Göteborgs universitet

Konsultfirman

För dig som har ansvar för att din organisation hanterar konflikter konstruktivt Denna sektion riktar sig främst till chefer med personalansvar samt personer som arbetar med organisationsutveckling i sina egna organisationer.

Artiklar

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats?
Ställ diagnos och diskutera med hjälp av ett enkelt instrument (pdf)
Här finner du ett formulär som kan användas för att utvärdera samarbetskulturen på en arbetsplats. Materialet lämpar sig bäst för arbetsgrupper som är beroende av ett väl fungerande samarbete, d.v.s. man har mycket med varandra att göra i arbetsvardagen. Instrumentet handlar om hur väl samarbetet på din egen arbetsplats stämmer med den ideala problemlösande samarbetskulturen.
Om du får problem med att skriva ut figuren i ovanstående pdf-fil kan du pröva att öppna och skriva ut denna bildfil i stället: Samarbetsblomman

Att främja en robust samarbetskultur - ett projekt för att utveckla konstruktiva konflikthanteringssystem (pdf)
Den länkade skriften är slutrapporten i ett metodutvecklingsprojekt om att bygga robusta samarbetskulturer i företag och andra organisationer. Fem företag som var medlemmar i arbetsgivarorganisationen KFS fick under en tvåårsperiod stöd av projektledarna i att kartlägga sig själva och vidareutveckla sin strategi för att bygga en robust samarbetskultur. Rapporten redovisar hur man kan arbeta med organisationsutveckling på detta område. Författare är Karin Lindgren och Thomas Jordan.

Behöver din organisation utveckla sitt konflikthanteringssystem? (pdf)
Varje organisation har mer eller mindre överlagda former för att hantera de mellanmänskliga problem och konflikter som dyker upp inom organisationen. De allra flesta organisationer har mycket att vinna på att se över och utveckla sin konflikthantering. I USA blir det allt vanligare att företag, myndigheter och andra organisationer inför konflikthanteringssystem (ibland kallade DSD, Dispute Systems Design). Ett konflikthanteringssystem är en samlad policy för att förebygga och ta hand om konflikter på konstruktiva sätt. Även mindre organisationer kan införa konflikthanteringssystem, t.ex. genom att träffa avtal med företagshälsovården om de tjänster man inte har resurser att hålla sig med i egen regi.

Checklista för organisationens konflikthanteringssystem (pdf)
Som ett komplement till artikeln ovan finns här en checklista som kan användas för att kartlägga vilka resurser organisationen har och borde ha för att förebygga och hantera arbetsplatskonflikter.

Checklista för organisationsdiagnos

Här finner du en lättanvänd metod för att kartlägga arbetsplatsens/organisationens hälsotillstånd ur konfliktsynpunkt. Genom att fylla i en kartbild av organisationens olika funktioner med röd och grön färgpenna kan man snabbt få en överblick över de källor till konflikter som är inbyggda i organisationens struktur och strategier.

Att bli en medveten chef (pdf)
Artikeln presenterar och förklarar ett instrument, Konfliktmandalat, som personer i chefsposition kan använda för att identifiera potentialen för utveckling av mer medvetenhet om vad som pågår i den egna organisationen. Konfliktmandalat kan, om det används enligt instruktionerna, ge en god bild av vilka dimensioner av arbetsplatsen, medarbetare, den egna personen samt de pågående händelserna som är synliga respektive osynliga för dig i din roll som chef.

Att samtala om ämnen som väcker starka känslor (pdf)
En del samtal som chefer måste föra med medarbetare kräver mod och skicklighet om resultatet ska bli gott. Här finner du en korfattad översikt över saker du bör tänka på när du som chef ska träffa en medarbetare för att samtala om frågor som kan väcka starka känslor, t.ex.ilska, harm och förtvivlan. Se även den externa länken: Att tänka på vid samtal om svåra frågor (Enheten för personal- och organisationsutveckling vid Umeå universitet.)

Skonsamma överkörningar (pdf)
Ibland är det nödvändigt att fatta beslut som andra inblandade uppfattar som överkörningar. Man kan dock undvika en rad negativa följder av sådana händelser genom att vara omsorgsfull med genomförandet av överkörningarna.

Drömchefen. Ett utvecklingspsykologiskt perspektiv
Här tecknas ett porträtt av drömchefen Margareta, som förkroppsligar åtta önskvärda kvaliteter hos den Gode Chefen. Drömchefen är här sedd ur utvecklingspsykologiskt perspektiv, vilket innebär att de punkter som tas upp bara avspeglar vissa typer av kvaliteter.

Integrativ problemlösning. En visionslogisk metod för arbete med svårlösta samhällsproblem (pdf)
Här ges en kortfattad introduktion till en metod som är lämplig för att bearbeta komplexa samhällsproblem, i synnerhet sådana där stora skillnader i synsätt mellan olika läger försvårar utvecklingen av effektiva åtgärdsstrategier. Metoden kan användas i projektgrupper, på seminarier och på arbetskonferenser.

Skicklig och oskicklig hantering av samarbetsfriktioner på vårdarbetsplatser. Åtta korta scenarier för gruppdiskussioner (pdf)
Inom ramen för ett forskningsprojekt om samarbete och konflikthantering inom vårdsektorn har jag valt ut åtta exempel på situationer som kan utvecklas till konflikter. De korta fallbeskrivningarna är försedda med diskussionsfrågor och kan användas under utbildningsdagar och liknande som utgångspunkt för samtal om hur samarbetskulturen kan utvecklas.

Artiklar

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? (PDF)
Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Samarbetsinstrument.
Samarbetsblomman (PDF)
Bild på olika samarbetsverktyg i form av en blomma.
Att främja en robust samarbetskultur (PDF)
KFS Rapport Att främja en robust samarbetskultur - ett projekt för att utveckla konstruktiva konflikthanteringssystem
Behöver din organisation utveckla sitt konflikthanteringssystem? (PDF)
Behöver din organisation utveckla sitt konflikthanteringssystem? Nya koncept för att hantera konflikter
Checklista för kartläggning av arbetsplatsens konflikthanteringssystem (PDF)
Checklista för kartläggning av arbetsplatsens konflikthanteringssystem
Organisationsdiagnos: Instruktioner för checklista och arbetsblad (PDF)
Organisationsdiagnos: Instruktioner för checklista och arbetsblad
Att bli en medveten chef (PDF)
Att bli en medveten chef
Att samtala om ämnen som väcker starka känslor (PDF)
Att samtala om ämnen som väcker starka känslor, checklistasamtal
Skonsamma överkörningar (PDF)
Skonsamma överkörningar
Drömchefen (PDF)
Drömchefen. Ett porträtt ur ett utvecklingspsykologisk perspektiv
Integrativ problemlösning (PDF)
Integrativ problemlösning
Skicklig och oskicklig hantering av samarbetsfriktioner på vårdarbetsplatser (PDF)
Skicklig och oskicklig hantering av samarbetsfriktioner på vårdarbetsplatser, åtta fallbeskrivningar