Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Om oss

Segerstedtinstitutet inrättades vid Göteborgs universitet den första juli 2015 genom beslut av rektor. Ursprunget till Segerstedtinstitutet står att finna i ett mångårigt samarbete mellan Göteborgs universitet och Kungälvs kommun i arbetet mot rasistiska och våldsutövande subkulturer.

Segerstedtinstitutets uppdrag enligt regleringsbrevet

Institutets uppdrag är att bidra till kunskapsutveckling kring preventivt arbete mot våldsutövande ideologier, strukturer samt rasistiska organisationer.

Som ett nationellt resurscentrum ska Segerstedtinstitutet sprida kunskaper om hur, när och varför ideologiskt motiverade våldsutövande subkulturer uppstår. Institutet ska verka för systematiskt arbete bland barn och ungdomar för att förhindra och motverka uppkomsten och reproduktionen av dessa miljöer. I detta arbete ska institutet samverka med offentliga institutioner och civilsamhällets organisationer.

Segerstedtinstitutets arbete

Segerstedtinstitutet arbetar med tre huvudsakliga områden–forskning, utbildning och samverkan–inom ramen för Göteborgs universitets ambition att bidra till social innovation. Inriktningen innebär att ingen av delarna är överordnad de andra och det är genom synergier mellan dessa som bidraget till sociala innovationer stärks. Ni kan läsa mer om de tre huvudområdena i flikarna till vänster.

Segerstedtinstitutets forskning, utbildning och samverkan fokuserar ett antal kunskapsområden, och det är kring dessa som institutet har som ambition att vara en nationell och internationellt betydande aktör. Nedan beskrivs dessa kortfattat. 

Undervisning och lärande om Förintelsen och förebyggande arbete mot antisemitism (Teaching and learning about the Holocaust and preventing anti-Semitism)

Segerstedtinstitutet bedriver omfattande forskning om hur hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser designas, genomförs och med vilka effekter på deltagande individer. I de två universitetskurser som institutet erbjuder är undervisning och lärande om Förintelsen och dess minnesplatser centrala teman. Med bas i ett samarbetsavtal mellan Yad Vashem och Segerstedtinstitutet, genomförs också avancerad fortbildning för svenska lärare och annan pedagogisk personal på plats i Jerusalem.

Inträde och utträde från extremistiska miljöer

Segerstedtinstitutet har beviljats betydande forskningsmedel för studier av inträde och utträde ur högerextremistiska miljöer, och forskning kring detta område utgör en särskild spetskompetens bland flera av institutets forskare. Vidare samarbetar institutet med organisationer, både offentliga och från civilsamhället, i ett antal projekt för att öka förståelsen kring varför så många individer från Sverige anslöt sig till militanta islamistiska gruppering i Syrien/Irak, samt hur anhöriga till dessa individer kan få stöd och hjälp.

Samhällets insatser för att förebygga våldsutövande extremism

Ett annat centralt tema i Segerstedtinstitutets verksamhet är förståelsen för och utvecklandet av internationella, nationella och lokala insatser för att förebygga våldsutövande extremism. I en rad publikationer har Segerstedtinstitutets forskare kartlagt och analyserat sådant förebyggande arbete. Dessa kunskaper omsätts sedan till stöd för myndigheter, kommuner, civilsamhälle och näringslivsaktörer.