Länkstig

Gunilla Krantz

Seniorforskare

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 469
40530 Göteborg

Om Gunilla Krantz

Gunilla Krantz är anställd som professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för Medicin, avdelningen för Samhällsmedicin och Folkhälsa/socialmedicin och epidemiologi sektionen samt som överläkare i primärvården, knuten till Kompetenscentrum om våld i nära relationer samt folkhälsokommitténs sekretariat. Jag är läkare med specialistkompetens i allmän medicin samt socialmedicin (Uppsala universitet) och har även en masterexamen i folkhälsovetenskap. Jag har varit anställd vid Centre for Health Equity Studies vid Stockholms universitet/Karolinska Institutet under åren 2002-06 och där arbetat med ojämlikhet i hälsa. Min docentur har jag från Karolinska Institutet, 2006 och jag blev professor år 2011 vid Göteborgs universitet.

Forskning Mina aktuella forskningsprojekt handlar främst om våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor men även kvinnors våld emot män. Jag har globala perspektiv i denna forskning och har genomfört studier i Vietnam, Pakistan, Rwanda och Sverige inom våldsområdet och i Pakistan även i fältet sexuell och reproduktiv hälsa.  

Två studier pågår i Rwanda, i samarbete med University of Rwanda, med tre doktorander från Rwanda, där jag är huvudhandledare. Det ena projektet är en populationsbaserad epidemiologisk studie som fokuserar på våld i nära relationer, män och kvinnor inkluderade, och det andra projektet undersöker folkmordet som skedde 1994, dess långsiktiga psykiska hälsokonsekvenser samt barriärer till vård för psykisk ohälsa. Den andra studien fokuserar på mödrahälsa där det övergripande syftet är att minska mödradöd och komplikationer genom att göra graviditet och förlossning säkrare. Fyra doktorander från University of Rwanda är engagerade i detta projekt. Alla faser av graviditeten undersöks, från förebyggande mödravård till förlossningen, det normala förloppet samt komplikationer och den postnatala perioden. Kvantitativa och kvalitativa metoder används. Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet resp. Sida. Dessa projekt avslutas under 2016 respektive 2018.  

I ett annat pågående projekt undersöks longitudinellt unga kvinnors psykiska hälsa i Sverige, dess utveckling över tid i olika ålderskohorter. Viktiga frågeställningar är vilka riskfaktorer som finns och en sådan som vi lägger särskild vikt vid är upplevelser av våld från make/partner eller annan person. Endoktorand arbetar i projektet som beräknas avslutas under 2018.  

Ytterligare en studie med en doktorand, fokuserar på sjukvårdskonsumtion och relaterade kostnader för män och kvinnor i Sverige. Projektet pågår till 2018. Våra tidigare studier i Vietnam, Pakistan och Sverige i partnervåld, dess riskfaktorer och hälsoeffekter bjuder på intressanta jämförelser.  

Undervisning Jag undervisar inom flera områden i ämnet Global Hälsa och Folkhälsvetenskap och har gjort så sedan 1994. Jag ansvarar för ett 2-årigt mastersprogram i Folkhälsovetenskap med hälsoekonomi samt har i samarbete med andra fakulteter utvecklat ett mastersprogram i Global Hälsa som ska starta ht-16, båda programmen har internationell antagning. Jag har utvecklat en kurs i Global hälsa som ges för läkarstudenter samt mastersstudenter i folkhälsoventenskap. Mina specialområden är mäns och kvinnors hälsoutveckling utifrån genusperspektiv, partnervåld och mental ohälsa, våld i kris- och konfliktsituationer, global hälsans principer innehållande bland annat global burden of disease, epidemiologisk transition, ojämlikhet i hälsa. Handleder studenter på mastersnivå.

 

English Gunilla Krantz is employed as professor in Public Health Science at the Institute of Medicine, Department of Community Medicine and Public Health/Epidemiology and Social Medicine Section and also chief medical officer at the Primary Health Care in the West Region. I am a physician, specialized in general medicine and social medicine (Uppsala University) and I also hold a Master's degree in Public Health Science. I have been employed at the Centre for Health Equity Studies, Stockholm University / Karolinska Institutet during the years 2002-06 to do research in the field of health inequalities. My professorship is from Karolinska Institutet and I was appointed professor in 2011 at the University of Gothenburg.

Research My current research is focused on domestic violence, violence against women, but also women's violence against men, with global perspectives. I have conducted studies in Vietnam, Pakistan, Rwanda and Sweden in the field of violence; in Pakistan and also in the field of sexual and reproductive health.

Two studies proceed in Rwanda, in collaboration with the University of Rwanda, with three doctoral candidates from Rwanda under my supervision. One of the projects is a population-based, epidemiological study that focuses on domestic violence, men and women included, and the second project explores the genocide that took place in 1994, its long-term mental health consequences as well as barriers to treatment and care for common mental disorders. The second study focuses on maternal health where the overall objective is to reduce maternal mortality and pregnancy complications by making pregnancy and childbirth safer. Four doctoral candidates from the University of Rwanda are registered at our university to work in this project. All phases of pregnancy are examined, from preventive prenatal care to childbirth, the normal course of events and possible complications including the postnatal period. Quantitative and qualitative methods are used. The research is funded by The Swedish Research Council and Sida respectively. These projects are planned to be completed during 2016 and 2018 respectively.

Another ongoing project examine longitudinally, young women's mental health in Sweden, its development over time in different age cohorts. Important research questions are how risk factors have evolved over time with special emphasis on the experiences of violence perpetrated by the husband /partner. A doctoral candidate is engaged in this project, planned to be finalized in 2018.

A further study is focused on health care utilization and related costs for men and women in Sweden. The project runs until 2018. Our previous studies in Vietnam, Pakistan and Sweden in partner violence, its risk factors and health effects, offers interesting comparisons.

Education I teach in several areas within the field of Global Health and Public Health Science and have done so since 1994. I am responsible for a 2-year Master's program in Public Health with Health Economics at our department and in collaboration with other faculties I have developed a master's program in Global Health planned to start in the autumn 2016. Both programs have international admissions. I have developed a course on global health given for medical students and masters students in public health. My teaching embraces specifically men's and women's health development based on gender perspectives, partner violence and mental illness, violence in crisis and conflict, principles of Global Health including topics such as Global Burden of Disease, the epidemiological transition, health inequalities. I regularly supervise students at Masters level.