till respektive seminarium.

 

Tisdag den 24 januari kl. 15.15–17.00 i C252 (Humanisten)

Seminarium: Pernilla Andersson Varga, Susanne Staf och Anna Maria Hipkiss presenterar en ny studie om genrepedagogik.

Rekontextualiseringen av genrepedagogik(en) i svensk skolkontext – en analys av läromedel, kurslitteratur och Läslyftsartiklar

 

Vecka 5 Internat med temats CUL-doktorander

 

Tisdag den 7 mars kl. 15.15-17.00 i C312-314 (Humanisten)

Seminarium: Marie Nordmark, lektor i svenska vid Högskolan Dalarna, presenterar ”Den virtuella bokcirkeln”, en praktiknära studie om hur skrivande, läsande och samtalande med hjälp av olika modaliteter integreras i interaktion med elever. Delstudien tillhör projektet Digitala resurser i undervisningen som skapades för att ta vara på nya kunskaper i gymnasieskolan under pandemin.

 

Tisdag den 25 april kl. 15.15-17.00 i C442 (Humanisten)

Framlägg: Charlotte Lennartsdotter (CUL-doktorand) presenterar sitt avhandlingsprojekt: ”Det språkliga perspektivets betydelse i biologiämnets didaktik – fältstudier i undervisningen och elevers skrivande i biologi”.

Anna Winlund presenterar artikelmanus: “I feel like we cannot manage without her” – literacy brokers for recently immigrated adolescents with little prior experience of school-based learning.

I artikeln undersöks begreppet literacy brokers (Brandt 1989) i undervisning av nyanlända ungdomar med kort skolbakgrund på gymnasieskolans Språkintroduktion. Analysen av data, som samlades in 2017/18, visar hur eleverna fick lära sig nya litteracitetspraktiker, men också att vissa av deras tidigare praktiker nedvärderades.

 

Tisdag den 23 maj kl. 15.15-17.00 i C456 (Humanisten)

Tema läromedel

Caroline Graeske, professor i svenska med didaktisk inriktning, Luleå tekniska universitet Nya skills för svenskämnet? Läraragens och digitala läromedel i gymnasieskolan

Erika Sturk och Anki Randahl: Skrivuppgifter i läromedel för årskurs 1-9 – vilket slags skrivande?

 

Övrigt: Temats doktorander är välkomna på workshop med Gustaf Skar den 29 mars kl. 10-13:30 om publicering av vetenskapliga arbeten.

 

Seminarierna äger rum 16.00-17.00.
För information kontakta Henrik Bogdan (henrik.bogdan@lir.gu.se)
Alla är varmt välkomna!

MAGI, MYTOLOGI OCH MYSTERIUM TREMENDUM. MARJORIE CAMERONS ESOTERISKA KONSTNÄRSKAP
Manon Hedenborg White, Malmö universitet 7 mars (Sal: C664)

THE FANTASY OF PEER GYNT: HENRIK IBSEN'S THEOSOPHICAL RECEPTION
Giuliano D'Amico, Oslos universitet 4 april (Sal: C664)

MODERN ESOTERIC CHRISTIANITY: BETWEEN DEVIANCE AND INNOVATION
Tim Rudbøg, Köpenhamns universitet 16 maj (Sal: C664)

INITIATIONENS PEDAGOGIK. RITUALMAGI SOM LÄRANDEPROCESS I SAMTIDA ESOTERISM
Olivia Cejvan, Lunds universitet 23 maj (Sal: C664)

ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA!

Seminarierna hålls i sal J670
För mer information – kontakta Göran Larsson, goran.larsson@lir.gu.se

Alla är varmt välkomna!

Våren 2023

9/3, kl. 16-18 
Daniel Enstedt & Jessica Moberg,   Performative Animism: New Directions   for a Contested Concept in Religious   Studies, Method and Theory in the   Study of  Religions (2023)

20/4, kl. 16-18  
Daniel Andersson, Migration och kulturellförändring – ett bokprojekt  

25/5, kl. 16-18 
Henrik Bogdan & Göran Larsson, The Study of Religions in Sweden   (Bloomsbury) – ett bokprojekt

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet är ett samarrangemang mellan Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid GU.

Seminarieansvariga: Gustav Holmberg (Göteborgs universitet),
Per Lundin (Chalmers) och Jens Millkrantz (Chalmers).

 

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet VT23

Tid och plats om inte annat anges: torsdag 15.15-17.00 i seminarierum 2356, Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Vera Sandbergs Allé 8.

För Zoom-länkar och andra praktiska frågor, vänd er till Jens Millkrantz: jens.millkrantz@chalmers.se.

 

Tors 26 januari: Siegfried Evens, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH, presenterar ett kapitel ur sin kommande avhandling ”Streams, Steams, and Steels, A History of Nuclear and Non-Nuclear Risk Governance (1850–1990)”. Textunderlag rekvireras från Siegfried Evens, siegfried.evens@abe.kth.se, en vecka i förväg.

Tors 23 februari: Sarah Vorminder, Idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet, presenterar en text från sitt avhandlingsprojekt ”Den räta linjens hegemoni. Gränsdragningar under skiftesreformerna i Sverige ca. 1783–1864”. Textunderlag rekvireras från Sarah Vorminder, sarah.vorminder@kultur.lu.se, en vecka i förväg. OBS lokal: Humanisten, J675.

Tors 16 mars: Amy Bix, Department of History, Iowa State University, presenterar texten ”Encouraging Engineer Elsa and Astrophysicist Astrid: STEM Advocacy for Girls, 1965-Today”. Textunderlag rekvireras från Jens Millkrantz, jens.millkrantz@chalmers.se, en vecka i förväg.

Tors 11 maj: Linda Andersson Burnett, Idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, presenterar texten ”Instructing natural-historical travel: Linnaean natural history in Britain and its Empire c. 1750–1830”. Textunderlag rekvireras från Linda Andersson Burnett, linda.andersson- burnett@idehist.uu.se, en vecka i förväg. OBS lokal: Humanisten, J431.

Tors 1 juni: Henrik Björck, Idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet, presenterar texten ”Jägmästarna”. Textunderlag rekvireras från Henrik Björck, henrik.bjorck@lir.gu.se, en vecka i förväg. OBS lokal: Humanisten, J675.

Tidigmoderna seminariet är ett mångvetenskapligt och fakultetsgemensamt forum för forskare som på olika sätt studerar perioden från renässans till upplysning, men välkomnar alla som är intresserade av den tid som har kommit att kallas den tidigmoderna (ca 1400–1800).

Arbetsgruppen för Tidigmoderna seminariet tar gärna emot förslag och önskemål om kommande program. Mejla philip.lavender@lir.gu.se

 

VÅREN 2023

Poeten Schering Rosenhane. Nya textvittnen i gåtan Skogekär Bergbo

C664
8 juni 13.15–15.00

Vid detta seminarium presenterar och diskuterar Anna Blennow, docent i latin vid Institutionen för språk och litteraturer på GU, de nya textvittnen och källor som kan leda till lösningen på den litterära gåtan kring 1600-talspdeudonymen Skogekär Bergbo.

 

Melancholy in the Wilderness: From the Desert of the Church Fathers to the Early English Imaginaire

Zoom
26 april 15.15–17.00

Med Adam P. Kelly, doktorand i engelska vid University of Oxford.

This paper will present evidence for the profound effect of the Church Fathers upon the vernacular poetry of early England, paying special attention to the incorporation of their teachings within the imaginaire. I offer a re-examining of the Exeter Book manuscript as an exposition of the stages of the monastic life. The graphic detail that suffuses accounts of death in The Fortunes of Men at once speaks to the threat of nature and the prospect of God’s salvation, while the frigid voices that speak through The Wanderer become those of monks at various stages of the practical life. The formulaic Vainglory grows remarkable as a vessel for desert wisdom, and The Phoenix reveals an allegoric vision of the earthly paradise that approximates the purpose of a monk’s journey: theoria or knowledge of God’s kingdom. With the steps to transcendence plotted through the manuscript, we can account for the imaginative power that justifies acedia’s endurance as the sin of ‘sloth’ far beyond the Middle Ages.

Våren 2023 fokuserar vi på omorganisationen när Centrum för digital humaniora (CDH) förvandlas till Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH). Därför är seminarieverksamheten nerbantad, men vi ordnar ett större arrangemang, en temadag om ljudböcker den 31 mars. Mer information om denna hittar du här: Ljudboken! Materialitet • Lyssnare • Röst • Kritik

Vidare samarrangerar GRIDH ett par seminarier, nu närmast (den 2 mars) tillsammans med Karlgren-seminariet, då Mariana Zorkina föreläser om hur hon använt digitala metoder i studiet av kvinnor i Tangdynastins poesi. Mer information om detta arrangemang hittar du här: Women in Tang dynasty poetry: a computational perspective.

Fler arrangemang kommer annonseras under våren. Och till hösten räknar vi med ett mer normalt seminarieprogram igen.