Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Personal

Personal vid Segerstedtinstitutet

Christer Mattsson (föreståndare)

Förutom att leda institutet forskar Christer om radikaliseringsprocesser hos individer och grupper i högerextrema och nationalsocialistiska miljöer. Han är även verksam kring studier som berör förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism generellt. Vidare bedriver han forskning kring utbildning om Förintelsen och antisemitism. Christer är också lärare vid de kurser som ges vid institutet samt handleder doktorander och studenter.
Epost: christer.mattsson@gu.se
Telefon: 0766-062 938
Christer Mattsson på Wikipedia

Ermin Škorić (biträdande föreståndare och projektledare)

Ermin biträder föreståndaren i styrning och ledning samt ansvarar för verksamhetsplanering och uppföljning. Ermin arbetar i övrigt med projektledning med bl a ansvar för spridning av Toleransprojektet på olika orter i Sverige och samverkar med kommuner, myndigheter samt andra aktörer nationellt och internationellt i andra projekt.
Epost: ermin.skoric@gu.se
Telefon: 0766-182 092

Robin Andersson Malmros (projektledare)

Robin arbetar deltid på Segerstedtinstitutet. Hans arbetsuppgifter består främst av forskning, projektledning och stöd i frågor av organisatorisk och strategisk art. Robin är också doktorand vid Förvaltningshögskolan och hans avhandlingsprojekt behandlar lokalt arbete mot våldsutövande extremism ur organisationsteoretiska perspektiv.

Richard Millings (projektledare)

Richard arbetar som projektledare vid Segerstedtinstitutet. Hans uppgifter består främst i projektledning, stöd i forskningsprojekt och facilitering av professionsnätverket.

Jennie Sivenbring (forskare och föreläsare)

Lektor i Barn- och ungdomsvetenskap. Disputerade 2016 vid Göteborgs universitet och har sedan dess varit ansluten till Segerstedtinstitutet. Hennes forskning fokuserar på samhällets insatser för att motverka våldsbejakande extremism och på barns och ungas livsvillkor i relation till extremism.  Jennie är kursledare och lärare i de kurser med fokus på identitet, tolerans och extremism samt exkursionspedagogik för resor till Förintelsens minnesplatser som ges vid institutet. Hon handleder också doktorander och studenter.

Thomas Johansson

Professor i pedagogik med inriktning barn- och ungdomsvetenskap. Är verksam vid Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande, samt vid Segerstedtinstitutet. Johansson disputerade i sociologi 1992 vid Lunds universitet. Han är legitimerad psykolog och psykoterapeut och har arbetat med frågor kring ungas livsvillkor, hälsa och välbefinnande under hela sin karriär. Johansson har forskat och undervisat kring ungdomskultur, urbankultur, fitnesskultur, familjeliv, våld i skolan och exitprocesser bland individer i högerextrema miljöer.
Thomas Johansson på Wikipedia

Morten Sager

Docent i vetenskapsteori vid institutionen för lingvistik, filosofi och vetenskapsteori. Sager har lång erfarenhet av forskning om evidensbasering och kunskapsstyrning inom vård och folkhälsa, skola och omsorg. I samarbete med Folkhälsomyndigheten och Segerstedt­institutet har han lett arbetet med flera systematiska översikter med fokus på prevention i syfte att klargöra och förbättra kunskapsläget. Inom uppdraget på Segerstedtinstitutet har han studerat evidensunderlaget för prevention av våldsbejakande extremism och förebyggandet av antisemitism.

Rose-Marie Wikström

Rose-Marie är administrativ samordnare med ansvar för ekonomi- och personaladministration, rese- och konferensarrangemang samt övriga administrativa arbetsuppgifter. Rose-Marie har tidigare arbetat på Chalmers samt på Fysiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Roger Säljö

Seniorforskare och tidigare professor i pedagogisk psykologi, verksam vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och Segerstedtinstitutet. Säljö disputerade 1975 vid Göteborgs universitet på en avhandling med inriktning mot lärande och blev 1983 professor vid tema Kommunikation, Linköpings universitet. År 1997 återvände han till Göteborg. Mellan 2007 och 2018 var han ledare för Linnécentret LINCS (Learning, Interaction and mediated Communication). Hans forskningsintressen rör lärande, utveckling och kommunikation i ett sociokulturellt perspektiv, literacy och medier, digitalisering och institutionell kommunikation. Han har varit gästprofessor/-forskare vid ett stort antal universitet (Konstanz, UC San Diego, Utrecht, Oslo, Göttingen, Åbo, Stavanger, Agder) och är hedersdoktor och hedersprofessor. Säljö har en stor erfarenhet av forskarutbildning och har handlett 52 doktorander vid sex olika fakulteter till disputation.

Isabella Pistone

Isabella är verksam vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs Universitet där hon tillsammans med en grupp forskare genomför den första systematiska forskningsöversikten kring utbildningsinsatser mot antisemitism. Forskningen bedrivs i samarbete med Yad Vashem i Jerusalem, Uppsala Universitet, Försvarshögskolan och Malmö Universitet.

Göran Larsson

Professor i religionsvetenskap och prodekan vid Humanistiska fakulteten. Larssons forskning är framför allt inriktad mot frågor som rör islam och muslimer i Europa i historia och nutid, men hans forskning handlar också om hur internationella konflikter och kriser påverkar det svenska samhället och det offentliga samtalet om religion. Vidare handlar hans forskning om våldsbejakande extremism, hatbrott samt teoretiska och metodologiska frågor som rör religionsvetenskap.
Göran Larsson på Wikipedia

Jesper Andreasson

Jesper Andreasson är doktor i sociologi och docent i idrottsvetenskap vid Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, Sverige. Andreasson har stor erfarenhet av att arbeta med etnografi och olika internetmetoder. Hans forskning kan främst positioneras inom hälsa, genusvetenskap och kultursociologi. De senaste projekten fokuserar på administrativt våld i det svenska migrationssammanhanget och hur skolor i områden med en traditionellt hög förekomst av nynazistisk aktivism arbetar för att skydda elevernas välbefinnande och motverka rasism.

Ola Flennegård (projektledare och doktorand)

Ola arbetar deltid på Segerstedtinstitutet som projektledare med främsta arbetsuppgift att undervisa lärare i de kurser som ges vid institutet. Sin doktorandtjänst delar Ola mellan Segerstedtinstitutet och Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Hans avhandlingsprojekt behandlar studieresor till Förintelsens minnesplatser ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv.

Eli Göndör (forskare)

Fil.dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern. Eli Göndörs område handlar om hur våld och politik legitimeras religiöst i olika muslimska organisationer samt hur antisemitism formuleras och legitimeras inom extremistiska miljöer. Han är kopplad till ett större projekt, finansierat av MSB om Muslimska Brödraskapet i Sverige, som leds av docent Aje Carlbom vid Malmö universitet.

Romana Crgol (praktikant)