Länkstig

Catharina Carlsson

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Catharina Carlsson

Catharina Carlsson, universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, filosofie doktor i socialt arbete, socionomexamen, magister i folkhälsovetenskap samt en vidareutbildning i hästunderstödda interventioner/ridterapi 45 högskolepoäng vid Mittuniversitetet.

AVSLUTADE FORSKNING & UTVÄRDERINGSPROJEKT

Den 31 maj 2017 disputerade jag med min avhandling; Hästunderstött socialt arbete - ett samtalsrum med potentiella möjligheter för ungdomar med självskadebeteenden och deras personal. Därefter genomfördes ett forskningsprojekt som fokuserade på främjande elevhälsoarbete för elever på grundsärskola med mål att förbättra kommunikation och motorik med hjälp av ridterapi. Har tidigare genomfört utvärderingsuppdrag åt Nybro kommun Mejan Goes Hype - förebyggande och främjande insatser för unga samt ett projekt för att utveckla drogfria mötesplatser.

FORSKNINGSINTRESSE

Jag är främst intresserad av samspelet mellan människors tankar, känslor och relationer respektive deras sociala situation utifrån ett skydds- respektive riskperspektiv. Önskar bedriva forskning om sambanden mellan människans kropp, psyke och sociala sammanhang där jag ser ett behov av att problematisera diagnostiseringar. Hur vi ser på hälsa respektive ohälsa på individ, grupp och samhällsnivå kan inverka på såväl forskning och praktiskt socialt förändringsarbete. Nyfikenheten har varit min drivkraft när jag studerat hur socialt förändringsarbete bedrivs. Vägval som att samforska med professionella och klienter för att få en bild av hur de påverkas i det sociala förändringsarbetet har lett fram till en önskan om att utveckla forskningsmetoder för att studera implicit kunskap/tyst kunskap.

UNDERVISNING

Vid Linnéuniversitetet där jag varit verksam som adjunkt och lektor i Socialt arbete i tio år har jag utöver att jag undervisat på Socionomprogrammet utvecklat och bedrivit utbildningar i hästunderstött socialt arbete på 7,5 respektive 15 högskolepoäng. Vidare har jag handlett socionomer, psykologer, psykoterapeuter, pedagoger, beteendevetare m.fl. som bedriver hästunderstödda interventioner i personlig professionell utveckling. Har genom åren undervisat på samtliga nivåer på socionomprogrammet och handlett B-, C-uppsatser. Har främst varit ansvarig och undervisat på den verksamhetsförlagda utbildningen på termin 5 samt varit ansvarig och undervisande lärare för momentet Personlig Professionell Utveckling (PPU) vid Linneuniversitetet. Vid Linköpings universitet var jag främst kursansvarig för kursen Professionalitet, etik och samverkan i socialt arbete, 15 hp på termin 4 och undervisande lärare på momentet Professionelt Förhållningssätt PFS. Under samtliga år som undervisande lärare har kommunikation, bemötande och konflikthantering varit mina styrkor då jag vidareutbildat mig i dessa områden och aktivt arbetat med dem och forskat om dem i socialt arbete.

ERFARENHETER

Efter min examen i juridik vid Uppsala Universitet arbetade jag med hästar inom Kriminalvården. Har till och från arbetat inom Kriminalvården för att bibehålla kontakten med verksamhetsfältet. Vidare har jag tagit emot ungdomar/unga kvinnor med mental ohälsa som familjehem som ett led i att ha kvar kontakten med praktiskt socialt arbete. Anlitas även internationellt som sakkunnig beträffande utbildningar i hästunderstödda interventioner exempelvis av NOKUT i Norge och som reviewer i tidskrifter som Veterinary Science, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.