Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Foto: Fabian Mebius
Länkstig

Kulturlandskap

Kulturlandskapet är till stora delar format av tidigare markanvändning. Kulturhistoriskt värdefulla landskapsavsnitt sammanfaller ofta med markområden präglade av höga naturvärden. Biologiskt kulturarv och biologisk mångfald går hand i hand.

Video (11:05)
Lieslåtter och traditionell hässjning i Orsa

Att sköta och utveckla kulturlandskapets historiska och biologiska värden kräver praktisk kunskap. Hantverkslaboratoriet arbetar med att dokumentera, utveckla och förmedla kunskap om traditionell skötsel – och om moderna metoder och redskap som efterliknar den traditionella skötseln och ger likvärdiga avtryck i landskapet. Olika aspekter av hållbarhet är centrala, liksom en helhetssyn på förvaltningen av landskapet. Kulturlandskapet utgör en viktig resurs i samhällsutvecklingen.

I det nystartade projektet Utvecklande skötsel av svenska kulturlandskap utforskar vi tillsammans med yrkesverksamma landskapsvårdare olika aspekter av samlat brukande och brukande av olika markslag.

Nätverket Svenska kulturlandskap samlar sedan många år både yrkesverksamma och andra som sköter marker med höga natur- och kulturvärden. Nätverket drivs gemensamt av Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet under ledning av en landskapsvårdskoordinator.

.