Göteborgs universitet
Länkstig

Bygghantverk

Hantverkslaboratoriet dokumenterar god praktik och utvecklar efterfrågad kunskap inom traditionella byggmaterial och metoder i samverkan med professionella förvaltare och hantverkare inom kulturmiljövården. Våra samarbeten omfattar universitet, kulturarvsmyndigheter och -föreningar, små och medelstora företag och oberoende hantverkare inom området för bevarande av kulturarv och cirkulär ekonomi.

Nätverk inom byggnadsvård och bygghantverk

Byggnadsvårdsföretagen

Nätverken inom byggnadsvård och bygghantverk samarbetar i branschorganisationen Byggnadsvårdsföretagen. Byggnadsvårdsföretagen är ett nationellt samarbete mellan regionala föreningar och direktmedlemmar med företag specialiserade mot underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Medlemsföretag har tillsammans en stor bredd av specialistkompetens och fyller alla funktioner som marknaden efterfrågar; konservatorer, antikvariska konsulter, antikvarisk sakkunniga enligt PBL, arkitekter, materialproducenter, byggnadsvårdsbutiker, tekniska konsulter, specialiserade hantverksföretag och byggföretag med bred kompetens.

Målarkollegiet

Målerikollegiet är ett nätverk bestående av traditionella målare och små färgtillverkare. Yrkesverksamma i kollegiet gör och använder färgtyper som var vanliga fram till 1900-talets mitt. 

Foto: Arja Källbom

Nordic tar network

Nätverket Nordic Tar Network möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna. Nätverket samlar in och dokumenterar kunskap om tjära som sedan sprids till brukare, entreprenörer, förvaltare och beslutsfattare.

Stolpverk Norden

Stolpverk Norden är ett nätverk som främjar samarbeten, ett forum för utbyte av erfarenheter och en plattform där kompetensutvecklingen inom stolpverk kan öka. Föreningen bildades vid en konferens i Mariestad 2017 arrangerad av Hantverkslaboratoriet i samverkan med ett antal stolpverksbyggare.

Utbildning och examensarbeten

Institutionen för kulturvård, som Hantverkslaboratoriet är knutet till, ger den treåriga utbildningen bygghantverksprogrammet.

Läs om programmet och ta del av de examensarbeten som gjorts vid utbildningen.