Göteborgs universitet

Fortbildningsinstitutet

För dig som har som yrke att arbeta med konflikter i arbetslivet

Sektionen Fortbildningsinstutet riktar sig till de som arbetar professionellt med arbetsplatskonflikter, alltså främst organisationskonsulter och beteendevetare vid företagshälsovården. Det förutsätts att du redan har en god utbildning och erfarenhet med konflikthantering. Här ges ingen allmän introduktion till hur man som tredjepart kan arbeta med konflikter i arbetslivet, utan endast kompletterande material som kan tjäna som inspiration och påbyggnad.

Utdrag ur "Handbok i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister"

Här finns två kapitel ur Thomas Jordans Handbok i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister, som gavs ut hösten 2014. De två kapitlen som länkas här redovisar resultaten av en studie finansierad av AFA Försäkring om hur svenska organisationskonsulter arbetar med konfliktuppdrag vid arbetsplatskonflikter. Studien syftade till att inventera vilka förändringsteorier konsulter använder sig av när de mobiliserar konfliktparterna till att medverka konstruktivt i en konfliktlösningsprocess. Kapitel 4 beskriver 18 strategier som i olika kombinationer används av konsulter, medan kapitel 11 innehåller 10 fallberättelser som konkret beskriver olika tillvägagångssätt. 

Kapitel 4: Att mobilisera parterna till medverkan i konfliktlösning

Kapitel 11: Fallberättelser 

 

Arbetsredskap

Matris för val av interventionsstrategi
Här en matris som konfliktkonsulten kan använda för att identifiera lämpliga interventionsstrategier i arbetsplatskonflikter.

Användning av arbetsblad i arbete med klienter
Arbetsbladen Se din konflikt och Att reda ut bidragande orsaker till konflikten som finns i sektionen Akutmottagningen kan användas när du som konsult arbetar med enskilda klienter eller grupper. Du kan givetvis använda dem ett och ett eller flera tillsammans i de kombinationer som passar din situation. T.ex. lämpar sig Se din konflikt 6: Arbetsplatsen (pdf) väl för att låta personalen på en arbetsplats själva diagnosticera sin organisation. Var och en får då efter instruktioner från dig färglägga sitt eget arbetsblad, sedan sätter man upp alla bladen på väggen och diskuterar det mönster som utkristalliserar sig.

Kartläggningar som metod att behandla arbetsplatskonflikter (pdf)
I denna skrift av Thomas Jordan, Ulla Bäckmark och Elizabeth Frey görs en konstruktivt kritisk genomgång av hur kartläggningar används som metod för interventioner i arbetsplatskonflikter. Med "kartläggning" menas här att konsulten genomför intervjuer med parterna och/eller en enkät och sammanställer en muntlig och/eller skriftlig rapport om sakernas tillstånd.

Checklista för genomgång av organisationens konfliktpotential
Denna checklista, som hör till sektionen Konsultfirman, är givetvis lämpad även för organisationskonsultens arbete med att diagnosticera en organisation.

Om hur individer umgås med sina konfliktupplevelser
Jag och min kollega Titti Lundin har genomfört ett forskningsprojekt om skillnaderna i hur individer varseblir, tolkar och hanterar arbetsplatskonflikter. Rapporten från detta projekt redovisar ingående vari de individuella skillnaderna består och vilka konsekvenser de får för hur individen hanterar sina upplevelser. Bland de teman som behandlas finns även "konfliktmandalat," olika typer av motpartsbilder, olika former av lärande genom konflikterfarenheter samt en "läroplan" i fyra steg för utvecklingen av färdigheter i samband med konflikter. Rapporten använder många citat ur intervjuer och även en hel intervju med en osedvanligt medveten person. Här finns mycket användbart material för er som arbetar professionellt med konflikter.

Att varsebli, tolka och hantera konflikter på arbetsplatsen. Vägar att synliggöra våra utvecklingsmöjligheter (pdf)


Artiklar om konflikthantering av Friedrich Glasl

Jag är mycket glad att kunna presentera tre artiklar av den österrikiske organisationskonsulten Friedrich Glasl. Glasl har skrivit flera böcker om konflikthantering och organisationsutveckling, bl.a. det absoluta standardverket om konflikthantering i organisationer, Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater (Bern: Paul Haupt Verlag, 1999). Tyvärr finns denna mycket gedigna bok inte utgiven på vare sig svenska eller engelska. Glasl har dock skrivit en bok riktad till allmänheten som också kommit ut i en engelsk upplaga: Confronting Conflict. A first-aid kit for handling conflict (Stroud: Hawthorne Press, 1999).

Här publiceras, med vänligt tillstånd av Friedrich Glasl och René Kemm, tre av Glasls artiklar som tar upp olika sidor av konflikthantering i organisationer.

Interventionsstrategier för heta och kalla konflikter på mikro- och mesosocial nivå (pdf)

Polaritet och rytm i konflikthanteringen (pdf)

Användningsområden för olika medlingsformer: En modell för situationsanpassning (pdf)


Material inom andra sektioner som är relevant för organisationskonsulten

Det finns mycket material i de andra sektionerna som kan vara värdefullt för en konsult. Det gäller i synnerhet texterna i Konfliktakademien, t.ex.

Konfliktkunskapens ABC

Konflikters eskalation

Brist på självinsikt: En viktig orsak till elakartade konflikter

Samarbete, dominans och kamp på liv och död - Nio interaktionsformer för att hantera delade meningar

Medling som konflikthanteringsmetod

Jag rekommenderar i synnerhet de två första texterna, eftersom de presenterar begrepp och modeller som underlättar konfliktdiagnosen.

Konfliktakademien finns förutom de ovan nämnda arbetsbladen även annat material som kan vara till nytta för konsulten.