Göteborgs universitet
Bild
bilden visar del av tjärad kyrkport
Foto: Arja Källbom
Länkstig

Tjära

Sedan flera år arbetar Hantverkslaboratoriet med frågor om tillgång, kvalitet och produktion av tjära. Det finns i Norden en minst 1000-årig tradition av att tillverka och använda tjära av Pinus sylvestris på träbyggnader. Efter andra världskriget försvagades kunskapen och traditionen bröts. Det finns många byggnader som än idag behöver underhållas genom tjärning med relativt täta intervaller. I nätverket Nordic Tar Network samlar vi intressenter från hela Norden kring dessa frågor.

Det finns i Norden en minst 1000-årig tradition av att tillverka och använda av tjära på träbyggnader. Det är i Norden furutjära framställd av Pinus Sylvestris som varit tradition. Efter andra världskriget försvagades kunskapen och traditionen bröts. Det finns många byggnader som än idag behöver underhållas genom tjärning med relativt täta intervaller. Främst handlar det om kulturhistoriska byggnader med tak och väggar av spån eller brädor.

Taktjärningsprojekt av kyrkor

Hantverkslaboratoriet har i uppdrag av Svenska kyrkan att följa och dokumentera pågående taktjärningsprojekt av kyrkor under 2019-2020. Under 2017-2018 har även ett antal ifyllda egenkontrollblanketter för tjärning samlats in. Detta material kommer att sammanställas i en rapport för att kunna användas i framtiden för utvärderingar och nya projekt.

Projekt

Under perioden 2021-2023 samverkar Hantverkslaboratoriet, Linköpings stift och Västerås stift i ett gemensamt tjärprojekt.

Nordic tar network

Om du som yrkesverksam inom kulturmiljövården vill ta del av denna kunskapsuppbyggnad är du välkommen att anmäla dig till det nordiska nätverket Nordic tar network.