Video (1:56)
Bild
Länkstig

Kultur och demokrati, masterprogram

Program
H2KOD
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A27B
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 14 juli 2023.

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

På masterprogrammet Kultur och demokrati utgår vi från en humanistisk förståelse av demokrati, dess förutsättningar och möjligheter. Lokala fenomen analyseras i relation till historiska mönster och globala processer. Praktiknära förankring erbjuds genom programmets samarbete med lokala kulturinstitutioner.

Om utbildningen

På masterprogrammet Kultur och demokrati fokuseras förhållandet och spänningen mellan kultur och demokrati. Här undersöks sätt att organisera maktfördelning i våra samhällen, demokratins förutsättningar och infrastruktur; hur demokrati möjliggörs men också utmanas. Kultur utforskas både i form av estetiska praktiker och som sätt leva. Vi undersöker frågor som kulturens förändrade roll i förhållande till ekonomin och vad det betyder för synen på offentlighet och demokrati.
I programinnehållet möts och kombineras humanioras och samhällsvetenskapens frågor, områden och perspektiv. Kultur blir här en kritisk ingång för att analysera förändringsprocesser, motsättningar och förbindelser, med fokus på samtiden men också med hjälp av historiska inramningar. Programmets kurser behandlar fenomen som det offentliga rummets roll och funktion, språk och makt, sociala rörelser, estetiska praktiker och deras relation till aktivism, urbana förändringsprocesser, hållbar utveckling, delaktighet, medborgardialog och folkbildning.
Tillsammans läser och diskuterar vi klassisk och aktuell kulturvetenskaplig litteratur som behandlar individuella och kollektiva erfarenheter och sambanden mellan kultur, politik och ekonomi. Lokala fenomen analyseras i relation till historiska mönster och globala strukturer. Under utbildningen samarbetar vi med en rad lokala kulturinstitutioner. Programmet innehåller en halv termins praktik och moment av träning i att organisera utåtriktade evenemang i samverkan med en lokal kulturinstitution.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Sökande med kandidatexamen i annat huvudområde kan bli behörig efter granskning av kandidatexamensarbetet. Programkoordinatorn ansvarar för den individuella bedömningen av huruvida den sökande har relevanta förkunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Programmet innehåller en halv termins praktik och moment av träning i att organisera utåtriktade evenemang i samverkan med en lokal kulturinstitution. Studenterna ordnar praktikplatser i samråd och med stöd av kursansvarig. Potentiella samarbetspartners kan vara offentlig förvaltning, kulturinstitutioner, men också andra typer av arbetsplatser där frågor kring kultur och demokrati aktualiseras. Med sig ut på praktiken har studenterna forskningsfrågor. Möjlighet finns även att förlägga praktiken utomlands.

Efter studierna

Med ett genomgående fokus på teoretisk kunskap och analytisk förmåga förbereds du som student för ett arbetsliv inom kultursektorn till exempel på institutioner som muséer. Även verksamheter inom offentlig förvaltning, som kommunala enheter med ansvarsområden kultur och samhälle, stadsutveckling och medborgarprojekt efterfrågar de kompentenser som utbildningen ger. Likaså är studieförbund, föreningar och frivilligorganisationer relevanta arbetsplatser. Fullgjord masterexamen är även förberedande och behörighetsgivande för forskarutbildning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningsformerna är varierande. Flera av kurserna är upplagda som tematiska delar där föreläsningar vanligen följs upp av seminarier där kurslitteraturen diskuteras. Gruppuppgifter och mindre tematiska fältstudier är också återkommande moment, liksom att studenterna genomför olika slags presentationer och redovisningar. Under några av kurserna arbetar studenterna huvudsakligen självständigt, individuellt och/eller i grupp, med handledning av lärare. Återkommande är också självständigt skrivande, som ges återkoppling på såväl av kurskamrater som av lärare. Praktikrelaterade moment finns i flera av kurserna men mest utpräglat under en praktikkurs. Programmets metodkurs innehåller tillämpningsövningar i kvalitativa metoder.

Studier utomlands

Programmet har inte någon helt fristående termin men vi rekommenderar att studenter åker utomlands termin 2 som innehåller en valbar kurs.