Göteborgs universitet
Bild
Östarp i Skåne
Våra värdefulla kulturlandskap har formats av tidigare generationers brukande. Brukandet har förändrats över tid, och anpassats till vilka redskap och andra insatsmedel som har funnits tillgängliga.
Länkstig

Kulturlandskap

Att sköta och utveckla kulturlandskapets historiska och biologiska värden kräver praktisk kunskap. Hantverkslaboratoriet arbetar med att dokumentera, utveckla och förmedla kunskap om traditionell skötsel – och om moderna metoder och redskap som efterliknar den traditionella skötseln och ger likvärdiga avtryck i landskapet. Olika aspekter av hållbarhet är centrala, liksom en helhetssyn på förvaltningen av landskapet.

Kunskapsområden

Här hittar du de områden inom kulturlandskap där Hantverkslaboratoriet driver verksamhet.

Nätverket Svenska kulturlandskap

Nätverket Svenska kulturlandskap samlar sedan många år både yrkesverksamma och andra som sköter marker med höga natur- och kulturvärden. Nätverket drivs gemensamt av Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet under ledning av en landskapsvårdskoordinator.

Mer verksamhet inom kulturlandskap

Kulturlandskapet en viktig resurs i samhällsutvecklingen

Kulturlandskapet är till stora delar format av tidigare markanvändning. Kulturhistoriskt värdefulla landskapsavsnitt sammanfaller ofta med markområden präglade av höga naturvärden. Biologiskt kulturarv och biologisk mångfald går hand i hand.

Nytt projekt om svenska kulturlandskap

I det nystartade projektet Utvecklande skötsel av svenska kulturlandskap utforskar vi tillsammans med yrkesverksamma landskapsvårdare olika aspekter av samlat brukande och brukande av olika markslag.

Gästhantverkarprojekt

Hantverkslaboratoriet bedriver gästhantverkarprojekt inom kulturlandskap, bygghantverk  och trädgård. 

Utbildningar och examensarbeten

Institutionen för kulturvård ger utbildningen trädgårdens och landskapsvårdens hantverk. Läs om utbildningen och ta del av de examensarbeten som gjorts vid utbildningen.

Riksantikvarieämbetet om kulturlandskap

Här hittar du mer information om kulturlandskap från Riksantikvarieämbetet.