Göteborgs universitet
Bild
guldtackor som symbol för att det finns medel att söka

Sök medel

Centre for Retailing (CFR) stödjer utveckling av forskningsprojekt med hjälp av stipendier, planeringsbidrag och medfinansiering.

Målsättningen med de olika formerna av ekonomiskt stöd är att attrahera skickliga forskare som vill studera områden som är intressanta för handeln, att ge forskare möjlighet att initiera och genomföra relevanta projekt av hög vetenskaplig kvalitet samt att öka forskarnas möjligheter att engagera sig i internationell forskningssamverkan.

Projekt som får stöd ingår naturligt som del i CFR forskningsmiljö kring handeln. Avrapportering av projekten sker bland annat genom att de presenteras på öppna seminarier och i olika former av vetenskaplig publicering.