Göteborgs universitet
Navigate to video: Tjärbränning i Norge
Video (20:00)
Tjärbränning i Norge
Bild
Länkstig

Nordic Tar Network - nätverk om nordisk tjära

Nätverket Nordic Tar Network möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna. Nätverket samlar in och dokumenterar kunskap om tjära som sedan sprids till brukare, entreprenörer, förvaltare och beslutsfattare.

Aktuellt

Nätverksträff 2024

Arbetet inom Nordic Tar Network fortlöper och planeringen för en ny nätverksträff 2024 pågår.

Foto: Mimmi Göllas

Målet en bred kunskapsbas

Trätjära har tillverkats i de nordiska länderna i mer än tusen år och är en viktig del av vårt gemensamma immateriella och materiella kulturarv. Både tjärtillverkningen och användningen av tjära kräver ingående kunskaper och erfarenheter om hantverket för att kunna fortleva. 

I nätverket står hantverket - framställningen av tjära och metoderna för tjärstrykning - i fokus. Målet är en bredare kunskapsbas hos alla involverade.

Bakom nätverket Nordic Tar Network står från Finland Museiverket och Föreningen Leve tjäran, från Norge Norsk Fortidsminnesförening, Riksantikvarien genom Norsk folkemuseum samt Norska kyrkan KA och från Sverige Svenska kyrkan nationellt genom Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet, flera stift samt Riksantikvarieämbetet. Under 2020 anslöt sig även Ålands landskapsregering och friluftsmuseet i Estland till nätverket.

Bild
Människor som står uppradade mot en husvägg, foto.
Tjärseminarium på Åland 2022.
Foto: Markus Stara

Flygande start för nätverket

Nordic tar network hade under åren 2017-2019 nätverksstöd av Nordisk kulturkontakt för att kunna anordna sex träffar i de tre länderna. Det var gav nätverket en flygande start och många frågor har varit uppe till diskussion. Om du vill ta del av de sex konferensrapporter som sammanställts är du välkommen att höra av dig till craftlab@conservation.gu.se