Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Om oss

Segerstedtinstitutet inrättades vid Göteborgs universitet den första juli 2015 genom beslut av rektor. Ursprunget till Segerstedtinstitutet står att finna i ett mångårigt samarbete mellan Göteborgs universitet och Kungälvs kommun i arbetet mot rasistiska och våldsutövande subkulturer.

Segerstedtinstitutets uppdrag

Institutets uppdrag är att bidra till kunskapsutveckling kring preventivt arbete mot våldsutövande ideologier och strukturer samt rasistiska organisationer.

Som ett nationellt resurscentrum ska Segerstedtinstitutet sprida kunskaper om hur, när och varför ideologiskt motiverade våldsutövande subkulturer uppstår. Institutet ska verka för systematiskt arbete bland barn och ungdomar för att förhindra och motverka uppkomsten och reproduktionen av dessa miljöer. I detta arbete ska institutet samverka med offentliga institutioner och civilsamhällets organisationer.

Segerstedtinstitutets arbetsuppgifter

Segerstedtinstitutet kommer att arbeta inom tre huvudsakliga områden inom ramen för Göteborgs universitets ambition att bidra till social innovation. Inriktningen innebär att ingen av delarna är överordnad de andra och det är genom synergier mellan dessa som bidraget till sociala innovationer stärks.

  • Främja och stimulera forskning och utvecklingsarbete

Uppdraget innebär att aktuell och relevant forskning kontinuerligt sammanställs och görs tillgänglig för så väl forskare som praktiker. En konsekvens av denna arbetsuppgift är att institutet bidrar till att belysa inom vilka områden det finns behov av kunskaper och där forskning bör initieras.

  • Utbildning

Universitetets viktigaste mekanism för att föra ut och sprida kunskaper i samhället är genom utbildning. Segerstedtinstitutet bygger sin verksamhet på den bredd av kompetenser som finns inom universitet. En sådan mångvetenskaplig förankring bidrar till en bred och djup förståelse för det fenomen som institutet arbetar med och som ska omsättas i kompetenshöjande utbildning.

  • Samverkan

Ansvaret för förebyggande arbete inom institutets verksamhetsområde finns huvudsakligen hos kommuner, vilka är primäraktörer för merparten av preventionsarbetet. Segerstedtinstitutet samverkar med kommuner, myndigheter och civilsamhällesorganisationer och genom detta uppkommer insikter om hur lokala förutsättningar påverkar implementering av kunskaper och metoder. Samverkan sker också med andra lärosäten och internationella forskningsmiljöer.