Göteborgs universitet
Länkstig

Personal

Personal vid Segerstedtinstitutet

Christer Mattsson (föreståndare)

Förutom att leda institutet forskar Christer om radikaliseringsprocesser hos individer och grupper i högerextrema och nationalsocialistiska miljöer. Han är även verksam kring studier som berör förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism generellt. Vidare bedriver han forskning kring utbildning om Förintelsen och antisemitism. Christer är också lärare vid de kurser som ges vid institutet samt handleder doktorander och studenter.
Epost: christer.mattsson@gu.se
Telefon: 0766-062 938
Christer Mattsson på Wikipedia
Personlig sida på GU

Robin Andersson Malmros (biträdande föreståndare)

Robin ansvarar för verksamhetsplanering och uppföljning på Segerstedtinstitutet. Vidare arbetar han med forskning och projektledning inom ramen för institutets forskningsprojekt. Robin har en doktorsexamen i offentlig förvaltning och har särskild kompetens om organisering av nationellt och kommunalt arbete mot våldsbejakande extremism.
Epost: robin.andersson@gu.se
Telefon: 031-786 4343
Personlig sida på GU

Richard Millings (projektledare)

Richard arbetar som projektledare vid Segerstedtinstitutet. Hans uppgifter består främst i projektledning, stöd i forskningsprojekt och facilitering av professionsnätverket.
Epost: richard.millings@gu.se
Telefon: 0766-182 126

Thomas Johansson

Professor i pedagogik med inriktning barn- och ungdomsvetenskap. Är verksam vid Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande, samt vid Segerstedtinstitutet. Johansson disputerade i sociologi 1992 vid Lunds universitet. Han är legitimerad psykolog och psykoterapeut och har arbetat med frågor kring ungas livsvillkor, hälsa och välbefinnande under hela sin karriär. Johansson har forskat och undervisat kring ungdomskultur, urbankultur, fitnesskultur, familjeliv, våld i skolan och exitprocesser bland individer i högerextrema miljöer.
Epost: thomas.johansson@ped.gu.se
Telefon: 031-786 2003
Personlig sida på GU
Thomas Johansson på Wikipedia

Morten Sager

Docent i vetenskapsteori vid institutionen för lingvistik, filosofi och vetenskapsteori. Sager har lång erfarenhet av forskning om evidensbasering och kunskapsstyrning inom vård och folkhälsa, skola och omsorg. I samarbete med Folkhälsomyndigheten och Segerstedt­institutet har han lett arbetet med flera systematiska översikter med fokus på prevention i syfte att klargöra och förbättra kunskapsläget. Inom uppdraget på Segerstedtinstitutet har han studerat evidensunderlaget för prevention av våldsbejakande extremism och förebyggandet av antisemitism.
Epost: morten.sager@theorysc.gu.se
Telefon: 031-786 4722
Personlig sida på GU

Rose-Marie Wikström

Rose-Marie är administrativ samordnare med ansvar för ekonomi- och personaladministration, rese- och konferensarrangemang samt övriga administrativa arbetsuppgifter. Rose-Marie har tidigare arbetat på Chalmers samt på Fysiska institutionen vid Göteborgs universitet.
Epost: rose-marie.wikstrom@ncm.gu.se
Telefon: 031-786 2206
Personlig sida på GU

Roger Säljö

Seniorforskare och tidigare professor i pedagogisk psykologi, verksam vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och Segerstedtinstitutet. Säljö disputerade 1975 vid Göteborgs universitet på en avhandling med inriktning mot lärande och blev 1983 professor vid tema Kommunikation, Linköpings universitet. År 1997 återvände han till Göteborg. Mellan 2007 och 2018 var han ledare för Linnécentret LINCS (Learning, Interaction and mediated Communication). Hans forskningsintressen rör lärande, utveckling och kommunikation i ett sociokulturellt perspektiv, literacy och medier, digitalisering och institutionell kommunikation. Han har varit gästprofessor/-forskare vid ett stort antal universitet (Konstanz, UC San Diego, Utrecht, Oslo, Göttingen, Åbo, Stavanger, Agder) och är hedersdoktor och hedersprofessor. Säljö har en stor erfarenhet av forskarutbildning och har handlett 52 doktorander vid sex olika fakulteter till disputation.
Epost: roger.saljo@ped.gu.se
Telefon: 0706-739 176
Personlig sida på GU

Isabella Pistone

Isabella är verksam vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs Universitet där hon tillsammans med en grupp forskare genomför den första systematiska forskningsöversikten kring utbildningsinsatser mot antisemitism. Forskningen bedrivs i samarbete med Yad Vashem i Jerusalem, Uppsala Universitet, Försvarshögskolan och Malmö Universitet.
Epost: isabella.pistone@gu.se
Personlig sida på GU

Göran Larsson

Professor i religionsvetenskap och prodekan vid Humanistiska fakulteten. Larssons forskning är framför allt inriktad mot frågor som rör islam och muslimer i Europa i historia och nutid, men hans forskning handlar också om hur internationella konflikter och kriser påverkar det svenska samhället och det offentliga samtalet om religion. Vidare handlar hans forskning om våldsbejakande extremism, hatbrott samt teoretiska och metodologiska frågor som rör religionsvetenskap.
Epost: goran.larsson@lir.gu.se
Telefon: 031-786 5315
Personlig sida på GU
Göran Larsson på Wikipedia

Jesper Andreasson

Jesper Andreasson är doktor i sociologi och docent i idrottsvetenskap vid Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, Sverige. Andreasson har stor erfarenhet av att arbeta med etnografi och olika internetmetoder. Hans forskning kan främst positioneras inom hälsa, genusvetenskap och kultursociologi. De senaste projekten fokuserar på administrativt våld i det svenska migrationssammanhanget och hur skolor i områden med en traditionellt hög förekomst av nynazistisk aktivism arbetar för att skydda elevernas välbefinnande och motverka rasism.
Epost: jesper.andreasson@lnu.se
Telefon: 0725-941 790

Ola Flennegård (kursansvarig projektledare)

Ola arbetar deltid på Segerstedtinstitutet med främsta arbetsuppgift att leda och undervisa i kurserna PDG800, PDG690 och PDG692. Han har en doktorsexamen i pedagogiskt arbete och särskild kompetens inom forskningsfältet undervisning och lärande om Förintelsen.
Epost: ola.flennegard@gu.se
Personlig sida på GU

Eli Göndör (forskare)

Fil.dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern. Eli Göndörs område handlar om hur våld och politik legitimeras religiöst i olika muslimska organisationer samt hur antisemitism formuleras och legitimeras inom extremistiska miljöer. Han är kopplad till ett större projekt, finansierat av MSB om Muslimska Brödraskapet i Sverige, som leds av docent Aje Carlbom vid Malmö universitet.

Foto: Malmö stad

Mirjam Katzin (projektledare)

Mirjam är jur. dr. från Lunds universitet. Hon arbetar deltid på Segerstedtinstitutet med att projektleda nätverket "Learning, prevention and consequences of antisemitism in the Swedish educational system" (VR-finansierat). Därutöver har Mirjam en anställning i Malmö stad där hon arbetar med att motverka antisemitism och stärka förutsättningarna för judiskt liv. Inom ramen för detta har hon publicerat rapporterna "Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap - en rapport om antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning" samt "Med kippa på Möllan? En rapport om att stärka judiskt liv i Malmö".
Epost: mirjam.katzin@gu.se
Personlig sida på GU

Anders Persson

Anders Persson är docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet med fokus på Israel-Palestinakonflikten. Han har skrivit fyra böcker om ämnet, varav den senaste är EU Diplomacy and the Israeli-Arab Conflict, 1967–2019 (Edinburgh University Press 2020). Han är också  expertkommentator på SVT, TV4 och SR i frågor rörande Israel-Palestinakonflikten och skriver regelbundet för Haaretz, The Jerusalem Post, Al Jazeera English, Politico EU and EU Observer.
Epost: anders.persson@lnu.se
Personlig hemsida

 

Pontus Rudberg

Pontus Rudberg är docent i historia och forskare i Förintelse- och folkmordsstudier vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala Universitet. Han har tidigare främst forskat om svensk modern historia med fokus på flyktingpolitik, judisk historia och utrikespolitik. Rudberg är bl.a. författare till boken The Swedish Jews and the Holocaust (2017) och medredaktör till Early Holocaust Memory in Sweden (2021) samt ledde den svenska delen av det internationella forskning och kartläggningsprojektet Yerusha. Han är projektledare för tre projekt av Segerstedtinstitutets forskningsprojekt om konsekvenserna av Hamas terrorattack den 7 oktober 2023 och judiskt liv i Sverige.
Epost:
pontus.rudberg@valentin.uu.se
Telefon: 0701-461 860

Björn Westerström (projektledare)

Björn arbetar med att stötta kommuner som vill utveckla sitt arbete med att förebygga och motverka antisemitism, främst inom ramen för undervisning och utbildning. Detta stöd kan bestå av rådgivning. fortbildning av personal eller undervisningsmaterial.
Epost: bjorn.westerstrom@gu.se