Länkstig

Kristina Hermansson

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C650
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Kristina Hermansson

Presentation

Kristina Hermansson är filosofie doktor, docent och universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning mot barn- och ungdomslitteratur.

Forskningen är inriktad på:

* Bilderböcker

* Barns bilderboksreception

* Samtida prosa, främst svensk och nordisk

* Myndighetskommunikation och tystnadskultur

* Ideologi och litteratur

* Klass, genus och intersektionalitet

* Performativitet

* Spatialitet

Pågående forskning:

1. Skillnader i bedömning, hantering och förebyggande av allvarliga arbetsskador? Betydelser av normer och resurser relaterade till kön, födelseland och typ av arbete (2020-2023). Projektet är mångvetenskapligt och omfattar forskare från discipliner som medicin, arbetsvetenskap, sociologi och statsvetenskap. Mitt bidrag består av att genom aktgranskning studera kommunikationen kring arbetsskadeförsäkringen och risker i arbetslivet för att undersöka hur den försäkrades manifesterade tillgångar såsom utbildning eller kontakter kan påverka utfallet. Bakgrunden är en konstaterad snedfördelning vad gäller beviljandet av livränta. Jag gör också fokusgruppintervjuer och enskilda intervjuer. Projektet är finansierat av Forte, leds av Lotta Dellve.

2. Bilderboken i förskolan. Inom ramen för detta projekt undersöks hur bilderboken läses och användes i förskolan. Projektet bygger bland annat på fältstudier och intervjuer., och kan ses som en förlängning av projektet Norm-crit (se nedan) med fokus på läsning av bilderböcker överlag, i relation till jämlikhet och inkludering.

3. Att skriva Göteborg på kartan. Platsens betydelser i 2000-talslitteraturen är inriktat på nyare prosaskildringar av Göteborg. Mitt fokus ligger dels på skildringar av Göteborgskravallerna, dels på skildringar av förortsliv. Frågor om platsens betydelse för framställningen av sociala relationer och maktförhållande behandlas i detta projekt, som är ett samarbete med Åsa Arping och Olle Widhe. Projektet finansieras av stiftelsen Anna Ahrenbergs fond.

Avslutad forskning

På regeringens uppdrag medverkade jag att, tillsammans med forskare från bland annat juridik, medicin och statsvetenskap i en granskning av arbetsskadeförsäkringens handläggning, med fokus på jämställdhet mellan könen. Min uppgift bestod av att göra en normkritisk granskning av ett urval akter. Projektet löpte från hösten 2018 till våren 2019 och finansierades av IFS, Inspektionen för socialförsäkringen. Projektet låg till grunden för rapporten En jämställdhetsanalys av handläggningen av arbetsskadeförsäkringen (ISF 2019:10) och utmynnade också i artiklar.

.

Inom projektet Norm-crit. Ett nytt fält inom barnlitteraturen i Sverige undersöks vad som kommit att bilda ett eget område inom den svenska barnlitteraturen på 2000-talet, då förlag inriktade på att ge ut barnböcker som aktivt motverkar stereotyper såg dagens ljus. Projektet belyser normkritisk barnlitteratur, barnlitteraturutgivning och reception i Sverige. (tillsammans med Anna Nordenstam).

"Det goda livet. Samtida föreställningar om människan i arbete och familj" (tillsammans med Daniel Enstedt). I projektet studerades föreställningar om familj och arbetsliv som har kommit till uttryck i Sverige under 2000-talet. Genom att undersöka hur människan skildras och kategoriseras i olika typer av material som behandlar familj och arbete avser studien synliggöra centrala mönster som präglar dagens svenska samhälle. Dessa mönster analyserades utifrån ett maktkritiskt perspektiv för att granska normsystem, marginaliseringsprocesser och disciplineringseffekter. Studien avser bidra med en ökad förståelse för hur religiösa föreställningar och sociala normer alltjämt, men i nya former och på nya, ofta genomgripande sätt, inverkar på arbetslivet, familjelivet och de nära relationernas utformning med allt vad det innebär från barnuppfostran, arbetsliv och ekonomi till sexualitet och samlevnad. Trots att ideologiska, utopiska och religiösa tankeströmningar i hög grad har kommit att inverka på stora delar av det svenska samhället är detta fält påfallande lite utforskat. Projektet genomfördes inom ramen för Forskningsprogrammet Religion, kultur och hälsa och finansieras av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet

Undervisning

Jag undervisar på alla nivåer inom lärarutbildningen, från förskollärarprogrammet till ämneslärarutbildningen för blivande gymnasielärare. Jag undervisar även i ämnet teaterstudier och i barnlitteratur.

Övrigt

Koordinator på Centrum för genusforskning 2015-2017

2011-2014, teaterkritiker i Svenska Dagbladet.

Kulturskribent och kritiker i ett flertal olika tidskrifter och tidningar (sedan 1997)