Länkstig

Silwa Claesson

Universitetslektor

Avdelningen allmän didaktik och pedagogiskt arbete
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Silwa Claesson

Forskningsintressen Min forskning har sin bakgrund i mitt yrke som lärare och lärarutbildare och handlar om relationen mellan teori och praxis. Jag ville veta om teorier om elevers lärande hade något inflytande i skolan. Doktorsavhandlingen handlar om lärare som påstod att denna typ av forskning var betydelsefull till vardags i deras undervisning. Resultatet visar att detta samband är såväl vagt som komplext. Lärare talar knappast om sin undervisning i teoretiska termer. En populärvetenskaplig bok, "Spår av teorier i praktiken", antyder genom sin titel något om praktik - teoirelationens beskaffenhet. I "Lärares levda kunskap", har jag valt ut lärare som menar att forskning om lärande inte är av vikt för deras undervisning, men det är i viss mån trots det möjligt att fi nna spår av teorier. Jag har i första hand försökt förstå, beskriva och tematisera dessa lärares hållning i klassrummet. Studier av undervisning i fängelsemiljö har också fokus på lärares hållning. Livsvärlden så som den beskrivs av t.ex. Merleau-Ponty öppnar för att studera den mångfald och komplexitet som undervisning utgör och som mina forskningsstudier alltså har för avsikt att beskriva.

Undervisningsintressen Mina intressen sammanfaller till stora delar då det gäller forskning och utbildning , vilket betyder främst allmän didaktik och lärarutbildning. Allmän didaktik har framför allt med undervisning att göra. Lärandet har varit i fokus under en lång period och det därför är viktigt att inte tappa bort undervisningsdimensionen. När det gäller lärarutbildningsfrågor är mitt naturliga intresse framför allt relationen mellan forskning och praxis, d.v.s. mer konkret relationen mellan VFU och HFU. Utöver detta är jag engagerad i forskarutbildning, t.ex. genom handledning av doktorander och forskarutbildningskurser. Nyckelord Teori-praxisrelation, allmän didaktik, livsvärldsfenomenologi