Göteborgs universitet
Länkstig

Om oss

Segerstedtinstitutet inrättades vid Göteborgs universitet den första juli 2015 genom beslut av rektor. Ursprunget till Segerstedtinstitutet står att finna i ett mångårigt samarbete mellan Göteborgs universitet och Kungälvs kommun i arbetet mot rasistiska och våldsbejakande subkulturer.

Segerstedtinstitutets uppdrag enligt regleringsbrevet

Institutets uppdrag är att bidra till kunskapsutveckling kring preventivt arbete mot våldsbejakande ideologier, strukturer samt rasistiska organisationer.

Som ett nationellt resurscentrum ska Segerstedtinstitutet sprida kunskaper om hur, när och varför ideologiskt motiverade våldsbejakande subkulturer uppstår. Institutet ska verka för systematiskt arbete bland barn och ungdomar för att förhindra och motverka uppkomsten och reproduktionen av dessa miljöer. I detta arbete ska institutet samverka med offentliga institutioner och civilsamhällets organisationer.

Segerstedtinstitutets arbete

Segerstedtinstitutet arbetar med tre huvudsakliga områden – forskning, utbildning och samverkan – inom ramen för Göteborgs universitets ambition att bidra till social innovation. Inriktningen innebär att ingen av delarna är överordnad de andra och det är genom synergier mellan dessa som bidraget till sociala innovationer stärks. Ni kan läsa mer om de tre huvudområdena i flikarna till vänster.

Segerstedtinstitutets forskning, utbildning och samverkan fokuserar ett antal kunskapsområden, och det är kring dessa som institutet har som ambition att vara en nationell och internationellt betydande aktör. Nedan beskrivs dessa kortfattat. 

Undervisning och lärande om Förintelsen

Segerstedtinstitutet bedriver omfattande forskning om hur hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser designas, genomförs och med vilka effekter på deltagande individer. I två av de tre universitetskurser som institutet erbjuder är undervisning och lärande om Förintelsen och dess minnesplatser centrala teman. Med bas i ett samarbetsavtal mellan Yad Vashem och Segerstedtinstitutet, genomförs också avancerad fortbildning för svenska lärare och annan pedagogisk personal på plats i Jerusalem.

Antisemitism och förebyggande av antisemitism

Ett centralt tema i Segerstedtinstitutets forskning och utbildning är att utveckla kunskap om hur antisemitism, både historisk och nutida, utgör drivkraft för extrema ideologier och grupper. Vidare studerar institutets forskare pedagogiska interventioner som ämnar att förebygga antisemitism. Denna kunskap omvandlas till fortbildning för lärare och andra professionella med syfte att vässa samhällets förmåga att bemöta antisemitism.

Inträde och utträde från extremistiska miljöer

Segerstedtinstitutet har beviljats betydande forskningsmedel för studier av inträde och utträde ur högerextremistiska miljöer, och forskning kring detta område utgör en särskild spetskompetens bland flera av institutets forskare. Vidare samarbetar institutet med organisationer, både offentliga och från civilsamhället, i ett antal projekt för att öka förståelsen kring varför så många individer från Sverige anslöt sig till militanta islamistiska gruppering i Syrien/Irak, samt hur anhöriga till dessa individer kan få stöd och hjälp.

Samhällets insatser för att förebygga våldsbejakande extremism

Ett annat centralt tema i Segerstedtinstitutets verksamhet är förståelsen för och utvecklandet av internationella, nationella och lokala insatser för att förebygga våldsbejakande extremism. I en rad publikationer har Segerstedtinstitutets forskare kartlagt och analyserat sådant förebyggande arbete. Dessa kunskaper omsätts sedan till stöd för myndigheter, kommuner, civilsamhälle och näringslivsaktörer.