Bild
Kultur och Demokrati bakgrundsbild
Länkstig

Kultur och demokrati, masterprogram

Program
H2KOD
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A27B
Programinnehåll
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

På masterprogrammet Kultur och demokrati utforskar vi tillsammans kulturens roll för demokrati. Här möts humaniora och samhällsvetenskap. I fokus står frågor om estetik, offentlighet och vardagserfarenheter i tider av samhällsförändring och politiska brytningstider. Praktiknära förankring erbjuds genom programmets samarbete med lokala kulturverksamheter och förvaltningar.

Om utbildningen

På masterprogrammet Kultur och demokrati fokuseras förhållandet och spänningen mellan kultur och demokrati. Här undersöks sätt att organisera maktfördelning i våra samhällen, demokratins förutsättningar och infrastruktur; hur demokrati möjliggörs men också utmanas. Kultur utforskas både i form av estetiska praktiker och som sätt leva. Vi undersöker kulturpolitikens förändrade roll och förskjutningar i synen på offentlighet och demokrati.

Programmets kurser behandlar teman som kriser och brytningstider, det offentliga rummets roll och funktion, språk och makt, estetiska praktiker i relation till aktivism, yttrandefrihet och folkbildning samt barn och ungas delaktighet. I programmets tvärvetenskapliga miljö får du möjlighet att med kultur som kritisk ingång utforska aktuella fenomen som exempelvis materiell ojämlikhet, rasism, genusrelationer, kulturkrig, klimataktivism, gentrifiering och digitala kulturer. Genomgående i programmet är att vi arbetar empiriskt med tonvikt på etnografiska metoder, diskursanalys och kritiska perspektiv på kunskapsproduktion.

Pedagogiskt är programmet upplagt med betoning på gemensam läsning och diskussion av central kulturteoretisk litteratur. En grundläggande idé är att det händer någonting med vår tolkning av texter och begrepp när vi använder dem för att förstå samtida fenomen och händelser. Som student har du stort utrymme att fördjupa dig i frågor som engagerar dig. I de examinerande momenten ingår ofta att vi arbetar tillsammans med att läsa och utveckla varandras texter under seminarier och workshops.

Under utbildningen får du under olika moment möjlighet att komma i kontakt och samarbeta med lokala kulturverksamheter och förvaltningar. Programmet innehåller en halv termin praktik och moment av träning i att organisera utåtriktade evenemang.

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Sökande med kandidatexamen i annat huvudområde kan bli behörig efter granskning av kandidatexamensarbetet. Programkoordinatorn ansvarar för den individuella bedömningen av huruvida den sökande har relevanta förkunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Programmet innehåller en halv termins praktik och moment av träning i att organisera utåtriktade evenemang i samverkan med en lokal kulturinstitution. Studenterna ordnar praktikplatser i samråd och med stöd av kursansvarig. Potentiella samarbetspartners kan vara offentlig förvaltning, kulturinstitutioner, men också andra typer av arbetsplatser där frågor kring kultur och demokrati aktualiseras. Med sig ut på praktiken har studenterna forskningsfrågor. Möjlighet finns även att förlägga praktiken utomlands.

Efter studierna

Med ett genomgående fokus på teoretisk kunskap och analytisk förmåga förbereds du som student för ett arbetsliv inom kultursektorn till exempel på institutioner som muséer. Även verksamheter inom offentlig förvaltning, som kommunala enheter med ansvarsområden kultur och samhälle, stadsutveckling och medborgarprojekt efterfrågar de kompentenser som utbildningen ger. Likaså är studieförbund, föreningar och frivilligorganisationer relevanta arbetsplatser. Fullgjord masterexamen är även förberedande och behörighetsgivande för forskarutbildning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningsformerna är varierande. Flera av kurserna är upplagda som tematiska delar där föreläsningar vanligen följs upp av seminarier där kurslitteraturen diskuteras. Gruppuppgifter och mindre tematiska fältstudier är också återkommande moment, liksom att studenterna genomför olika slags presentationer och redovisningar. Under några av kurserna arbetar studenterna huvudsakligen självständigt, individuellt och/eller i grupp, med handledning av lärare. Återkommande är också självständigt skrivande, som ges återkoppling på såväl av kurskamrater som av lärare. Praktikrelaterade moment finns i flera av kurserna men mest utpräglat under en praktikkurs. Programmets metodkurs innehåller tillämpningsövningar i kvalitativa metoder.

Studier utomlands

Programmet har inte någon helt fristående termin men vi rekommenderar att studenter åker utomlands termin 2 som innehåller en valbar kurs.