Göteborgs universitet
Bild
5-15 hemsida
Länkstig

5-15-R (FTF-R)

Fem till Femton-R-formuläret (FTF-R) är en föräldra- och lärarintervju som skapades 1990-talet av forskare och kliniskt verksamma i de nordiska länderna.

Om frågeformuläret FTF-R

Fem till Femton-R-formuläret (FTF-R) är en föräldra- och lärarintervju som skapades 1990-talet av forskare och kliniskt verksamma i de nordiska länderna. Ursprungligen hette formuläret Fem till Femton (FTF) (Kadesjö et al., 2004) och utarbetades för barn i åldrarna 5–15 år. Det har sedan utvecklats och reviderats och heter nu Fem till Femton-R (FTF-R) och efter en ny normeringsstudie (Lambek & Trillingsgaard, 2015) täcker det åldersgruppen 5–17 år. FTF-R är till för utredning av utvecklingsavvikelser samt beteendeproblematik och belyser barnets utveckling inom flera olika viktiga områden. Olika yrkesgrupper får använda formuläret, men resultattolkning bör ske i samråd med psykolog och läkare.

Föräldrar och lärare kan besvara FTF-R genom att fylla i ett pappersformulär som utredaren hämtar via GNC:s hemsida eller via www.5-15.org. Svaren från förälder och lärare kan fackpersoner, som är godkända som användare, fylla i på nätet (www.5-15.org). Då får utredaren tillgång till resultatredovisningen med en grafisk översikt av hur föräldrar eller lärare besvarade formulären. Föräldrar respektive lärare kan också besvara formulär på nätet genom att använda tidsbegränsade koder som de får sig tillsända från utredaren.

Kontakta oss

Om du har frågor kring användning av 5-15-R formuläret kontakta 

Björn Kadesjö Bjorn.kadesjo@@gnc.gu.se

 

Hur beräknas FTF-R?

Fem till Femton-R-formuläret (FTF-R) består av 181 frågor i form av påståenden som besvaras med svarsalternativen 0=”Stämmer inte”, 1=”Stämmer ibland/ i viss mån” och 2=”Stämmer bra”.

Uppgifterna är fördelade på 8 domäner (områden): motorik, exekutiva funktioner (inklusive uppmärksamhet), perception, minne, språk, inlärning, social kompetens, psykiska problem. Flertalet domäner är i sin tur indelade i två eller flera subdomäner.

Det finns dessutom så kallade ”påverkansfrågor” efter varje domän, i vilka föräldrarna får göra en övergripande sammanfattning huruvida barnets beteende skapar svårigheter i vardagen.
Avslutningsvis får föräldrar med fri text beskriva de eventuella problem hos sitt barn som de oroar sig mest över samt beskriva sitt barns starka sidor. Vid ifyllandet ska föräldrar utgå från barnets beteende under de tre senaste månaderna.

 

Hur är FTF-R validerat?

Fem till Femton (FTF-R) är normerat (Kadesjö et al., 2004) och har uppvisat god validitet och reliabilitet i flera studier (Kadesjö et al., 2004; Korkman et al., 2004; Bohlin & Janols, 2004). Aktuella normer för föräldraformuläret av FTF-R baseras på ca 4 000 slumpvis utvalda danska föräldrars svar 2011 till 2013 (Lambek & Trillingsgaard, 2015). Normerna för lärarformuläret baseras på ca 1 500 formulär besvarade av danska lärare. För dessa barn fanns också svar från föräldrar så att resultaten från föräldra- och lärarformulär kunde jämföras.

Finns det gränsvärden? 

Resultaten som erhålls via www.5-15.org visar svaren på varje fråga och även median, medelvärde, standardavvikelse och 90:e och 98:e percentilen för varje domän och subdomän. Dessutom som en graf där domän-/subdomänresultaten relateras till normmaterialet. Det åskådliggörs genom att resultat som hamnar inom grafens gröna fält ligger inom 90:e percentilen för ”normgruppen”, resultat inom gula området 90:e till 98:e percentilen (förekomst av problem) och grått över 97:e percentilen (förekomst av klara problem).

Krav på användare av FTF-R:

För att bli godkänd som användare av 5-15-R, måste man uppge vad man har för kompetens, i vilket sammanhang man avser använda formuläret, samt godkänna de etiska förutsättningarna som gäller för formuläret. Det förutsätts att användare har grundutbildning på högskolenivå inom pedagogik, medicin eller psykologi och att man arbetar i team med uppgift att utreda svårigheter hos barn. Man ska ha goda kunskaper om barns normala utveckling och avvikelser i denna. Man måste ha grundläggande kunskap om statistik för att kunna tolka resultat och vara medveten om instrumentets möjligheter och begränsningar. Inom den utredande verksamheten är det viktigaste att teamet har den nödvändiga kompetensen för att tolka resultaten av 5-15-R. Andra personer kan lägga in data men resultat och beräkningar måste tolkas och värderas av personer med kompetens för detta.

När du godkänts som användare får du användarnamn och lösenord för 5-15-R som är personligt. Om ett lösenord delas med en kollega för att man ska kunna ha gemensam insyn i olika ärenden, står man själv ansvarig för hur det används. Lösenordet bör bytas ut med jämna mellanrum.
Den information som framkommer är konfidentiell och svensk lag om sekretess liksom arbetsplatsens regler för hantering av konfidensskyddad information gäller.

När du ansöker om ett användarkonto på www.5-15.org, ska du ge din professionella e-postadress, inte en privat e-postadress (som @hotmail.com- eller @gmail.com-adresser).

Bohlin, G., & Janols, L. O. (2004). Behavioural problems and psychiatric symptoms in 5–13 year-old Swedish children—a comparison of parent ratings on the FTF (five to fifteen) with the ratings on CBCL (child behavior checklist). European child & adolescent psychiatry, 13(3), iii14-iii22.

Kadesjö B, Janols L-O, Korkman M, Mickelsson K, Strand G, Trillingsgaard A, et al. The FTF (Five to Fifteen): the development of a parent questionnaire for the assessment of ADHD and comorbid conditions. European child & adolescent psychiatry. 2004;13(3):iii3-iii13.

Korkman, M., Jaakkola, M., Ahlroth, A., Pesonen, A. E., & Turunen, M. M. (2004). Screening of developmental disorders in five-year-olds using the FTF (Five to Fifteen) questionnaire: a validation study. European Child & Adolescent Psychiatry, 13(3), iii31-iii38.

Lambek R, Trillingsgaard A. Elaboration, validation and standardization of the five to fifteen (FTF) questionnaire in a Danish population sample. Research in developmental disabilities. 2015;38:161-70.

Föräldraformulär (5-17 år)

* Den ryska versionen är ännu inte uppdaterad till 5-15-R-standard.

Lärarformulär (5-17 år)

NYTT 2017: Databasen innehåller nu normdata baserat på lärares svar så som föräldrars. Frågeformulär kan utvärderas i enlighet med detta.