Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Robert Björk

Universitetslektor

Institutionen för
geovetenskaper
Telefon
Fax
031-786 19 86
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22B
41319 Göteborg
Postadress
Box 460
40530 Göteborg

Om Robert Björk

Forskning Min forskning inriktar sig på att förbättra förståelsen om hur diversitet och artstrukturer av olika organismgrupper påverkar markprocesser i främst arktiska ekosystem samt hur detta påverkas av klimatförändringen. Jag disputerade i maj 2007 med avhandlingen ”Snowbed Biocomplexity: a journey from community to landscape”, vilken fokuserade på snölegor, en vegetationstyp som bildas där snön ackumuleras i stora mängder under vintern vilket medför att vegetationen blir snöfri sent under växtsäsongen. Under 2008-2009 var jag postdoktoral forskare vid Örebro isotoplaboratorium, Örebro universitet, och forskargruppen för ekosystem ekologi som leds av Professor Alf Ekblad. Där jobbade jag med finrots och mykorrhiza mycel dynamik och dess påverkan på omsättningen av kol i skogsmark.

Jag driver idag flera projekt som fokuserar på Arktiska ekosystem:

  • ”Hur känsligt är kolet i arktiska permafrostjordar för upptining?”, finanseras av Formas (2012-2015) där vi undersöker nedbrytningspotentialen i det markkol som är infruset i permafrost och vilka återkopplingar detta kan få till klimatet. Detta gör vi genom att genomföra långtidsinkubationer av jorden från de olika markskikten i permafrostjordar från Zackenberg, Grönland, och Ny-Ålesund, Svalbard, och studerar olika delar av kolcykeln med hjälp av isotoper. Projektet involverar Post-doc Dr. Mats P. Björkman.
  • ”Att klara ut betydelsen av mykorrhiza för ekosystemprocesser” finanseras av Vetenskapsrådet (2015-2018) där vi studerar hur mångfalden av växter kontrollerar den markmikrobiella mångfalden och dess funktionella mångfald för att hitta viktiga kopplingar mellan olika trofiska nivåer. Detta gör vi genom att manipulera mångfalden av växter med avseende av olika sätt att mäta mångfald. Dessutom undersöker vi hur förändringen av mångfalden av växter, med efterföljande förändringar i markens mikrobiella samhälle, påverkar kol- och kvävedynamiken genom att göra inmärkningsförsök med stabila isotoper i fält.
  • ”Den tinande permafrosten - klimatförändringens inverkan över decennier” är Marie Skłodowska-Curie actions – Individual Fellowship (2016-2018), som inkluderar Post-doc Dr. Mats P. Björkman. Genom att använda en naturlig permafrost gradient i närheten till Abisko så undersöker vi förändringar i kol och kväve dynamiken under och efter upptining genom att mäta växthusgas flöden och genom att undersöka den mikrobiella förändringen som följer efter permafrostens tinande. Permafrost gradienten består av tre tuvullstundror där ett fortfarande har permafrost, ett där den sista permafrosten försvann i slutet på 90-talet, och ett där den forna permafrost-tundran är på väg att förbuskas. Som del i projektet så kommer även jord, mikroorganismer och växthusgaser att analyseras på deras 14C innehåll för att bland annat se hur gammalt kolet som används är.
  • ”Inverkan av ett varmare klimat på den biologska mångfalden i Arktis”, finanseras av Formas (2016-2018) där vi studerar hur cirkumpolära variationer i klimatuppvärmningen, både mänsklig och experimentell, påverkar dynamiken i växtfylogenetiska samhällsstrukturer samt studerar hur släktskapet av arter i Arktis är knutna till hur växtsamhällena reagerar på klimatförändringen. Dessutom undersöks variationer i växtsamhällenas fylogenetiska struktur utmed naturliga gradienter i Arktis samt mekanismer som styr hur växtsamhällen sätts samman i Arktis. Projektet involverar involverar doktorand Ruud Scharn.

Avslutade projekt:

  • ”Inverkan av bete och klimat på ekosystemen i fjällen”(finanserades av Formas) där vi mha av ett stort renbetesförsök, etablerat 1995 på fem områden utmed den svenska fjällkedjan, från Fulufjället i söder (61°30’N) till Tavvavuoma i norr (68°30’N), studerade vegetationsförändringar gentemot de senaste årens förändringar i klimatet, påverkan av renbete på vegetationens artsammansättning och artrikedom samt dess inbyggda kolförråd, påverkan av renbete på de markmikrobiella samhällsstrukturerna och dess processer samt påverkan på marken utbyte av växthusgaser.

Min forskning är också länkade till det svenska strategiska forskningsprogrammet BECC (Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat), som är ett samarbete mellan universiteten i Lund och Göteborg med visionen att skapa ett världsledande tvärvetenskapligt forskningsprogram om relationerna mellan klimat, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Jag medverkar även i flera internationella nätverk så som det Internationella tundra experimentet (ITEX) som är ett globalt nätverk som studera klimateffekter på tundra ekosystem. Publikationer Publikationslista (extern webbplats)

Undervisningsområde Jag undervisar på kurserna Fältkurs i Subarktis - naturgeografi och ekologi (NG0210), Geovetenskap för Naturvårdsbiologi/Rangers (GVR011), Geosystemvetenskap (GV0340), och Miljövetenskapliga metoder och projekt (ES1203).