Bild
Illustration av snöns växlande former i Olaus Magnus Historia de Gentibus Septentrionalibus (Historia om de nordiska folken), bok 1 kapitel 22 (1555).
Foto: [wikimedia commons]
Länkstig

Köld. Nordeuropeiska föreställningar om vinter, snö och is under den lilla istiden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2023 - 2026
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Kort beskrivning

Projektet utforskar vinter, snö och is i norr, under en historisk period som präglades av extrema väderförhållanden – den lilla istiden (ca 1550–1800). Hur representerades köldens olika aspekter i naturfilosofi, resedagböcker, konst och litteratur? Delprojekten närstuderar erfarenheter av och vetenskapliga rön om den svenska vintern under 1600- och 1700-talen, nydanande teorier om kyla inom tidigmodern naturfilosofi samt polarresenärers dramatiska möten med arktisk natur. Projektet aktiverar olika vetenskapsområden, men projektdeltagarna har sin hemvist i idéhistoria och estetik. Genom att brett kartlägga och undersöka föreställningar om kylans natur och verkningar i tidigmodern Nordeuropeisk kultur lovar projektet att ge nya perspektiv på köldens kulturella innebörd och därmed bidra till klimatets kulturhistoria.

Illustration av snöflingor.
Några av Carl Johan Wilckes avtecknade snöflingor, tryckt i anslutning till artikeln ”Rön och Tankar om Snö-figurers Skiljaktighet” i Kongl. Vetenskapsakademiens Handlingar 1761.
Foto: Bild ur KVAs handlingar från 1761.